ពិភពលោករវល់កូវីដ19 ស្ទើរពេញមួយឆ្នាំ តែក្រុមមហាសេដ្ឋីប្រមូលលុយបានជិត 2 ទ្រីលានដុល្លារ