គំរូអាជីវកម្មបរិយាបន្ន ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេសបុគ្គលិកក្រីក្រ និងសង្គមជាតិ

បរទេស ៖ យោងតាមប្រភពព័ត៌មានពី Business News Daily បានលើកឡើងថា គំរូអាជីវកម្មបរិយាបន្នមានលក្ខណៈរួមបញ្ចូល និងភាពចម្រុះគោលនយោបាយធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុន ឬអាជីវកម្មកាន់តែរឹងមាំ រួមទាំងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធ រួមមានបុគ្គលិក អតិថិជន បរិស្ថាន និងសង្គមជាតិផងដែរ។

តាមរយៈការចេញផ្សាយបណ្តាញសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ Business News Daily បានបញ្ជាក់ថា ការអនុវត្តគំរូអាជីវកម្មបរិយាបន្នបានជួយលើកកម្ពស់ការងារឲ្យកាន់តែមានគុណភាព ដែលធ្វើឱ្យផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន ឬ អាជីវកម្មកាន់តែប្រសើរឡើង។ ជាមួយនឹងគំនិតផ្តួចផ្តើមដ៏ត្រឹមត្រូវ គំរូអាជីវកម្មបរិយាបន្នក៏អាចប្រតិបត្តិការលើកម្រិតដូចគ្នាសម្រាប់អាជីវកម្មប្រភេទគ្រួសារផងដែរ ដោយសារគោលបំណងនៃគំរូនេះគឺជួយលើកម្ពស់ជីវភាពអ្នកចំណូលទាប ឬអ្នកក្រីក្រ។ ដូច្នោះហើយ គំរូអាជីវកម្មបរិយាបន្នចាំបាច់ត្រូវមានការរួមបញ្ចូល និងភាពចម្រុះ ដើម្បីផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗចាំបាច់មួយចំនួន។

អត្ថប្រយោជន៍ទី១ គឺ គំរូអាជីវកម្មបរិយាបន្នបង្កើនប្រាក់ចំណូលដល់ក្រុមហ៊ុន ឬអាជីវកម្ម។ យោងតាមការសិក្សាពី McKinsey & Co. បង្ហាញថា ក្រុមហ៊ុន ឬអាជីវកម្មដែលផ្តល់អាទិភាពលើភាពចម្រុះ និងការរួមបញ្ចូលទំនងជាទទួលបានផលចំណេញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ៣៥ ភាគរយ ប្រសើរជាងក្រុមហ៊ុនដែលមិនមាន។ លើសពីនេះទៀត ការស្ទង់មតិរបស់ Wall Street Journal បានរកឃើញថា ភាពចម្រុះ និងការរួមបញ្ចូលផ្តល់ឱ្យក្រុមហ៊ុននូវអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងសំខាន់ជាងគូប្រជែងរបស់ពួកគេថែមទៀតផង។

អត្ថប្រយោជន៍ទី២ គឺ បង្កើនភាពច្នៃប្រឌិត និងការបង្កើតថ្មី ដោយសារវប្បធម៌ចម្រុះនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ឬអាជីវកម្មអាចជំរុញឱ្យមានភាពច្នែប្រឌិតថ្មីៗ។

លោក Jonathan Bass ម្ចាស់ និងជានាយកប្រតិបត្តិនៃ Whom Home បាននិយាយថា ការបង្កើតក្រុមហ៊ុនដែលមានវប្បធម៌ចម្រុះផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសមួយនៅក្នុងទីផ្សារ គឺផលិតផល ឬសេវាកម្មកាន់តែមានភាពទាក់ទាញដល់សហគមន៍ចម្រុះ។ លើសពីនេះ ការបំផុសគំនិត ការបង្កើតគំនិតថ្មីៗ និងការច្នៃប្រឌិត គឺតែងតែត្រូវបានពង្រឹងជាមួយនឹងការបញ្ចូលនៃភាពចម្រុះ ដោយសារភាពចម្រុះនាំមកនូវការអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផល និងសេវាកម្មឲ្យកាន់តែមានគុណភាព។

