ការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការជាជម្រើសដ៍ល្អសម្រាប់ពង្រីកអាជីវកម្ម

ភ្នំពេញ ៖ សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ ឬក្នុងប្រពន័្ធ គឺជាសេវាហិរញ្ញវត្ថុទាំងទ្បាយណាដែលផ្តល់ដោយគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានអាជ្ញាបណ្ណ័ត្រឹមត្រូវពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា គោរពទៅតាមបទបញ្ញាត្តិផ្សេងៗរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងច្បាប់ផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ពន័្ធ។  សេវាហិរញ្ញវត្ថុទាំងនោះរួមមានសេវាប្រាក់បញ្ញើ សេវាប្រាក់កម្ចី សេវាទូទាត់ផ្ទេរប្រាក់ជាដើម។

សេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនផ្លូវការ គឺជាសេវាហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្តល់ដោយញាត្តិមិត្ត បងប្អូន ឬអ្នកចងការប្រាក់ក្រៅប្រព័ន្ធ ដែលមិនមានច្បាប់គ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់។ គ្រឹះស្ថាន ខេមា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ លីមីតធីត គឺជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការមួយដែលទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណ័ផ្លូវការពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ២០១០។

ក្នុងការឆ្លើយនូវសំនួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានយើង ថាតើហេតុអ្វីបានជាការប្រើប្រាស់នូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការជាជម្រើសដ៍ល្អសម្រាប់ពង្រីកអាជីវកម្ម? គ្រឹះស្ថាន ខេមា បានឲ្យដឹងថា៖ សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ រួមទាំង សម្រាប់សហគ្រិនខ្នាតតូច និងមធ្យម ការប្រើប្រាស់សេវាប្រាក់កម្ចីពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ ដូចជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឬធនាគារ ដើម្បីជាទុនបង្វិលក្នុងការការពង្រីកអជីវកម្ម គឺជាជម្រើសដ៍ប្រសើរ ដោយមូលហេតុដូចខាងក្រោម៖

  • ហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការផ្តល់នូវការការពារតាមផ្លូវច្បាប់ជូនចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់។ ដូចជាសេវាប្រាក់កម្ចី ឬឥណទាន ដែលជាទូទៅភាគីទាំងសងខាងត្រូវចុះហត្ថលេខា ឬផ្តិតមេដៃទៅលើកិច្ចសន្យាខ្ចីប្រាក់ និងឯកសារដទៃផ្សេងទៀតដែលពាក់ពន្ធ័ ដោយបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់អំពី ចំនួនប្រាក់កម្ចី, ការប្រាក់, រយៈពេលសងប្រាក់, របៀបសងប្រាក់, ប្រាក់ពិន័យផ្សេងៗ ជាដើម។ កិច្ចសន្យានេះគឺត្រូវបានទទួលស្គាល់ និងការពារដោយច្បាប់ ចំពោះភាគីដែលទទួលរងនូវការរំលោភបំពានណាមួយ ដោយភាគីម្ខាងទៀត។
  • គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការមួយចំនួន មានគោលការណ៍ការពារអតិថិជនច្បាស់លាស់ ផ្តល់នូវការគាំទ្រផ្សេងៗ ដែលជាតម្លៃបន្ថែមសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់សេវា។
  • គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថផ្លូវការផ្តល់ទៅលើការរីកចម្រើនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និងនិរន្តភាពនៃហិរញ្ញវត្ថុទាំងសងខាង។

            ផ្ទុយទៅវិញការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនផ្លូវការ អាចធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ជួបប្រទះនូវហានិភយ័ដូចខាងក្រោម៖

  • កិច្ចសន្យាមិនច្បាស់លាស់ ដែលច្បាប់មិនអាចការពារបាននៅពេលដែលមានការបំពាន
  • អត្រាការប្រាក់ សេវាផ្សេងៗមិនមានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ និងអាចថ្លៃជាងអត្រាការប្រាក់ និងសេវាផ្សេងៗដែលផ្តល់ឲ្យដោយគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ។
  • អ្នកផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុមិនផ្លូវការ គឺផ្តោតទៅលើការទទួលបានប្រាក់ចំណេញរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះ។
  •  

