សហគ្រិនស្ត្រីក្នុងបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ និងភាពជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មកសិកម្មនៅតំបន់ជនបទនៃកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ នៅក្នុងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើននៅទូទាំងតំបន់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក ជាពិសេស ស្ត្រីនៅតំបន់ជនបទ គឺមិនទាន់ទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុទូលំទូលាយនោះទេ ហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺចំនួនស្ត្រីដែលទទួលសេវាហិរញ្ញវត្ថុមានទាបជាងបរុស ដោសារការរើសអើង និងការអនុវត្តន៍យេនឌ័រមិនស្មើភាពនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះ។ យ៉ាងណាក៏ដោយ បើទោះបីជាមានភាពមិនស្មើភាពគ្នាក៏ដោយ សហគ្រិនស្ត្រីនៅតំបន់ទាំងនេះបាន និងកំពុងបង្កើនសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ និងទាមទារភាពស្មើគ្នានៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច។

អ្នកស្រី មាស សារុំ អាយុ ៤៨ ឆ្នាំ រស់នៅខេត្តកំពង់ធំ ជាសហគ្រិនមួយរូបតែងតែស្វែងរកឱកាសដើម្បីកសាងអាជីវកម្ម និងបង្កើតឱកាសការងារនៅក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកស្រី។ អ្នកស្រីជា​ម្ចាស់​អាជីវកម្ម​ចិញ្ចឹមត្រី និងធ្វើត្រីងៀត រួចហើយ​បន្ទាប់​មក​លក់ និង​ចែកចាយ​ផលិតផល​ក្នុង​តម្លៃ​បោះដុំនៅលើទីផ្សារ។ អាជីវកម្ម​របស់​អ្នកស្រី បានជួយផ្គត់ផ្គង់ដល់​ប្តី​របស់​អ្នកស្រី កូន​ពីរ​នាក់ កូនប្រសារ និង​ចៅ​បីនាក់ ហើយ​មាន​សមាជិក​សហគមន៍​ចំនួន ៩ នាក់ ក្នុង​នោះ ៤ នាក់​ជា​ស្ត្រី។

ដោយសារភាពជាដៃគូរវាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ចម្រើន និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល Good Return ដែលមានការគាំទ្រពីគណៈកម្មការសង្គមសេដ្ឋកិច្ច, អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំអាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក (ESCAP) អ្នកស្រី សារុំ អាចទទួលបានជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងបច្ចេកទេសដែលត្រូវការ ដើម្បីកសាងអាជីវកម្មគំរូប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកស្រី។

បន្ទាប់ពីបានចូលរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលចិញ្ចឹមត្រីជាមួយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន កាលដើមឆ្នាំ២០២១ អ្នកស្រី សារុំ បានសម្រេចចិត្តថា វាជាពេលវេលាដ៏ត្រឹមត្រូវក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្មរបស់អ្នកស្រីក្នុងការចិញ្ចឹមត្រីដោយខ្លួនឯងជំនួសឱ្យការទិញពីអ្នកលក់ផ្សេងទៀត។ ការណ៍នេះជួយបានជួយច្រើនដល់ខ្សែសង្វាក់តម្លៃ ដោយសារកសិករចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រុកចាប់ផ្តើមប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកនាំត្រីចូល ដោយនាំមកនូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងការងារដល់សហគមន៍។

ដោយទទួលស្គាល់ការប្តេជ្ញាចិត្ត និងមហិច្ឆតារបស់អ្នកស្រី សារុំ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន បានគាំទ្រសហគ្រិនរូបនេះផ្នែកឥណទានចំនួន ៤០ ០០០ ដុល្លារអាមេរិក ដែលត្រូវបានធានាដោយអង្គការ Good Return ។ សម្រាប់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន អ្នកស្រី សារុំ គឺជាបេក្ខជនដ៏ល្អឥតខ្ចោះក្នុងការទទួលបានប្រាក់កម្ចីឥណទាន ដោយសារគម្រោងរបស់អ្នកស្រីបានបង្ហាញពីបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ និងភាពរឹងមាំ ជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រី និងជួយសហគមន៍ប្រកួតប្រជែងជាមួយត្រីនាំចូល ហើយវាថែមទាំងជួយផ្តល់សន្តិសុខស្បៀងក្នុងស្រុកផងដែរ។

