លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី ៖ បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច

ភ្នំពេញ៖ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បាន និងកំពុងបំពេញកាតព្វកិច្ចយ៉ាងសកម្ម ដើម្បីជំរុញកម្រិតបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានា ក្នុងក្របខណ្ឌជាតិ និងអន្តរជាតិ ក្នុងគោលបំណងចូលរួមជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងកាត់បន្ថយអត្រាភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសទាំងមូល។

លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី ឧបការីទេសាភិបាល និងជាអគ្គនាយកបច្ចេកទេស ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានថ្លែងក្នុងពិធី «សម្ភោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់វីដេអូចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ និងមគ្គុទ្ទេសក៍ហិរញ្ញវត្ថុ»  នៅថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១នេះថា  បរិយាបន្នហិរញ្ញត្ថុបាន និងកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច កាត់បន្ថយវិសាលភាព និងកាត់បន្ថយអត្រាភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសទាំងមូល។ ការទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុ គឺឧបករណ៍គោលនយោបាយមួយសំខាន់សម្រាប់អ្នករៀចំគោលនយោបាយទាំងថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់សកល»។

យោងតាមយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០១៩-២០២៥ បានបង្ហាញថា ឧបសគ្គចំពោះបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា រួមមាន ១) កង្វះមធ្យោបាយដើម្បីទទួលបានសេវាហិរញវត្ថុ ២)ប្រាក់ចំណូលមានកម្រិតទាប ៣) កង្វះលទ្ធភាពបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌ ៤) កង្វះលទ្ធភាពទទួលបានផលិតផលធនារ៉ាប់រង តាមបណ្តាញចែកចាយផលិតផល ៥) ផលផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្តល់ដោយគ្រឹះស្ថានផ្លូវការមិនឆ្លើយតបពេញលេញទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន ៦) ការយល់ដឹងចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅមានកម្រិត និង៧) ការបារម្ភចំពោះការជំពាក់បំណុល។

បន្ថែមលើនេះ យុទ្ធសាស្ត្រជាតិក៏បានលើកឡើងពីគោលនយោបាយ ដែលចង្អុលបង្ហាញគោលដៅក្នុងការជំរុញបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុដូចខាងក្រោម៖

-បង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ ដែលមានគុណភាព កាត់បន្ថយអត្រាស្ត្រីដែលមិនទាន់ទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុបានពាក់កណ្តាលពី ២៧ ភាគរយមកដល់ ១៣ ភាគរយ និងពង្រីកការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការពី ៥៩ ភាគរយទៅ ៧០ ភាគរយក្នុងឆ្នាំ២០២៥។ ព្រមទាំងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងសុខមាលភាពគ្រួសារ គាំទ្រកំណើនសេដ្ឋកិច្ច តាមរយៈសកម្មភាពអាទិភាព ដូចខាងក្រោម៖

១) លើកទឹកចិត្តឱ្យមានការសន្សំនៅតាមគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ ២) ជំរុញនវានុវត្តន៍ផលិតផលឥណទានសម្រាប់សហគ្រាសធនតូចបំផុត តូច និងមធ្យម ៣)ពង្រីកសមត្ថភាពប្រព័ន្ធទូទាត់  ៤) ពង្រីកការផ្តល់សេវាធនារ៉ាប់រងឱ្យបានទូលំទូលាយ ៥) ពង្រីកសមត្ថភាពនិយ័តករហិរញ្ញវត្ថុ ៦)លើកកម្ពស់សិទ្ធិអតិថិជន និងបង្កើនតម្លាភាពក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ។

លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី បានមានប្រសាសន៍ថា ៖

«ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បាន និងកំពុងអនុវត្តយ៉ាងសកម្ម ដើម្បីជំរុញកម្រិតបរយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា ឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានា ក្នុងក្របខណ្ឌជាតិ និងអន្តរជាតិ»

លើសពីនេះ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បាន និងកំពុងចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ជាពិសេសសម្រាប់ស្តី និងសហគ្រិនជាស្ត្រី តាមរយៈ ទី១) សហការជាមួយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្នុងការអនុវត្តគម្រោងដាក់បញ្ចូលចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងកម្មវិធីសិក្សាដំណេះដឹងទូទៅ ចាប់ពីកម្រិតបឋមសិក្សា ដល់ធម្យមសិក្សាទុតិយភូមិ។