អត្ថប្រយោជន៍ទី៣ គឺ បង្កើនអ្នកមានទេពកោសល្យច្រើន ដោយសារភាពចម្រុះសម្បូរបែប និងការរួមបញ្ចូល គឺជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់អ្នកស្វែងរកការងារធ្វើនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ មនុស្សប្រហែល ៧៦ ភាគរយនិយាយថា ពួកគេចង់ធ្វើការឱ្យក្រុមហ៊ុនដែលផ្តល់តម្លៃចំពោះភាពចម្រុះ និងការរួមបញ្ចូល។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ គោលនយោបាយភាពចម្រុះ និងការរួមបញ្ចូលរបស់ក្រុមហ៊ុន ឬអាជីវកម្មកអាចទាក់ទាញបុគ្គលិកមានទេពកោសល្យ ដែលអាចធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។ លើសពីនេះ ក្រុមហ៊ុន ឬអាជីវកម្មប្តេជ្ញាចិត្តអនុវត្តគំរូអាជីវកម្មបរិយាបន្ននៅក្នុងកម្លាំងការងារ ពួកគេនឹងក្រុមការងារដែលមានទេពកោសល្យកាន់តែច្រើន ដោយបុគ្គលិកទាំងនោះអាចនាំមកនូវទស្សនៈថ្មីៗ និងជំនាញថ្មីៗដល់ក្រុមហ៊ុន ឬអាជីវកម្ម។

អត្ថប្រយោជន៍ទី៤ គឺ រក្សាបុគ្គលិកបានក្នុងរយៈពេលវែង ដោយសារនិយោជិតភាគច្រើនចង់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលពួកគេមានអារម្មណ៍ថាមានតម្លៃ និងទទួលបានការគាំទ្រ។ ដូច្នោះហើយ យុទ្ធសាស្ត្រនៃភាពចម្រុះ និងការរួមបញ្ចូលដ៏រឹងមាំអាចធានាថានឹងរក្សាបុគ្គលិកបានសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន ឬអាជីវកម្ម ដោយពួកគេកាន់តែមានការចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការ ហើយទំនងជានឹងតាំងចិត្តនៅក្រុមហ៊ុនបន្ត។ ជាក់ស្តែង ក្រុមហ៊ុនល្បីៗនៅលើពិភពលោកមួយចំនួនបានអនុវត្តគំរូយុទ្ធសាស្ត្រនៃភាពចម្រុះ និងការរួមបញ្ចូលនេះរាប់ឆ្នាំមកហើយ។ ជាក់ស្ដែងដូចជា ក្រុមហ៊ុន Mastercard ផ្តល់ជូននូវអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនដល់បុគ្គលិក រួមមាន ការធានារ៉ាប់រងលើការវះកាត់កែភេទ ការធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ដៃគូភេទដូចគ្នា ការសម្រាលកូន សេវាកម្មពពោះជំនួស និងជំនួយលើការសុំកូនចិញ្ចឹម។

អត្ថប្រយោជន៍ទី៥ គឺផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមហ៊ុន ឬអាជីវកម្មទៅកាន់អតិថិជនកាន់តែធំទូលាយ។ កម្លាំងពលកម្មចម្រុះបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន ឬអាជីវកម្មក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង និងស្វែងយល់ពីអតិថិជន និងតម្រូវការរបស់មនុស្ស​កាន់តែទូលំទូលាយ ដែលអាចជួយបង្កើនប្រាក់ចំណូល និងលទ្ធភាពទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុន ឬអាជីវកម្ម។

អត្ថប្រយោជន៍ទី៦ គឺបង្កើនផលិតភាពការងារ។ ផ្អែកតាមការសិក្សាពី McKinsey រកឃើញថា ក្រុមកាងារមានភាពចម្រុះអាចជួយបង្កើនផលិតភាពបាន ៣៥ ភាគរយ ដោយសារភាពច្នែប្រឌិតរបស់ពួកគេ។ លើសពីនេះ និយោជិតចម្រុះបានចូលរួមកាន់តែច្រើនជាមួយនឹងការងាររបស់ពួកគេ និងកាន់តែមានការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះបេសកកម្មរួមរបស់ក្រុមហ៊ុន ឬ អាជីវកម្ម៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

សម្តេចធិបតី ៖ ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកបានកាន់តែល្អ អាចជួយដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 11/04/2024

ទឹកគឺជាធនធានដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច ហើយការប្រើប្រាស់ធន​ធានទឹកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងស័ក្ដិសិទ្ធិភាព គឺពិតជារបៀបវារៈសំខាន់ខ្លាំងបំផុត។

