ប្រព័ន្ធទូទាត់សងប្រាក់នៅកម្ពុជាកាន់តែមានភាពទូលំទូលាយសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់

ភ្នំពេញ ៖ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាគ្រប់គ្រងលើប្រព័ន្ធទូទាត់សងប្រាក់ចំនួន ៥ រួមមាន ប្រព័ន្ធផាត់ទាត់ជាតិ (NCS) ប្រព័ន្ធសេវាទូទាត់រហ័ស (FAST) ប្រព័ន្ធខេមបូឌានស៊ែស្វីច (CSS) ប្រព័ន្ធរីធែលផេ (Retail Pay) និងប្រព័ន្ធបាគង ដែលប្រព័ន្ធទាំងនេះមានភាពកាន់តែទូលំទូលាយសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ និងបានជួយសម្រួលយ៉ាងច្រើនដល់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការទូទាត់សងប្រាក់។

ប្រព័ន្ធផាត់ទាត់ជាតិនៅក្នុឆ្នាំ២០២១ ៖ ប្រព័ន្ធផាត់ទាត់ជាតិមានដំណើរការទូទាត់លើប្រតិបត្តិការនៃឧបករណ៍ទូទាត់មូលប្បទានប័ត្រ និងបញ្ជាផ្ទេរឥណទាន។ នៅស្នាក់ការកណ្តាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ប្រព័ន្ធផាត់ទាត់ជាតិមានសមាជិកផ្ទាល់ ៣៦ និងសមាជិកមិនផ្ទាល់ ១៨ និងមានសមាជិកចូលរួមតាមមណ្ឌលដោះដូរមូលប្បទានប័តទាំង ៧ ដូចជា៖ ខេត្តសៀមរាប ២៧ កំពង់ចាម ១៨ ព្រះសីហនុ ១៩ បាត់ដំបង ២០ បន្ទាយមានជ័យ ៨ ស្វាយរៀង ៧ និងកំពង់ធំ ៦។

ដោយសារដំណើរការទូទាត់នៃប្រព័ន្ធផាត់ទាត់ជាតិមានលក្ខណៈមជ្ឈការនៅស្នាក់ការកណ្ដាល ដូច្នេះមណ្ឌលដោះដូរមូលប្បទានប័ត្រទាំង ៧ មានភារកិច្ចដោះដូរមូលប្បទានប័ត្ររូបវន្តប៉ុណ្ណោះ។ ប្រព័ន្ធផាត់ទាត់ជាតិធ្វើការទូទាត់ ប្រតិបត្តិការ ២ ដង ក្នុង ១ ថ្ងៃ គឺ ពេលព្រឹកម៉ោង ១១និង១៥នាទី ទូទាត់លើប្រតិបត្តិការបញ្ញាផ្ទេរ ឥណទាន និងម៉ោង ៣និង១៥នាទីរសៀល ទូទាត់រួមគ្នាលើប្រតិបត្តិការបញ្ញាផ្ទេរឥណទាន និងប្រតិបត្តិការមូលប្បទានប័ត្រ។

ទូទាត់តាមមូលប្បទានប័ត្រនៅក្នុឆ្នាំ ២០២១ ៖ សកម្មភាពទូទាត់មូលប្បទានប័ត្រនៅក្នុងប្រព័ន្ធផាត់ទាត់ជាតិ បានដំណើរការចំនួន ២៤២ ថ្ងៃ។ ការទូទាត់មូលប្បទានប័ត្រចារឹកជាប្រាក់រៀលមាន ៣១,៧ ពាន់សន្លឹក បានថយចុះ -១០,៧% (ពី ៣៥,៥៧ ពាន់សន្លឹក) និងទំហំប្រាក់ទូទាត់មាន ១៩,១ ទីលានរៀលបានថយចុះ -១៦,៨% ធៀបនឹងឆ្នាំមុន (ពី ២២,៩ ទីលានរៀល)។ ចំណែកឯការទូទាត់មូលប្បទានប័តជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកមាន ១,០៧ លានសន្លឹក បានថយចុះ -១០,៣% (ពី ១,២ លានសន្លឹក) និងទំហំប្រាក់ទូទាត់បានថយចុះ -៧,៦% (ពី ៥០,២ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក មក ៤៦,៤ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក)។

