លោក​ សុខ វឿន ៖ CMA បានអនុវត្តនូវគំនិតផ្តួចផ្តើមសំខាន់ៗជាច្រើនក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យ​​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា

សៀមរាប ៖ សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (CMA) បានដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវគំនិតផ្តួចផ្តើមសំខាន់ៗជាច្រើនក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យ​​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា ព្រមទាំងកិច្ចការពារអតិថិជន ជាពិសេស បាន និងកំពុងបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ និងមានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់ ដើម្បីបន្តលើកកម្ពស់បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា។ នេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់លោក​ សុខ វឿន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ក្នុងសន្និសីទមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ ស្តីពី «បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ ភាពធន់ និងនិរន្តរភាពរបស់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា» នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ នៅខេត្តសៀមរាប។​

លោក​ សុខ វឿន បានថ្លែងថា កន្លងមកសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា បាន និងកំពុងបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ និងមានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់ ក្រោមការដឹកនាំប្រកប​ដោយភាពឈ្លាសវៃពីសំណាក់រាជរាដ្ឋាភិបាល តាមរយៈធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា ដោយបានដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវគំនិតផ្តួចផ្តើមសំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យ​​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា ព្រមទាំងកិច្ចការពារអតិថិជន។

គំនិតផ្តួចផ្តើមសំខាន់ៗទាំងនេះរួមមានដូចខាងក្រោម ៖

១.ស្តង់ដារកិច្ចសន្យាឥណទាន និងខចែងស្តង់ដារកិច្ចសន្យាឥណទាន៖ ដើម្បីបន្តលើកកម្ពស់បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ។ សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា និងសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា ក្រោមកិច្ចផ្តួចផ្តើមពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានប្រកាសឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវស្តង់ដារកិច្ចសន្យាឥណទាន និងខចែងស្តង់ដារកិច្ចសន្យាឥណទាន សម្រាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ ដែលមានប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ តទៅ។ ស្តង់ដារកិច្ចសន្យានេះធ្វើឡើងដើម្បីបង្កើនតម្លាភាព និងធានាបាននូវកិច្ចការពារអតិថិជន ក៏ដូចជាការប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពក្នុងចំណោមគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់។ បន្ថែមលើនេះ ខចែងកិច្ចសន្យាឥណទាន និងស្តង់ដារកិច្ចសន្យាឥណទាន នឹងជួយឱ្យសមាជិកទាំងអស់របស់សមាគមទាំងពីរមានស្តង់ដារកិច្ចសន្យាឥណទានរួម សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងការទំនាក់ទំនង និងការផ្តល់ឥណទានដល់អតិថិជន។

២.ក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ៖  ក្រមនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរវាងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា និងសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា ក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់​ប្រសិទ្ធភាព ទំនុកចិត្ត​ ​គណនេយ្យភាព និ​ង​​ទំនួលខុសត្រូវ ក្នុងការប្រកបវិជ្ជាជីវៈធនាគារ តាមរយៈការកំណត់បទដ្ឋាន​ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម​ សម្រាប់​ឱ្យ​គ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុនានា​គោ​រ​​ព ​​និងអនុវត្ត​តាម។ ក្រមប្រតិបត្តិដែលរួមមានវិធានផ្តល់ឥណទាន (Lending Guideline) ត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការដល់គ្រប់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់អនុវត្តចាប់តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ២០២២។

៣.គម្រោងសុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុក្នុងសហគមន៍ ឬ Community Safe Finance ៖ ក្រោមកិច្ចគាំទ្រដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា បាន និងកំពុងដាក់ឱ្យអនុវត្តសាកល្បងនូវគម្រោងសុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុក្នុងសហគមន៍នៅខេត្តចំនួន៤ រួមមានខេត្តកំពង់ធំ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ខេត្តស្វាយរៀង និងខេត្តបាត់ដំបង។ គម្រោងនេះមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការនៅក្នុងសហគមន៍ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព តាមរយៈការផ្តោតសំខាន់លើការពង្រឹងចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ សិទ្ធិ និងកិច្ចការពារអតិថិជនក្នុងកម្រិតសហគមន៍នៅទូទាំងប្រទេស ត្រឹមឆ្នាំ២០៣០។