២)កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងក្រសួងកិច្ចការនារី ក្នុងការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ស្ត្រី ស្រ្តីក្នុងសហគ្រិនភាព ៣) កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងគណៈកម្មការអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច-សង្គមប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ដើម្បីជំរុញសហគ្រិនភាពរបស់ស្តី្រ សំដៅបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់ស្ត្រី និងសហគ្រិនជាស្ត្រី បង្កើនការយល់ដឹងលទ្ធភាពទទួលបាន ប្រើប្រាស់សេវហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ។ ៤) កិច្ចសហការជាមួយមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍មូលធនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ដើម្បីធ្វើការរៀបចំទិន្នន័យ សម្រាប់ធ្វើសូចនាករមូលដ្ឋានក្នុងការអនុវត្ត និងវាស់វែងយុទ្ធសាស្ត្រជាតិផ្តោតលើការទទួលបាន ការប្រើប្រាស់ និងគុណភាពសេវាហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកប្រើប្រាស់តាមរយៈការសិក្សាទៅលើផ្នែកផ្គត់ផ្គង់ និងតម្រូវការ ៥) កិច្ចសហការជាមួយនឹងសហព័ន្ធបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុអាស៊ី ក្នុងគោលបំណងជំរុញកម្រិតបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ និងលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដោយផ្តោតលើការយកចិត្តទុកដាក់លើសេវាហិរញ្ញវត្ថុឌីជីថល ការប្រមូលទិន្នន័យបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបែងចែកទៅតាមប្រភេទ និងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានប្រកបដោយបរិយាបន្នយ៉េនឌ័រ និងបៃតង។ ៦) ការចុះអនុសារណៈយោគយល់គ្នាជាមួយនឹងសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិត (IFC) លើការអនុវត្តគម្រោងស្តីពីការអនុវត្តគម្រោងទីផ្សារខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា ក្នុងគោលបំណងការធ្វើការអភិវឌ្ឍខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីពង្រឹងលទ្ធភាពដល់ការទទួលបានហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់អាជីវកម្មនៅកម្ពុជា ជាពិសេស សហគ្រិន សហគ្រាសធនតូច និងមធ្យម ព្រមទាំងពង្រីកកម្រិតខែ្សសង្វាក់ផលិតកម្មនៅកម្ពុជា។
លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី បានថ្លែងបន្តថា បន្ថែមពីនេះ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវយន្តការនានាជាច្រើនទៀត ក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់កម្រិតបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា ក៏ដូចជាបង្កើតវីដេអូអប់រំពាក់ព័ន្ធផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ចងក្រងកម្រងឯកសារនានា ដើម្បីចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋ និងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ តាមយៈគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា វិទ្យុ ទូរទស្សន៍នានាដើម៕


ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុមិនផ្តោតលើទ្រព្យធានាមុននឹងផ្តល់កម្ចីនោះទេ តែទាមទារភាពច្បាស់លាស់លើផែនការអាជីវកម្ម

ភ្នំពេញ ៖ អ្នកជំនាញ និងថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងវិស័យធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ជាក់ថា ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជាប្រភពហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងសំខាន់ក្នុងជួយពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ប្រជាជន…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

តោះ! ឈ្វេងយល់ពីអត្រាការប្រាក់ និងទំហំកម្ចីនៃ «គម្រោងសហហិរញ្ញប្បទានស្ដារវិស័យទេសចរណ៍» ទឹកប្រាក់ ១៥០លានដុល្លារ

ភ្នំពេញ ៖ អ្នកប្រកបអាជីវកម្មក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ ដែលមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុអាចទទួលបានកម្ចីពីគម្រោងសហហិរញ្ញប្បទាន ១៥០ លានដុល្លាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាល តាមរយៈធនាគារសហគ្រាសធុនតូច…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

តំបន់តាមបណ្ដោយមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនឹងក្លាយជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មដ៏ទាក់ទាញ