គ្រឹះស្ថាន ខេមា បានឲ្យដឹងទៀតថា សម្រាប់សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម ការប្រើប្រាស់នូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ អនុញ្ញាត្តិឲ្យសហគ្រាសទាំងនោះរីកចម្រើន និងសម្រេចបាននូវនិរន្តភាពហិរញ្ញវត្ថុ។ ដើម្បីទទួលបាននូវប្រភពទុន សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម ត្រូវបានសិក្សាច្បាស់លាស់ដោយ គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ។ ការសិក្សាទាំងនោះជាទូទៅផ្តោតទៅលើ អភិបាលកិច្ច ប្រពន្ធ័គ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីធ្វើការព្យាករណ៍អំពីកម្រិតនៃឥណទានដែលសហគ្រាសខ្នាតតូច ឬមធ្យមអាចទទួលយកបាន ក្នុងការប្រើប្រាស់ទៅតាមទំហំនៃប្រតិបត្តិការ។ រាល់ចំណុចខ្វះខាតទាំងទ្បាយត្រូវបានផ្តល់យោបល់ត្រទ្បប់ទៅកាន់អ្នក ម្ចាស់សហគ្រាសទាំងនោះ ដើម្បីឲ្យបំពេញបន្ថែម។ ដូច្នេះអត្ថប្រយោជន៍ដែលម្ចាស់សហគ្រាសទទួលបាន គឺអាចស្វែងយល់ខ្លួនឯងអំពីចំនុចខ្លាំង និងចំនុចខ្សោយរបស់ខ្លួន ហើយធ្វើការកែលម្អ ដើម្បីបំពេញនូវចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួន។ សម្រាប់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ នៅពេលដែលម្ចាស់សហគ្រាសទាំងនោះអាចបំពេញបាននូវចំណុចខ្វះខាត ហានិភ័យនៃការខ្វះលទ្ធភាពសងត្រូវបានកាត់បន្ថយ ជាលទ្ធផលគឺនិរន្តភាពនៃហិរញ្ញវត្ថុទាំងសងខាង។

សម្រាប់សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម គ្រឹះស្ថាន ខេមា ក៏មានផ្តល់ជូនផងដែរនូវប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ជាទុនបង្វិល ក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្ម។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ៖ (+855) 89 666 018 / 81 855 222 ឬធ្វើការស្នើសុំតាមរយៈ Online Loan Request៖ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKylarpUzZXN5S4Vv3plGhCwqgmLpkKuCmu9Gw7ZPnWaIieQ/viewform


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ធនាគារពិភពលោកលើកឡើងពីបញ្ហាកំពុងកើតឡើង ៣ ដែលរារាំងដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកល

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 20/06/2024

ប្រធានសេដ្ឋវិទូរបស់ធនាគារពិភពលោកបានលើកឡើងថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលហាក់ដូចជាកំពុងនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅរកស្ថិរភាព ប៉ុន្តែពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យមួយចំនួន

ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចមកដល់ប្រទេសវៀតណាម

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 20/06/2024

កាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ យន្តហោះរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានចុះចតនៅទីក្រុងហាណូយ ហើយវៀតណាមគឺជាគោលដៅចុងក្រោយរបស់គាត់ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ី

វេទិកា​ធុរកិច្ច​ កម្ពុជា​-​សិង្ហបុរី​​ នឹង​ជួយ​ជំរុញ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី និងបង្កើត​ភាពជា​ដៃគូ​យូរអង្វែង​នៅ​ក្នុង​វិ​ស័​យ​សំខាន់​ៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

សភា​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា​ ​និង​សហ​ព័ន្ធ​ធុរកិច្ច​សិង្ហបុរី​ ​បាន​សហការ​គ្នា​រៀបចំ​វេទិកា​ធុរកិច្ច​កម្ពុជា​-​សិង្ហបុរី​ ​ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១​៩​ ​ខែ​មិថុនា​ ​នៅ​សណ្ឋាគារ​ ​Co​nr​a​d​ ​Cent​e​nn​i​a​l​ ​Singapore