៤.កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលដល់ប្រធានអគ្គនាយក និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ឬភាគទុនិកលើកិច្ចការពារអតិថិជន៖ ក្នុងឆ្នាំ២០២៣នេះដែរ សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា រួមជាមួយដៃគូរបស់ខ្លួន និងទទួលបានការគាំទ្រពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បាន​រៀបចំនូវសិក្ខាសាលាសម្រាប់ប្រធានអគ្គនាយក និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ឬភាគទុនិកស្តីពី “សារៈសំខាន់ និងតួនាទីនៃអភិបាលកិច្ចរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងការធានាការអនុវត្តកិច្ចការពារអតិថិជនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព” ដែលវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងជាបន្តបន្ទាប់ចំនួន៨វគ្គ ក្នុងគោលបំណងបង្កើនអភិបាលកិច្ច និងពង្រឹង​យន្តការកិច្ចការពារអតិថិជន ក្នុងចំណោមគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ។ ប្រធានអគ្គនាយកទាំងអស់នៃគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ និងយ៉ាងហោចណាស់ភាគទុនិកម្នាក់ ឬក្រុមប្រឹក្សាភិបាលម្នាក់របស់គ្រឹះស្ថានទាំងនោះ តម្រូវឱ្យចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ ដើម្បីពិនិត្យមើលតួនាទីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងថ្នាក់គ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ ដើម្បីធានាថាកិច្ចការពារអតិថិជនដ៏រឹងមាំនឹងត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន និងដើម្បីរក្សាបាននូវនិរន្តរភាពនៅក្នុងគ្រឹះស្ថាន។

៥.សិក្ខាសាលាថ្នាក់តំបន់សម្រាប់ថ្នាក់គ្រប់គ្រងសាខា៖ ក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើម និងការគាំទ្រពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ក៏បានរៀបចំនូវសិក្ខាសាលាថ្នាក់តំបន់ស្តីពី “ការពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងសាខាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ចីរភាព និងវិជ្ជាជីវៈ” សម្រាប់ប្រធានសាខាបានចំនួន ៣វគ្គសិក្ខាសាលាផងដែរ ក្នុងគោលបំណងចម្បងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាព និងគុណវុឌ្ឍិ ក្នុងក្របខណ្ឌការងាររបស់ប្រធានសាខាប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ និងវិជ្ជាជីវៈ ក៏ដូចជាផ្តល់ជាវេទិកាចែករំលែកចំណេះដឹង បទពិសោធន៍ កត្តាប្រឈម ដំណោះស្រាយ និងការកសាងបណ្តាញទំនាក់ទំនងក្នុងចំណោមប្រធានសាខា និងនិយ័តករក្នុងគោលដៅមួយគឺដើម្បីរួមចំណែកលើកស្ទួយ និងលើកកម្ពស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយចីរភាព។

៦.ការពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីឥណទានក្នុងការផ្តល់សេវាឥណទានប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ (Responsible Lending)៖ នេះជាវគ្គបណ្តុះបណ្តាលកាតព្វកិច្ចដែលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាតម្រូវឱ្យគ្រប់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ចាត់បញ្ជូនមន្ត្រីឥណទាន និងបុគ្គលិកជួរមុខដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់សេវាឥណទាន ឱ្យចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ ដើម្បីទទួលបានការយល់ដឹងពីក្រមសីលធម៌ និងគោលការណ៍ការពារអតិថិជន ដើម្បីធានារក្សាបាននូវការផ្តល់សេវាឥណទានប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ មាននិរន្តរភាព និងបរិយាបន្ន។

៧.ការពង្រឹងសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយបរិយាបន្ន និងការទទួលខុសត្រូវ៖ សមាគមបានចុះអនុស្សរណៈជាមួយអង្គការ SPTF ក្នុងគោលដៅពង្រឹងការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយបរិយាបន្ន និងការទទួលខុសត្រូវ ដោយមើលពីជ្រុងនៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ដើម្បីជំរុញនូវកំណើនប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវការលើកកម្ពស់ស្ថិរភាពវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងបង្កើនកិច្ចការពារអតិថិជន។ ភាពជាដៃគូនេះដែរ នឹងដើរតួនាទីជំរុញ និងអនុវត្តនូវស្តង់ដារការពាអតិថិជនថ្មី និងការទទួលស្គាល់វិញ្ញាបនបត្រផងដែរ។

