ស្វែងយល់ពីបច្ច័យវិជ្ជមាន និងហានិភ័យនៃបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ

ភ្នំពេញ ៖ តាមបទពិសោធ និងឧត្តមានុវត្តន៍អន្តរជាតិ ការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុផ្តល់បច្ច័យវិជ្ជមានជាច្រើនដល់ការលើកកម្ពស់បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ ការរក្សាស្ថិរភាពវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងការជំរុញនវានុវត្តន៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

យោងតាមគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាហរិញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ២០២៣​-២០២៨ បានឱ្យដឹងថា ក្នុងការលើកកម្ពស់បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុអាចធ្វើប្រជាធិបតេយ្យកម្ម ការទទួលបាននូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុ ជំរុញការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ និងលើកកម្ពស់គុណភាពនៃសេវាហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែប្រសើរជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយការចំណាយ និងពេលវេលា ។

យោងតាមកាសែត “ដឹហ្វីនតិចថាម” (The FinTech Times) ចុះផ្សាយ ឆ្នាំ២០២១ មនុស្សពេញវ័យចំនួន ១,២ ប៊ីលាននាក់ ដែលមិនមានគណនីធនាគារពីមុនមកទទួលបាននូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុ។ ការណ៍នេះបាននាំឱ្យចំនួនប្រជាជនដែលមិនមានគណនីធនាគារថយចុះចំនួន ៣៥%។ ការកើនឡើងនៃការទទួលបាននូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុនេះ មួយផ្នែកគឺដោយសារតែការកើនឡើងនៃគណនីរូបិយវត្ថុចល័ត (Mobile Money Accounts)។

ក្នុងការរក្សាស្ថិរភាពវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុជំរុញវិមជ្ឈការ និងការធ្វើពិពិធកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ការលើកកម្ពស់តម្លាភាព ប្រសិទ្ធភាព និងស័ក្តិសិទ្ធិភាពនៃសេវាហិរញ្ញវត្ថុ និងការពង្រឹងអធិបតេយ្យភាពក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ តាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាគាំទ្រមួយចំនួន។

ក្នុងការជំរុញនវានុវត្តន៍ហិរញ្ញវត្ថុ បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុទាមទារនូវការអភិវឌ្ឍបរិសា្ថនសាកល្បងបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ (FinTech Regulatory Sandbox) ការធ្វើពិពិធកម្មសកម្មភាពបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ ការជំរុញនវានុវត្តន៍ ឬធុរកិច្ចថ្មីបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ ការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលនវានុវត្តន៍បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ ឬមន្ទីរពិសោធន៍នវានុវត្តន៍បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ និងការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតនវានុវត្តន៍បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត។

យ៉ាងណាមិញ បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុក៏អាចបង្កហានិភ័យផងដែរដល់ស្ថិរភាពវិស័យសេដ្ឋកិច្ច ក៏ដូចជា អធិបតេយ្យភាពក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងសង្គម។ ក្នុងនោះ បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុអាចបង្កហានិភ័យដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈកត្តាមួយចំនួន រួមមានដូចជាការគ្របដណ្ដប់ទីផ្សារមួយភាគធំដោយក្រុមហ៊ុន បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនតូច ការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ទ្រព្យឌីជីថល (Digital Asset) និងការកើនឡើងជាគំហុកនៃគ្រឹះស្ថានផ្តល់ឥណទាន ប្រព័ន្ធទូទាត់សងប្រាក់ឌីជីថល និងសេវា ឬផលិតផល បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុដទៃទៀត ដែលមិនមែនជាគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ។

បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុក៏អាចបង្កហានិភ័យដល់អធិបតេយ្យភាពក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ជាពិសេសជុំវិញការទូទាត់សងប្រាក់ឌីជីថល។ តួយ៉ាង ប្រសិនបើប្រទេសមួយពឹងផ្អែកស្ទើរតែទាំងស្រុងលើក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ ជាពិសេសក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្ស សម្រាប់ការផ្តល់សេវាទូទាត់សងប្រាក់ឌីជីថល អធិបតេយ្យភាពក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេស នោះនឹងអាចទទួលរងនូវការគំរាមកំហែង។ ចំពោះហានិភ័យដល់សង្គម បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុអាចនាំឱ្យមានកង្វះបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ តាមរយៈភាពលំអៀងនៃក្បួនដោះស្រាយ (Algorithmic Bias) និងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីបែបប្រថុយប្រថាន (Predatory Lending Practices) ដែលការណ៍នេះនឹងនាំឱ្យមានផលអវិជ្ជមានដល់ប្រជាជនដែលងាយរងគ្រោះ ដូចជា ស្ត្រី ប្រជាជនក្រីក្រ មនុស្សចាស់ និងប្រជាជនរស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលជាដើម។ ចំពោះសន្តិសុខ និងឯកជនភាពទិន្នន័យ ទិន្នន័យមួយចំនួនដែលអ្នកប្រើប្រាស់គិតថាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដូចជាប្រវត្តិនៃការស្វែងរកព័ត៌មានលើបណ្តាញអ៊ីនធឺណិត អាកប្បកិរិយាក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម និងព័ត៌មានទាក់ទងនឹងផ្លូវចិត្ត ត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ ឬរកចំណូលដោយមិនមានការអនុញ្ញាតពីអ្នកប្រើប្រាស់។

ទន្ទឹមនឹងដំណើរការទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ និងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ, ប្រទេសក្នុងតំបន់ និងសកលលោក បាន និងកំពុងអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុទៅតាមម៉ូឌែលដែលអាចមានលក្ខណៈខុសៗគ្នា។ ដូចនេះ ដើម្បីជាម៉ូដែលរួមដល់ការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ នៅឆ្នាំ២០២០ Ehrentraud et al. បានបង្កើតម៉ូដែលដើមឈើបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ ដែលអាចជាកម្មវត្ថុនៃការចាប់យកការកែសម្រប និងការជំរុញនវានុវត្តន៍បន្ថែមតាមការចាំបាច់៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ធនាគារ វីង បើកសម្ពោធសាខាថ្មីក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំង

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 14/06/2024

សេវាធនាគារដ៏សម្បូរបែបរបស់ធនាគារ វីង ឥឡូវនេះបានពង្រីកទៅដល់ក្រុងកំពង់ឆ្នាំងហើយ ដើម្បីជួយសម្រួលប្រជាជនក្នុងខេត្តនេះជាមួយនឹងតម្រូវការសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំថ្ងៃកាន់តែប្រសើរ

៤០ឆ្នាំក្នុងនាមជារោងចក្រពិភពលោក តែមិនប្រាកដថាអាចបន្តភាពជោគជ័យក្នុងទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីនោះឡើយ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

រថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិន មិនប្រាកដថាអាថវាយឡុកទីផ្សារពិភពលោកបានជោគជ័យដូចជាទីផ្សារផលិតផល និងទំនិញរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់ធ្វើបានជាង៤០ឆ្នាំនោះឡើយ

ព្រែកជីកហ្វូណនតេជោ នឹងផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ និងមានដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចដូចព្រែកជីក Rhine–Main–Danube នៅអាល្លឺម៉ង់

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

ព្រែកជីកហ្វូណនតេជោ នឹងផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់កម្ពុជាថ្មី និងមានដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចដូចព្រែកជីក Rhine–Main–Danube នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ក្រោយពេលស្ថាបនារួច

ពូជកូនឈើហូបផ្លែកាន់តែមានតម្រូវការទីផ្សារនារដូវវស្សា

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 14/06/2024

សម្រាប់រដូវវស្សាដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន និងមានប្រភពទឹកគ្រប់គ្រាន់ ជាអំណោយផលមួយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាកសិករ ក៏ដូចជាអ្នកដែលចូលចិត្តដាំដំណាំ និងដើមឈើហូបផ្លែ

អ្នកជំនាញលើកទឹកចិត្តឱ្យគ្រឹះស្ថានផ្ដល់កម្ចី និងអតិថិជនបើកចិត្តជជែកគ្នា ដើម្បីចៀសវាងកើតមានបញ្ហាណាមួយ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 14/06/2024

បញ្ហាមួយអាចកើតឡើង ប្រសិនបើអតិថិជនមិនមានលទ្ធភាពសង ទៅកាន់គ្រឹះស្ថានផ្ដល់កម្ចីតាមកិច្ចសន្យា ហើយភាគីទាំងពីរមិនបានជជែកគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយ។

សកម្មភាពសាងសង់ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាខេត្ត​ធ្លាក់ចុះ​ជាង​ឆ្នាំមុន​

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 14/06/2024

ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែលសាងសង់ផ្ទះថ្មី​នៅក្នុង​ឆ្នាំ ២០២៤​នេះឃើញថា​មាន​ចំនួន​តិចជាង​ឆ្នាំ ២០២៣​ ដែលធ្វើឱ្យការលក់​គ្រឿងសំណង់​និងចំណូល​អ្នក​សាងសង់​ថយចុះ

តម្លៃប្រេងបន្តឡើងថ្លៃ ខណៈដែលការផ្គត់ផ្គង់អាចនឹងត្រូវបានរឹតបន្តឹងរហូតដល់ត្រីមាសទី៣ឆ្នាំនេះ

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 14/06/2024

តម្លៃប្រេងម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) ឡើងថ្លៃ ០,៧៧ ភាគរយ ឬ ៧៨,៥០ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលតម្លៃប្រេងម៉ាក Brent ឡើងថ្លៃ ០,៨៣ ភាគរយ ឬ ៨២,៦០ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

វិស័យ SMEs ជាកម្លាំងជំរុញដ៏សំខាន់ក្នុងដំណើររបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅការសម្រេចបានគោលដៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យមគឺជាកម្លាំងជំរុញដ៏សំខាន់ក្នុងដំណើររបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅការសម្រេចបានគោលដៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០

ស្វែងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 14/06/2024

ភ្នំពេញ ៖ ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុគឺជាបំណិនជីវិតមួយ ដែលបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវការសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ព្រោះវាជួយឱ្យបុគ្គលនីមួយៗគ្រប់គ្រងលុយកាក់បានល្អប្រសើរជាងមុន ជួយឱ្យសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបានត្រឹមត្រូវ ...

Window to the World ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តតាកែវចំនួន២០នាក់ មកទស្សនកិច្ចសិក្សាអប់រំនៅរាជធានីភ្នំពេញ

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 13/06/2024

Window to the World ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តតាកែវចំនួន២០នាក់ មកទស្សនកិច្ចសិក្សាអប់រំនៅរាជធានីភ្នំពេញ