ក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយហានិភ័យក្នុងការវិនិយោគក្នុងសហគ្រាសដែលដឹកនាំដោយស្ត្រី មូលនិធិធានាសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមដែលដឹកនាំដោយស្ត្រី (Guarantee Fund for Women-Led MSMEs) ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០២០ ក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយអង្គការ Good Return បានផ្តល់លទ្ធភាពឱ្យសហគ្រិនចំនួន ៣៥ នាក់ ទទួលបានប្រាក់កម្ចីឥណទានប្រមាណ ១,៣ លានដុល្លារ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន តាមរយៈគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន នៅប្រទេស​កម្ពុជា ក្នុងនោះកម្ចី​ចំនួន ៤០៩ ៨០០ ដុល្លារ​អាមេរិក សម្រាប់​អាជីវកម្ម​ចំនួន ១០ ដែលគ្រប់គ្រងដោយស្តី។ ជាមួយនឹងការធានានេះ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន បានធ្វើការវាយតម្លៃអំពីយេនឌ័រ ហើយជាលទ្ធផលបានបញ្ជ្រាបសមភាពយេនឌ័រ និងជំរុញបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន។

កម្មវិធីវិនិយោគ Impact Investing របស់អង្គការ Good Return កំណត់ និងគាំទ្រសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យមក្នុងខ្សែសង្វាក់តម្លៃកសិកម្ម ដូចជាអាជីវកម្មរបស់អ្នកស្រី មាស សារុំ ដែលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើតការងារ និងប្រាក់ចំណូលដល់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រ ជាពិសេសស្ត្រី។ ជាមួយគោលបំណងជួយដល់សហគ្រិនក្នុងការទទួលបានសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ អង្គការ Good Return បានធ្វើការជាមួយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដូចជា គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន ដើម្បីធានាបាននូវហិរញ្ញប្បទានប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវសម្រាប់អាជីវកម្មដោយផ្តោតលើស្ត្រី និងមានបំណងដោះស្រាយភាពក្រីក្រនៅក្នុងតំបន់ ដោយបង្កើតការផ្លាស់ប្តូរជាប្រព័ន្ធ។

ជាលទ្ធផលនៃការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនេះ អ្នកស្រី មាស សារុំ អាចមានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមត្រីដោយខ្លួនឯង និងទិញឡានធំមួយដែលអាចចែកចាយបានច្រើនជាងមុន។ ប្រាក់កម្ចីនេះក៏អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកស្រីជួលបុគ្គលិកថ្មីពីរនាក់ពីសហគមន៍ផងដែរ។

អ្នកស្រី សារុំ បានចាប់យកឱកាសដើម្បីទទួលការបណ្តុះបណ្តាលបន្ថែមលើមុខជំនួញ ដែលផ្តល់ដោយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន ហើយបានជួយអ្នកស្រីឱ្យយល់អំពីវិធីសាស្រ្តល្អបំផុតក្នុងការចិញ្ចឹម កែច្នៃ និងលក់ត្រី។

សហគ្រិនស្តី្រប្រកបដោយមហិច្ឆតារូបនេះកំពុងត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងនាមជាអ្នកនាំមុខគេ និងស្ត្រីគំរូមួយរូបនៅក្នុងអាជីវកម្មកសិឧស្សាហកម្មដែលដឹកនាំដោយស្ត្រី នៅក្នុងសហគមន៍។ ដោយបំពាក់នូវជំនាញថ្មីៗពីការបណ្តុះបណ្តាលខាងលើនេះ អ្នកស្រីសង្ឃឹមថានឹងប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីមួយផ្សេងទៀតនៅពេលអនាគត ដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មរបស់អ្នកស្រីបន្ថែមទៀត។

សូមបញ្ជាក់ថា អ្នកស្រី មាស សារុំ គឺជាសហគ្រិនស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមសហគ្រិនស្ត្រីចំនួន ១៧៦ ០០០ នាក់ ដែលបានទទួលផលប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធី Catalyzing Women’s Entrepreneurship (CWE) របស់ ESCAP រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ដែលត្រូវបានអនុវត្តដោយការផ្តល់មូលនិធិពីរដ្ឋាភិបាលកាណាដា ភាពជាដៃគូជាមួយស្ថាប័នផ្តល់អំណាចដល់ស្ត្រីឈានមុខគេនៅក្នុងតំបន់ ដូចជា អង្គការ Good Return ជាដើម៕ ប្រភព ៖ ESCAP


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុជាបំណិនជីវិតមួយជួយឱ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហិរញ្ញវបានត្រឹមត្រូវ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 20/06/2024

ស្របពេលចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុក្លាយជាកម្លាំងចលករមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយជំរុញឱ្យមានការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ដែលជាប្រភពទុនដ៏សមស្រប មានតម្លៃទាប ហានិភ័យទាបសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងគោលដៅផ្សេងៗ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក៏ដូចជាសមាគមហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបាននិងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់លើការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ ដល់ក្រុមគោលដៅ និងសាធារណៈជនទូទៅ។

កម្មវិធី «វិថីហិរញ្ញវត្ថុ រដូវកាលទី២» ត្រូវបានបើកសម្ពោធដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការហើយ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 20/06/2024

