ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច បង្ហាញពីមេរៀន និងបទពិសោធន៍ទាំង៦ ដែលទទួលបានពីវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ-១៩

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានរៀបចំធ្វើពិធីផ្សព្វផ្សាយដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវឯកសារ «ក្របខណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រ និងកម្មវិធីស្ដារ និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ក្នុងការរស់នៅជាមួយកូវីដ-១៩ តាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១-២០២៣» រួមជាមួយនឹងការបង្ហាញពីមេរៀន និងបទពិសោធន៍សំខាន់ៗដែលទទួលបានពីវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន៦មកបញ្ជាក់ផងដែរ។

ក្នុងបរិការណ៍នៃការបើកដំណើរការប្រទេសពេញលេញ និងការប្រកាសបិទបញ្ចប់ «ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ» រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវ “ក្របខណ្ឌយុទ្ធសាស្រ្ត និងកម្មវិធីស្ដារ និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងការរស់នៅជាមួយកូវីដ-១៩ តាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១-២០២៣”។

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហួត ពុំ អនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ នៅក្នុងពិធីខាងលើនេះបានថ្លែងថា រយៈពេល២ឆ្នាំនៃវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ-១៩ បានផ្តល់នូវមេរៀន និងបទពិសោធន៍ជាច្រើនដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយរៀបចំ និងដាក់ចេញនូវវិធានការគោលនរយោបាយសំខាន់ៗ សម្រាប់ការកសាងសង្គម សេដ្ឋកិច្ចមួយប្រកបដោយភាពរឹងមាំ និងបរិយាបន្ន នាពេលអនាគត។ មេរៀន និងបទពិសោធន៍ពីវិបត្តិកូវីដ-១៩ នេះ ត្រូវបានបែងចែកជា៦ចំណុចធំៗដូចខាងក្រោម៖

មេរៀនទី១ ភាពងាយរងគ្រោះនៃរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពីការប្រែប្រួសនៃស្ថានភាព និងតម្រូវការខាងក្រៅប្រទេស៖ កម្ពុជាត្រូវកសាងមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុក និងជំរុញការធ្វើពិពិធកម្មមូលដ្នានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានលឿនបំផុត ក្នុងការពង្រឹងភាពធន់នឹងវិបត្តិដោយចាប់ឲ្យបាននូវឧស្សាហកម្មកម្មន្តសាល ដូចជា គ្រឿងបង្គុំអេឡិចត្រូនិក និងអគ្គិសនី ព្រមទាំងគ្រឿងបង្គុំយានយន្តនិងការដំឡើងយានយន្តដែលមានតម្លៃខ្ពស់ ឧស្សាហកម្មមានសក្តានុពលផ្សេងៗទៀត ព្រមទាំងឧស្សាហកម្មដែលគាំទ្រ និងបម្រើដល់ខ្សែរច្រវាក់ផលិតកម្មនៅក្នុងតំបន់។

មេរៀនទី២ សំណាញ់សុវត្ថិភាពសង្គមជាឧបករណ៍អន្តរាគមដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទ្រទ្រង់់សុខុមាលភាពសង្គមក្នុងពេលមានវិបត្តិ៖ ការណ៍នេះតម្រូវឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការរៀបចំ កសាង និងពង្រឹងសមត្ថភាពព្រមទាំងយន្តការអនុវត្ត តាមដាន និងវាយតម្លៃ ការសម្របសម្រួលស្ថានប័នជាដើម ដើម្បីលើកកម្ពស់សំណាញ់សុវត្ថិភាពសង្គម រួមទាំងការបន្តរអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយ និងមានប្រសិទ្ធភាព។