ភ្នំពេញ ៖ តំបន់ដែលស្ថិតនៅអមសងខាងបណ្ដោយមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបាន និងកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ទៅជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មដ៏ទាក់ទាញ ខណៈពេលដែលបច្ចុប្បន្ន រាប់ចាប់ពីចំណុចគល់ស្ពានអាកាស…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

ចិន នៅតែជាប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ ចិនគឺនៅតែជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជា ហើយបានក្លាយជាគោលដៅនាំចេញអង្ករ និងចេកដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជា ជាក់ស្ដែងភាគីទាំងពីរបានសម្រេចគោលដៅទំហំពាណិជ្ជកម្ម…
ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវ ៖ ពលរដ្ឋអាមេរិកជាង៤០លាននាក់កំពុងរងការគំរាមកំហែងពីទន្លេ Colorado

ទន្លេ Colorado គឺជាប្រភពទឹកដ៏សំខាន់មួយរបស់ពលរដ្ឋជាង៤០លាននាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងរដ្ឋចំនួន៧របស់សហរដ្ឋអាមេរិកភាគនរតីដោយហូរកាត់ចំងាយជាង ៥០០ម៉ាល ឬ ជាង…
ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

ផ្លែឈើសម្ងួតរបស់កម្ពុជាត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិតាមរយៈក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក MISOTA

បាត់ដំបង ៖ ក្រុមហ៊ុន MISOTA មានឯកទេសក្នុងការកែច្នៃ និងចែកចាយផ្លែឈើសម្ងួត និងផលិតផលម្ហូបអាហារសម្រាប់ទីផ្សារក្នុងស្រុក និងនាំចេញ ក្រោមការបង្កើតឡើងដោយប្តីប្រពន្ធ…
ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

ផ្សារបោះដុំឃ្លាំងរំសេវថ្មីសែនសុខ ផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាជនក្នុងតំបន់ និងជួយសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ឱ្យរស់រវើក

ផ្សារបោះដុំឃ្លាំងរំសេវថ្មី សែនសុខ បានក្លាយជាផ្សារយ៉ាងមានសក្តានុពលដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុក យកចិត្តទុកដាក់ និងគិតគូរខ្ពស់ពីការទទួលខុសត្រូវសង្គមដើម្បីចូលរួម…
ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

ផ្សារបោះដុំឃ្លាំងរំសេវថ្មីសែនសុខ កំពុងផ្តល់ឱកាសចំណេញ និងទីតាំងល្អសម្រាប់អាជីវករលក់ដុំ

ភ្នំពេញ ៖ បន្ទាប់ពីទទួលបានសេចក្ដីសម្រេច និងអនុញ្ញាតពីសំណាក់រដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញឱ្យរៀបចំដំណើរការផ្សារបោះដុំឃ្លាំងរំសេវថ្មីសែនសុខនៅពេលនេះ គណៈគ្រប់គ្រងផ្សារបានធ្វើការរៀប…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

IMF គាំទ្រការព្យាករសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំ២០២២ នឹងសម្រេចបានក្នុងកំណើន ៥,១% ហើយឆ្នាំ២០២៣ អាចលើស ៦,២%

ភ្នំពេញ ៖ ក្រុមបេសកកម្មរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ពីការវាយតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០២២នេះថា នឹងអាចសម្រេចបានប្រមាណ ៥,១% ហើយក្នុងឆ្នាំ២០២៣ នឹងអាចមានកំណើនខ្ពស់ជាងការព្យាករកាលពីពេលមុនក្នុងអត្រា ៦,២% ដែលគាំទ្រដោយនិន្នាការល្អជាងការរំពឹងទុកនៃវិស័យទេសចរណ៍ ។
ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

ការសិក្សាបង្ហាញថា ប្រជាជនកម្ពុជាងាកចេញពីការប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់សុទ្ធទៅរកការទូទាត់តាមរយៈឌីជីថល

ភ្នំពេញ ៖ ក្រុមហ៊ុន Visa ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទូទាត់សាច់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធឌីជីថលឈានមុខគេនៅក្នុងពិភពលោក បានចេញផ្សាយការសិក្សាចុងក្រោយរបស់ខ្លួន និងបានបញ្ជាក់ថា…