សេវាទូទាត់បញ្ជាផ្ទេរឥណទាននៅក្នុឆ្នាំ ២០២១៖ ការប្រើប្រាស់បញ្ជាផ្ទេរឥណទានដែលជាឧបករណ៍ទូទាត់សងប្រាក់អេឡិចត្រូនិក មានការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់។ កំណើននេះបង្ហាញពីកំណើនទូទាត់ក្នុងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច ដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទូទាត់អេឡិចត្រូនិកជំនួសឱ្យការប្រើប្រាស់ មូលប្បទានប័ត្រ និងសាច់ប្រាក់។ ប្រតិបត្តិការបញ្ញាផ្ទេរឥណទានជាប្រាក់រៀលមានចំនួន ១៥,៩ ពាន់ ប្រតិបត្តិការ ដោយបានកើនឡើង ៥៧,៤% (ពី ១០,១ ពាន់ប្រតិបត្តិការ) និងទំហំប្រាក់ផ្ទេរមានចំនួន ៤,៩ ទីលានរៀលដោយបានកើនឡើង ៥,២% (ពី ៤,៧ ទ្រីលានរៀល)។

បញ្ជាផ្ទេរឥណទានជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកមានចំនួន ៥៦៣,១ ពាន់ប្រតិបត្តិការ ដោយបានកើនឡើង ៧១,៤% (ពី ៣២៨,៤ ពាន់ ប្រតិបត្តិការ) ប៉ុន្តែទំហំប្រាក់ផ្ទេរមានចំនួន ១០,៤ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដោយថយចុះ -១៨,១% (ពី ១២,៧ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) ធៀបនឹងឆ្នាំមុន។

ប្រព័ន្ធសេវាទូទាត់រហ័សនៅក្នុឆ្នាំ ២០២១ ៖ ប្រព័ន្ធសេវាទូទាត់រហ័សមានសមាជិកសរុប ៥៥ ក្នុងនោះ សមាជិកកំពុងដំណើរការ ៤៧ (មានគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើ ៦)។ ប្រព័ន្ធសេវាទូទាត់រហ័សដំណើរការទូទាត់លើប្រតិបត្តិការផ្ទេរមូលនិធិជាប្រាក់រៀលតម្លៃតូច ដែលមានទំហំប្រាក់អតិបរមា ៤០ លានរៀល ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ។ ការទូទាត់របស់ប្រព័ន្ធនេះមានលក្ខណៈភ្លាមៗសម្រាប់អតិថិជន និងការរង់ចាំការទូទាត់សុទ្ធរវាងសមាជិកនៅពេលក្រោយក្នុងថ្ងៃតែមួយ។

ប្រព័ន្ធសេវាទូទាត់រហ័សបានដំណើរការទូទាត់ចំនួន ២០២ ថ្ងៃ និងបានទូទាត់ប្រតិបត្តិការផ្ទេរមូលនិធិចំនួន ៦២ ពាន់ប្រតិបត្តិការ ដោយបានកើនឡើង ៣២,២% (ពី ៤៦,៩ ពាន់ប្រតិបត្តិការ) និងទំហំប្រាក់ទូទាត់មានចំនួន ១៤៣,២ ពាន់លានរៀល ដោយបានថយចុះ -២២,៦% (ពី ១៨៥ ពាន់លានរៀល)។