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤នេះ កម្មវិធី «វិថីហិរញ្ញវត្ថុ រដូវកាលទី២» ដែលផ្តួចផ្តើមផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន អប្សរា មេឌា សឺវីស AMS ត្រូវបានបើកសម្ពោធដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការ

កម្ពុជា​-​សិង្ហបុរី ​ផ្តួចផ្តើម​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការថ្នាល​ច្រក​របៀង​តម្លា​ភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ​

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 20/06/2024

កម្ពុជានិងសិង្ហបុរី បានដាក់ដំណើរការថ្នាលច្រករបៀងតម្លាភាពហិរញ្ញវត្ថុដែលគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះជំរុញកំណើនពាណិជ្ជកម្ម និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាក់ព័ន្ធ

លំអងឃ្មុំ ជាទិន្នផលបានពីការចិញ្ចឹមឃ្មុំមានគុណតម្លៃច្រើនសម្រាប់សុខភាព

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 20/06/2024

លំអងឃ្មុំ ជាទិន្នផលមួយបានពីការចិញ្ចឹមឃ្មុំ ក៏មិនខុសពីផលិតផលពីឃ្មុំដទៃទៀតដែរ ដែលមានតម្លៃថ្លៃ និងមានគុណប្រយោជន៍ច្រើនចំពោះសុខភាពអ្នកទទួលទាន។

អាកាស​យានដ្ឋានអន្តរជាតិតេជោ​ចាយអស់​ ១,១ពាន់លានដុល្លារ​អាមេរិកហើយ ខណៈ​រដ្ឋាភិបាល​កំពុង​អភិវឌ្ឍន៍​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជុំវិញ​បន្ថែម

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 20/06/2024

អាកាស​យានដ្ឋានអន្តរជាតិមរតកតេជោ​ចាយអស់​ ១,១ពាន់លានដុល្លារ​អាមេរិកហើយ ខណៈ​រដ្ឋាភិបាល​កំពុង​អភិវឌ្ឍន៍​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជុំវិញ​បន្ថែម

ធនាគារពិភពលោកលើកឡើងពីបញ្ហាកំពុងកើតឡើង ៣ ដែលរារាំងដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកល

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 20/06/2024

ប្រធានសេដ្ឋវិទូរបស់ធនាគារពិភពលោកបានលើកឡើងថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលហាក់ដូចជាកំពុងនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅរកស្ថិរភាព ប៉ុន្តែពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យមួយចំនួន

ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចមកដល់ប្រទេសវៀតណាម

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 20/06/2024

កាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ យន្តហោះរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានចុះចតនៅទីក្រុងហាណូយ ហើយវៀតណាមគឺជាគោលដៅចុងក្រោយរបស់គាត់ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ី

វេទិកា​ធុរកិច្ច​ កម្ពុជា​-​សិង្ហបុរី​​ នឹង​ជួយ​ជំរុញ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី និងបង្កើត​ភាពជា​ដៃគូ​យូរអង្វែង​នៅ​ក្នុង​វិ​ស័​យ​សំខាន់​ៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

សភា​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា​ ​និង​សហ​ព័ន្ធ​ធុរកិច្ច​សិង្ហបុរី​ ​បាន​សហការ​គ្នា​រៀបចំ​វេទិកា​ធុរកិច្ច​កម្ពុជា​-​សិង្ហបុរី​ ​ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១​៩​ ​ខែ​មិថុនា​ ​នៅ​សណ្ឋាគារ​ ​Co​nr​a​d​ ​Cent​e​nn​i​a​l​ ​Singapore

អាហារសម្រន់ប្រភេទថ្មី មានទាំងរសជាតិឆ្ងាញ់ ផ្តល់គុណតម្លៃដល់សុខភាព និងរួមចំណែកជួយដល់ជីវភាពកសិករក្នុងតំបន់

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 19/06/2024

ថ្មីៗនេះ Sabara Best Food បានចេញលក់នូវផលិតផលអាហារសម្រន់ថ្មីបីមុខ ដែលមានរសជាតិថ្មី ប្លែកមាត់ខុសពីគេ និងចូលរួមជួយដល់ជីវភាពកសិករកាន់តែច្រើន។

រដ្ឋមន្រ្តីកសិកម្ម កៀរគរកសិករឱ្យចងក្រងជាសហគមន៍កសិកម្មទំនើប ដើម្បីទទួលបានផលចំណេញច្រើន ហើយផ្សារភ្ជាប់ទៅកាន់ទីផ្សារ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

ឯកឧត្តម ឌិតទីណា បានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាកសិករជាសមាជិកសហគមន៍ដាំបន្លែនៅខេត្តតាកែវ ក្នុងបំណងកៀរគរកសិករឱ្យចងក្រងជា «សហគមន៍កសិកម្មទំនើប»