មេរៀនទី៣ ភាពចាំបាច់ក្នុងការរៀបចំឲ្យមានឧបករណ៍គោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុ និងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបន្ថែមទៀត៖ កម្ពុជានឹងពង្រឹងយន្តការសម្របសម្រួល ដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មាន និងទិន្នន័យ ក៏ដូចជារៀបចំការឆ្លើយតប ព្រមទាំងលើកម្ពស់សមត្ថភាពតាមដាន វិភាគ និងវាយតម្លៃស្ថានភាពសង្គម សេដ្ឋកិច្ច និងសមត្ថភាពអនុវត្តវិធានការនានាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងទាន់ពេលក្នុងពេលមានវិបត្តិ ព្រមទាំងត្រៀមនិងបង្កើនឧបករណ៍គោលនយោបាយសម្រាប់អន្តរាគមន៍ក្នុងពេលចាំបាច់។ ទន្ទឹមនេះ កម្រិតខ្ពស់នៃដុល្លារូបនីយកម្ម ពុំបានផ្តល់លក្ខខណ្ឌអំណោយផលដល់ការអនុវត្ត គោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពពេញលេញក្នុងដំណាក់កាល ដែលកម្ពុជាត្រូវការគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិ និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។

មេរៀនទី៤ សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធមានចំនួនច្រើនដែលបង្កផលវិបាកកាន់តែខ្លាំងក្នុងពេលមានវិបត្តិ៖ ដោយកម្ពុជាមានអាជីវកម្ម និងធុរកិច្ចច្រើន ដែលមិនបានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការ ជាពិសេសសហគ្រាសខ្នាតមីក្រូ តូច និងមធ្យម រាជរដ្ឋាភិបាលមានការលំបាកក្នុងការជួយឲ្យបានទាន់ពេលនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ដោយកង្វះទិន្នន័យ និងសូចនាករសំខាន់ៗ ដូចជាព័ត៌មានអាជីវកម្ម ការចុះបញ្ជីនិងការងារជាដើម។

មេរៀនទី៥ ប្រាក់សន្សំរាជរដ្ឋាភិបាល ជាប្រភពហិរញ្ញប្បទានដ៏សំខាន់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានានា ក្នុងពេលមានវិបត្តិ៖ ប្រាក់សន្សំដែលសម្រេចបានមុនពេលមានវិបត្តិ បានផ្តល់លទ្ធភាពដល់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការដាក់ចេញនូវកម្មវិធីអន្តរាគមន៍សង្គមសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗ សំដៅជួយសម្រួលបន្ទុកជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋ និងកម្មករ និយោជិត ព្រមទាំងរក្សាលំនឹងពាណិជ្ជកម្ម។ ការណ៍នេះទាមទារឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលបន្តផ្តោតការគិតគូរលើការរៀបចំនូវឧបករណ៍គោលនយោបាយ សម្រាប់កៀរគរហិរញ្ញប្បទាន ដែលមានមុខងារប្រតិបត្តិរហ័ស និងមានសក្តានុពលនៅលើទីផ្សារ ដើម្បីធានានិរន្តភាពនៃការអភិវឌ្ឍទាំងក្នុងពេលធម្មតា និងពេលមានវិបត្តិ។ មេរៀនទី៦ ប្រព័ន្ធពន្ធត្រូវតែបន្តអភិវឌ្ឍឲ្យមានលក្ខណៈទំនើប រឹងមាំ និងឆ្លើយតបខ្ពស់ទៅនឹងស្ថានភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ច ដែលជារួមអាចចូលរួមជួយសម្រាលផលប៉ះពាល់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងលើកកម្ពស់ភាពជឿទុកចិត្ត៖ ក្នុងអំឡុងវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ-១៩ យន្តការពន្ធ ត្រូវបានអនុវត្តនិងមានដំណើរការល្អ ប៉ុន្តែមិនមានការដាក់សម្ពាធពន្ធដល់ប្រជាជន និងធុរជន សំដៅចូលរួមជួយសម្រួលបញ្ហារំហូរសាច់ប្រាក់ និងដំណើរការអាជីវកម្ម ដ៏ដូចជាជំរុញសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកបម្រើការងារតាមផ្ទះរួមចំណែកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ និងជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

ប្រាក់ចំណូលរបស់កម្មករការងារតាមផ្ទះ រួមចំណែកមួយផ្នែកធំដល់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ និង បានរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជា

ផលិតផលថ្មីរបស់គ្រឿងហ្លួង កាន់តែជួយគាំទ្រ និងផ្សព្វផ្សាយមុខម្ហូបខ្មែរ

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 17/06/2024

គ្រឿងហ្លួង សាបារា ត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងទូលាយថាជាផលិតផលក្នុងស្រុកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Sabara Best Food សម្រាប់ជាគ្រឿងផ្សំរសជាតិទៅលើមុខម្ហូបបែបខ្មែរ

