មុននឹងចង់បើកអាជីវកម្មក្នុងសម័យកូវីដ គួរពិចារណាលើចំណុចទាំងអស់នេះសិន