ប្រព័ន្ធខេមបូឌានស៊ែស្វីច (CSS) នៅក្នុឆ្នាំ ២០២១ ៖ ប្រព័ន្ធ CSS បានដំណើរការទូទាត់លើឧបករណ៍ទូទាត់ប័ណ្ណឥណពន្ធ ដែលប្រតិបត្តិការផ្ទេរមូលនិធិនៃឧបករណ៍នេះ កើតឡើងដោយប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនដក និងដាក់ប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិ (ATM) និងម៉ាស៊ីន POS ជាភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិការ។ ប្រព័ន្ធ CSS បានដំណើរការទូទាត់លើប្រតិបត្តិការ ៣ ប្រភេទគឺ៖ ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ (ATM) ប្រតិបត្តិការដកប្រាក់ (ATM និង POS) ប្រតិបត្តិការទិញទំនិញ (POS) និងមានប្រតិបត្តិការមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ ៣ ទៀត ដូចជា៖ ប្រតិបត្តិការពិនិត្យសមតុល្យ ប្រតិបត្តិការរបាយការណ៍សង្ខេប និងប្រតិបត្តិការប្ដូរលេខសម្ងាត់។


បច្ចុប្បន្ន ប្រព័ន្ធ CSS មានសមាជិក ៥៣ ក្នុងនោះសមាជិកផ្ទាល់ដែលជាធនាគារពាណិជ្ជមាន ៤៥ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើមាន ៦ ព្រមទាំងសមាជិកមិនផ្ទាល់ជាធនាគារពាណិជ្ជមាន ២។ ប្រព័ន្ធ CSS បានដំណើរការទូទាត់ចំនួន ២៤២ថ្ងៃ ដោយបានទូទាត់លើប្រតិបត្តិការជាប្រាក់រៀលសរុបចំនួន ៣៨៣,៥ ពាន់ប្រតិបត្តិការ ដោយបានកើនឡើង ៦២,១%(ពី ២៣៦,៦ ពាន់ប្រតិបត្តិការ) និងទំហំប្រាក់ទូទាត់មានចំនួន ៧៦,២ ពាន់លានរៀល ដោយបានកើនឡើងជាង ៧៨,៤% (ពី ៤២,៧ ពាន់លានរៀល) ធៀបនឹងឆ្នាំ ២០២០។ ប្រតិបត្តិការជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកមានចំនួន ៨៦,៥ ពាន់ប្រតិបត្តិការ ដោយកើនឡើង ៨១% (ពី ៤៧,៨ ពាន់ប្រតិបត្តិការ) និងទំហំប្រាក់ទូទាត់មានចំនួន ១០,៤ លានដុល្លារអាមេរិក ដោយកើនឡើង ១,១ ដង (ពី ៤,៩ លានដុល្លារអាមេរិក) ធៀបនឹងឆ្នាំ២០២០។

ប្រព័ន្ធរីធែលផេ នៅក្នុឆ្នាំ ២០២១ ៖ ប្រព័ន្ធរីធែលផៃមានប្រព័ន្ធរងចំនួន ៣ គឺ៖ ប្រព័ន្ធផ្ទេរមូលនិធិភ្លាមៗ (RFT) ប្រព័ន្ធទូទាត់ចល័ត (MPS) និងប្រព័ន្ធទូទាត់តាមរយៈ QR Code (QPS) ដែលមានប្រព័ន្ធផាត់ទាត់អេឡិចត្រូនិក (ECS) សម្រាប់ធ្វើការបញ្ចូលចំនួនប្រាក់ទូទាត់នៃចំនួនប្រតិបត្តិការ និងកម្រៃប្រតិបត្តិការ ដែលបានគណនាដោយប្រព័ន្ធកណ្ដាល RFT និង QPS។