សម្ដេច​ធិបតី​ ជំរុញឱ្យ​​គិតគូរ ​និងអនុវត្តន៍ឱ្យបានតឹងរ៉ឹង​លើ​គម្រោង​ប្លង់មេក្នុង​តំបន់​ក្រុង​រណប ​និង​បុរី

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 17/06/2024

សម្ដេច​ធិបតី​ ហ៊ុន ម៉ាណែត បានជំរុញឱ្យ​រៀបចំ​ និងអនុវត្ត​ឱ្យ​បានតឹងរ៉ឹង​​ចំពោះ​គម្រោង​ប្លង់​មេ​នៅក្នុងតំបន់​ក្រុង​រណប និង​តាមបុរីនានា​

ផែនការមេដឹកនាំរុស្ស៊ីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមបង្កប្រតិកម្មពីប្រទេសជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

វៀតណាមបានធ្វើពហិកាមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅស្វីស ប៉ុន្តែបញ្ជូនអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទៅចូលរួម BRICS នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទៅវិញកាលពីសប្តាហ៍មុននេះ

ទុនពីវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជួយបង្កើនចំណូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេសកសិករ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 17/06/2024

វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានបង្កើតផលិតផលឥណទានកសិកម្ម និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសម្បូរបែប ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាកសិករ និងសហគមន៍កសិកម្មនៅតាមមូលដ្ឋាន

រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្ម ៖ ការចិញ្ចឹមត្រីតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវធានាបានសុវត្ថិភាព គុណភាព និងរសជាតិមិនចាញ់ត្រីធម្មជាតិឡើយ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានលើកឡើងថា ការចិញ្ចឹមត្រីអនុវត្តតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវ អាចធានាបានសុវត្ថិភាព គុណភាព និងរសជាតិមិនចាញ់ត្រីធម្មជាតិឡើយ

ក្រុមហ៊ុនលំដាប់ពិភពលោក BOSCH នឹងមកសិក្សាពីលទ្ធភាពបើករោងចក្ររបស់ខ្លួននៅកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

ក្រុមហ៊ុន BOSCH លំដាប់ពិភពលោកដែលមានបុគ្គលិកជិត ៤៣ ម៉ឺននាក់ នឹងមកសិក្សាពីលទ្ធភាពបើករោងចក្ររបស់ខ្លួននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

សហភាពអឹរ់ុបមានផែនការដាក់ពន្ធបន្ថែមជិត ៤០ ភាគរយលើរថយន្តអគ្គិសនីនាំចូលពីចិន

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/06/2024

សហភាពអឺរ៉ុបមានផែនការដាក់ពន្ធបន្ថែមលើរថយន្តអគ្គិសនីដែលនាំចូលពីចិនចន្លោះពី ១៧,៤ ភាគរយទៅ ៣៨,‌១ ភាគរយ ខណៈដែលអត្រាពន្ធបច្ចុប្បន្នមាន ១០ ភាគរយ

ធនាគារ វីង បើកសម្ពោធសាខាថ្មីក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំង

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 14/06/2024

សេវាធនាគារដ៏សម្បូរបែបរបស់ធនាគារ វីង ឥឡូវនេះបានពង្រីកទៅដល់ក្រុងកំពង់ឆ្នាំងហើយ ដើម្បីជួយសម្រួលប្រជាជនក្នុងខេត្តនេះជាមួយនឹងតម្រូវការសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំថ្ងៃកាន់តែប្រសើរ

៤០ឆ្នាំក្នុងនាមជារោងចក្រពិភពលោក តែមិនប្រាកដថាអាចបន្តភាពជោគជ័យក្នុងទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីនោះឡើយ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

រថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិន មិនប្រាកដថាអាថវាយឡុកទីផ្សារពិភពលោកបានជោគជ័យដូចជាទីផ្សារផលិតផល និងទំនិញរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់ធ្វើបានជាង៤០ឆ្នាំនោះឡើយ