ស្លឹកទ្រាំង មានប្រយោជន៍ច្រើន និងធ្វើកាបូបបានស្អាតប្លែក និងប្រើបានយូរ

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 11/04/2024

ទ្រាំង ជាដំណាំមួយប្រភេទដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើន សូម្បីស្លឹកក៏អាចយកទៅវិញកែច្នៃជាសម្ភារប្រើប្រាស់ ជាពិសេសធ្វើជាការបូបដ៏មានសោភ័ណភាពស្រស់ស្អាត។

វិស័យកម្មន្តសាល និងការងើបឡើងវិញ ជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 11/04/2024

ADB ព្យាករថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងកើនឡើងក្នុងអត្រា ៥,៨% ក្នុងឆ្នាំ២០២៤និង៦,០%ក្នុងឆ្នាំ២០២៥ ដោយសារកំណើនក្នុងវិស័យកម្មន្តសាល និង វិស័យទេសចរណ៍ ។

ភាពរីកចម្រើននៃប្រព័ន្ធធនាគារនៅកម្ពុជាបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នូវជំនឿទុកចិត្តរបស់សាធារណជន និងវិនិយោគិនមកលើវិស័យនេះ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 11/04/2024

ក្នុងរយៈពេល ៣០ឆ្នាំនេះ ប្រព័ន្ធធនាគារនៅកម្ពុជារក្សាបានភាពរីកចម្រើឥតឈប់ឈរ ដោយបន្តរក្សាបាននូវភាពធន់ និងបោះជំហានទៅមុខជាលំដាប់ ក្នុងការរួមចំណែកជំរុញសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច

តម្លៃប្រេងឡើងថ្លៃ ១​ ដុល្លារបន្ថែមក្នុងមួយបារ៉ែល បន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារនៅតំបន់ហ្គហ្សា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 11/04/2024

តម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក Brent ឡើងថ្លៃ ១,២ ភាគរយ ឬ ៩០,៤៨ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលតម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) ឡើងថ្លៃ ១,២ ភាគរយ ឬ ៨៦,២១ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

កម្ពុជា និងតំបន់ឈូងសមុទ្រពិសេស ចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 11/04/2024

ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍និងតំបន់ឈូងសមុទ្រពិសេសចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច

តួកគីកំពុងមានជម្លោះពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែល ទាក់ទងទៅនឹងសង្រ្គាមនៅតំបន់ហ្គាហ្សា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 11/04/2024

ទីក្រុងអង់ការ៉ាបានដាក់ការរឹតបន្តឹងលើពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ការនាំចេញផលិតផល ៥៤​ ប្រភេទទៅកាន់អ៊ីស្រាអែល ​បន្ទាប់​ពី​រដ្ឋាភិបាល​អ៊ីស្រាអែល​បដិសេធ​មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ជំនួយ​តួកគី​ទម្លាក់​ចូល​ក្នុង​តំបន់​ហ្គាហ្សា

សម្ដេច​ធិបតី ៖ គម្រោង​ព្រែកជីកហ្វូណន​តេជោ​ ជីកថ្មីតែ​៧គីឡូម៉ែត្រ​ប៉ុណ្ណោះ

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 11/04/2024

គម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនតេជោ​​ គ្រោង​នឹង​បើក​ការដ្ឋាន​នៅ​ពាក់​កណ្ដាល​ឆ្នាំ ២០២៤​នេះ ហើយគម្រោងនេះ មានប្រវែង​ប្រមាណ១៨០គ.ម ប៉ុន្តែជីក​ថ្មីតែ៧គ.មប៉ុណ្ណោះ

សម្តេចធិបតី ៖ តម្លៃទីផ្សារកសិផលប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់ ខណៈរាជរដ្ឋាភិបាលប្រឹងប្រែងរក្សាលំនឹងទីផ្សារ​

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 11/04/2024

សម្តេចធិបតីបានគូសបញ្ជាក់ថា វិស័យកសិកម្មនៅតែដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ហេតុនេះហើយរាជរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញ និងលើកកម្ពស់

ចង្ក្រានបរិស្ថាន ៖ ជួយពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារឱ្យសន្សំសំចៃថវិកាបានច្រើនជាងមុន

ធុរកិច្ចបរិយាបន្ន, ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 11/04/2024

តាមរយៈចង្ក្រាននេះ គេអាចប្រើអុសតិចជាងមុន អាចតម្លើង ឬបន្ថយកម្ដៅបាន និងអាចកាត់បន្ថយផ្សែងរហូតទៅដល់ ៩៥% ដែលជាការគិតគូដល់សុខមាលភាពអ្នកប្រើប្រាស់