ប្រព័ន្ធរីធែផេមានសមាជិកសរុបចំនួន ២៣ ជាគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ដែលមានសមាជិកស្ថាបនិកចំនួន ១៤ កំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការ។ ចំណែកឯ ប្រព័ន្ធ QPS និង MPS មិនទាន់ដំណើរការនៅឡើយ។ ប្រព័ន្ធរីធែលផេបានដំណើរការទូទាត់ចំនួន ២៤២ថ្ងៃ។ ប្រតិបត្តិការ ទូទាត់តាមប្រព័ន្ធ RFT ជាប្រាក់រៀលមានការកើនឡើងទាំងចំនួនប្រតិបត្តិការនិងទឹកប្រាក់ ដោយមាន ៣២,១ ពាន់ប្រតិបត្តិការ (កើន ២,៦ ដង) និង ៣៥៦,៩ ពាន់លានរៀល (កើន ៧,២ ដង) រៀងគ្នា បើធៀបនឹងឆ្នាំមុន។ បន្ថែមពីនេះ ការទូទាត់លើប្រតិបត្តិការជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកទាំងចំនួនប្រតិបត្តិការ និងទឹកប្រាក់កើនឡើង ៦១,៣ ពាន់ប្រតិបត្តិការ (កើន ៣ ដង) និង ១៨៦,១ លានដុល្លារអាមេរិក (កើន ២,២ដង) រៀងគ្នា។

ប្រព័ន្ធបាគងនៅក្នុឆ្នាំ ២០២១ ៖ ចាប់តាំងពីត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការ ប្រព័ន្ធបាគងមានគ្រឹះស្ថានជាសមាជិកសរុបចំនួន ៥៥ ដោយក្នុងនោះមានគ្រឹះស្ថានចំនួន ២៧ បានដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការ និងគ្រឹះស្ថានចំនួន ២៨ ផ្សេងទៀតកំពុងរៀបចំសិក្សា និងធ្វើសន្ធានកម្មតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ។ ប្រព័ន្ធបាគងមានអតិថិជនចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់តាមរយៈកម្មវិធីបាគងមានចំនួន ២៥៤ ពាន់គណនី។ ដោយឡែក នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ប្រតិបត្តិការធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធបាគងមានចំនួនសរុប ៥,៧ លានប្រតិបត្តិការ (១,២ លានប្រតិបត្តិការជាប្រាក់រៀល និង៤,៥ លានប្រតិបត្តិការជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក) និងទំហំសាច់ប្រាក់ប្រតិបត្តិការជាប្រាក់រៀលចំនួន ១,៧ ទ្រីលានរៀល និងជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកចំនួន ១,៩ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុជាបំណិនជីវិតមួយជួយឱ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហិរញ្ញវបានត្រឹមត្រូវ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 20/06/2024

ស្របពេលចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុក្លាយជាកម្លាំងចលករមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយជំរុញឱ្យមានការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ដែលជាប្រភពទុនដ៏សមស្រប មានតម្លៃទាប ហានិភ័យទាបសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងគោលដៅផ្សេងៗ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក៏ដូចជាសមាគមហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបាននិងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់លើការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ ដល់ក្រុមគោលដៅ និងសាធារណៈជនទូទៅ។

កម្មវិធី «វិថីហិរញ្ញវត្ថុ រដូវកាលទី២» ត្រូវបានបើកសម្ពោធដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការហើយ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 20/06/2024

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤នេះ កម្មវិធី «វិថីហិរញ្ញវត្ថុ រដូវកាលទី២» ដែលផ្តួចផ្តើមផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន អប្សរា មេឌា សឺវីស AMS ត្រូវបានបើកសម្ពោធដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការ

កម្ពុជា​-​សិង្ហបុរី ​ផ្តួចផ្តើម​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការថ្នាល​ច្រក​របៀង​តម្លា​ភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ​

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 20/06/2024

កម្ពុជានិងសិង្ហបុរី បានដាក់ដំណើរការថ្នាលច្រករបៀងតម្លាភាពហិរញ្ញវត្ថុដែលគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះជំរុញកំណើនពាណិជ្ជកម្ម និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាក់ព័ន្ធ