អាហារសម្រន់ប្រភេទថ្មី មានទាំងរសជាតិឆ្ងាញ់ ផ្តល់គុណតម្លៃដល់សុខភាព និងរួមចំណែកជួយដល់ជីវភាពកសិករក្នុងតំបន់

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 19/06/2024

ថ្មីៗនេះ Sabara Best Food បានចេញលក់នូវផលិតផលអាហារសម្រន់ថ្មីបីមុខ ដែលមានរសជាតិថ្មី ប្លែកមាត់ខុសពីគេ និងចូលរួមជួយដល់ជីវភាពកសិករកាន់តែច្រើន។

រដ្ឋមន្រ្តីកសិកម្ម កៀរគរកសិករឱ្យចងក្រងជាសហគមន៍កសិកម្មទំនើប ដើម្បីទទួលបានផលចំណេញច្រើន ហើយផ្សារភ្ជាប់ទៅកាន់ទីផ្សារ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

ឯកឧត្តម ឌិតទីណា បានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាកសិករជាសមាជិកសហគមន៍ដាំបន្លែនៅខេត្តតាកែវ ក្នុងបំណងកៀរគរកសិករឱ្យចងក្រងជា «សហគមន៍កសិកម្មទំនើប»

ម៉ាឡេស៊ីកំពុងត្រៀមខ្លួនក្នុងការចូលរួមជាសមាជិកក្រុមប្រទេស BRICS

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

នាយករដ្ឋមន្រ្តីម៉ាឡាស៊ី អាន់វ៉ា អ៊ីប្រាហ៊ីម លើកឡើងថា ម៉ាឡេស៊ីបានបានធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការចូលរួមជាមួយ BRICS ហើយនឹងដាក់នីតិវិធីជាផ្លូវការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ខណៈដែលកំពុងរង់ចាំលទ្ធផលចុងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូង

អាជីវកម្មរាប់រយដកខ្លួនចេញពីទីផ្សាររុស្សី ប៉ុន្តែយីហោធំៗបន្តម៉ាកពាណិជ្ជកម្មក្នុងទីផ្សារ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

Coca Cola បានបង្ហាញខ្លួនក្នុងទីផ្សាររុស្ស៊ីតាំងតែពីឆ្នាំ១៩៨០ក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកនាទីក្រុងមូស្គូ និងឆ្នាំ១៩៩០ នៅតាមហាង McDonald's

អ្នកជំនាញប្រាប់ពីរបៀបប្រើប្រាស់កម្ចី ដើម្បីឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 19/06/2024

អ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុប្រាប់ពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រើប្រាស់លុយកម្ចី ឬឥណទានពីធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព ហើយវិធីសាស្ត្រទាំងនេះរួមមានការផ្តោតលើការប្រើប្រាស់កម្ចីឱ្យចំគោលដៅ

គម្រោង​វិនិយោគ​ពាក់ព័ន្ធនឹង​អគារ​ជាប់គាំង​​នៅខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ទទួលបានការលើក​ទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារ​ ៨ ​ចំណុច​សំខាន់ៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 19/06/2024

រាជរដ្ឋាភិបាល​បានលើកទឹកចិត្ត​ផ្នែកពន្ធដារ​ជាច្រើន​ដល់​វិនិយោគិនណាដែលមានបំណងមក​វិនិយោគ​នៅខេត្តព្រះសីហនុ ជាពិសេស​លើ​គម្រោងអគារ​ជាប់គាំង​

ទីផ្សារប្តូរប្រាក់រុស្ស៊ី MOEX ផ្អាកការជួញដូរជាប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់អឺរ៉ូ ដោយសារទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិក

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 19/06/2024

ទីផ្សារប្តូរប្រាក់រុស្ស៊ី Moscow Exchange (MOEX) បានផ្អាកការជួញដូរជាប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់អឺរ៉ូចូលជាធរមាននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ដោយសាររតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញពីទណ្ឌកម្មថ្មីមកលើប្រទេសនេះ