លំអងឃ្មុំ ជាទិន្នផលបានពីការចិញ្ចឹមឃ្មុំមានគុណតម្លៃច្រើនសម្រាប់សុខភាព

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 20/06/2024

លំអងឃ្មុំ ជាទិន្នផលមួយបានពីការចិញ្ចឹមឃ្មុំ ក៏មិនខុសពីផលិតផលពីឃ្មុំដទៃទៀតដែរ ដែលមានតម្លៃថ្លៃ និងមានគុណប្រយោជន៍ច្រើនចំពោះសុខភាពអ្នកទទួលទាន។

អាកាស​យានដ្ឋានអន្តរជាតិតេជោ​ចាយអស់​ ១,១ពាន់លានដុល្លារ​អាមេរិកហើយ ខណៈ​រដ្ឋាភិបាល​កំពុង​អភិវឌ្ឍន៍​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជុំវិញ​បន្ថែម

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 20/06/2024

អាកាស​យានដ្ឋានអន្តរជាតិមរតកតេជោ​ចាយអស់​ ១,១ពាន់លានដុល្លារ​អាមេរិកហើយ ខណៈ​រដ្ឋាភិបាល​កំពុង​អភិវឌ្ឍន៍​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជុំវិញ​បន្ថែម

ធនាគារពិភពលោកលើកឡើងពីបញ្ហាកំពុងកើតឡើង ៣ ដែលរារាំងដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកល

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 20/06/2024

ប្រធានសេដ្ឋវិទូរបស់ធនាគារពិភពលោកបានលើកឡើងថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលហាក់ដូចជាកំពុងនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅរកស្ថិរភាព ប៉ុន្តែពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យមួយចំនួន

ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចមកដល់ប្រទេសវៀតណាម

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 20/06/2024

កាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ យន្តហោះរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានចុះចតនៅទីក្រុងហាណូយ ហើយវៀតណាមគឺជាគោលដៅចុងក្រោយរបស់គាត់ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ី

វេទិកា​ធុរកិច្ច​ កម្ពុជា​-​សិង្ហបុរី​​ នឹង​ជួយ​ជំរុញ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី និងបង្កើត​ភាពជា​ដៃគូ​យូរអង្វែង​នៅ​ក្នុង​វិ​ស័​យ​សំខាន់​ៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

សភា​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា​ ​និង​សហ​ព័ន្ធ​ធុរកិច្ច​សិង្ហបុរី​ ​បាន​សហការ​គ្នា​រៀបចំ​វេទិកា​ធុរកិច្ច​កម្ពុជា​-​សិង្ហបុរី​ ​ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១​៩​ ​ខែ​មិថុនា​ ​នៅ​សណ្ឋាគារ​ ​Co​nr​a​d​ ​Cent​e​nn​i​a​l​ ​Singapore

អាហារសម្រន់ប្រភេទថ្មី មានទាំងរសជាតិឆ្ងាញ់ ផ្តល់គុណតម្លៃដល់សុខភាព និងរួមចំណែកជួយដល់ជីវភាពកសិករក្នុងតំបន់

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 19/06/2024

ថ្មីៗនេះ Sabara Best Food បានចេញលក់នូវផលិតផលអាហារសម្រន់ថ្មីបីមុខ ដែលមានរសជាតិថ្មី ប្លែកមាត់ខុសពីគេ និងចូលរួមជួយដល់ជីវភាពកសិករកាន់តែច្រើន។

រដ្ឋមន្រ្តីកសិកម្ម កៀរគរកសិករឱ្យចងក្រងជាសហគមន៍កសិកម្មទំនើប ដើម្បីទទួលបានផលចំណេញច្រើន ហើយផ្សារភ្ជាប់ទៅកាន់ទីផ្សារ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

ឯកឧត្តម ឌិតទីណា បានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាកសិករជាសមាជិកសហគមន៍ដាំបន្លែនៅខេត្តតាកែវ ក្នុងបំណងកៀរគរកសិករឱ្យចងក្រងជា «សហគមន៍កសិកម្មទំនើប»