៨. គម្រោងអប់រំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អតិថិជន និងការលើកកម្ពស់ការទទួលបាននូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុ៖ សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា និងដៃគូ រួមមានសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា (ABC) សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា (YEAC) សមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា (CWEA) សម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិកម្មកម្ពុជា (CACA) និងសហគ្រិនខ្មែរ (KE) បានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់ ដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារអប់រំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងជំរុញការទទួលបាននូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុក្នុងចំណោមសហគ្រិនវ័យក្មេង ស្ត្រី កសិករ និងសហគ្រិនដទៃទៀត តាមរយៈការបង្កើតនូវអង្គសិក្ខាសាលានានា ការផលិតអត្ថបទអប់រំ កិច្ចពិភាក្សាពីអ្នកជំនាញ វីដេអូអប់រំខ្លីៗ ដែលផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុ ទូរទស្សន៍ និងបណ្តាញសង្គម ជាដើម ក្នុងការលើកកម្ពស់បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ។

៩.ពង្រឹងយន្តការនៃការដោះស្រាយបណ្តឹង និងសំណូមពររបស់អតិថិជន៖ សមាគមក៏បាន និងកំពុងអនុវត្តយន្តការនៃការដោះស្រាយបណ្តឹង និងសំណូមពររបស់អតិថិជនតាមរយៈប្រព័ន្ធហតទ្បាញប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ព្រមទាំងអនុវត្តតាមគោលការណ៍គាំពារអតិថិជន ដែលក្នុងនោះរួមមាន ការដាក់លេខបណ្តឹងតវ៉ារបស់គ្រឹះស្ថាន លេខបណ្តឹងតវ៉ារបស់សមាគមទាំងពីរ នៅទីតាំងតែមួយនៅលើសៀវភៅឥណទាន កិច្ចសន្យាឥណទាន ព្រមទាំងសម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗ។ ប្រព័ន្ធហតឡាញសម្រាប់បណ្តឹងអតិថិជន របស់សមាគមមានលេខ ០១៥ ៣៦៥ ២២២៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

រម្លឹកឡើងវិញពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបានក្រោយក្លាយខ្លួនជាគំរូអាជីវកម្មបរិយាបន្ន

ធុរកិច្ចបរិយាបន្ន, ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/05/2024

អាជីវកម្មបរិយាប័ន្ន គឺជាអាជីវកម្មឈរលើគោលការណ៍ធុរកិច្ច ដែលបង្កើតដំណោះស្រាយជាប្រព័ន្ធ មានភាពច្នៃប្រឌិត និងមានទ្រង់ទ្រាយធំ ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈម ពាក់ព័ន្ធរបស់ប្រជាជនក្រីក្រ និងប្រជាជនមានចំណូលទាប

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និងអង្គភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញាកូរ៉េ ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្មសិទ្ធិបញ្ញារួមគ្នា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង អង្គភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញា នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បានឯកភាពគ្នាសហការលើវិស័យកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ។

KOTO ភោជនីយដ្ឋានដ៏ល្បីមួយនៅវៀតណាមមានជំនាញខាងបណ្តុះបណ្តាលសិស្ស-និស្សិតក្រីក្រ

ធុរកិច្ចបរិយាបន្ន, ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/05/2024

KOTO បានក្លាយទៅជាអាជីវកម្មដែលមានម៉ូដេលលើសពីម្ហូបអាហារ ហើយវាថែមទាំងមានបង្កើតជាកម្មវិធីផ្តល់អាហារូបករណ៍ និងបទពិសោធជាក់ស្តែងដល់និស្សិតក្រីក្រទៀតផង

ក្រុមហ៊ុនសំណង់​កូរ៉េ​ដ៏ធំមួយចាប់ដៃជាមួយក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យនៅ​កម្ពុជា​ ស្វែងរក​​​​​​​​​​​​​​​​ឱកាស​វិនិយោគ​នៅកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 17/05/2024

ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍​អចលនទ្រព្យ​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជាដ៏ធំមួយ បានចាប់ដៃ​ជាមួយកក្រុមហ៊ុន​សំណង់​និងវិស្វកម្ម​របស់កូរ៉េ​ ដើម្បីស្វែងរក​ការ​វិនិយោគ​​បន្ថែមនៅ​កម្ពុជា​

កាលីហ្វ័រញ៉ាចំណាយ១០០លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំជួយពលរដ្ឋមានចំណូលទាបលើការប្រើប្រាស់ថាមពល

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/05/2024

កាលីហ្វ័រញ៉ាចំណាយ១០០លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំជួយពលរដ្ឋមានចំណូលទាបលើការប្រើប្រាស់ថាមពល

កំពង់ផែអន្តរជាតិកំពត តម្លៃ១៤០លានដុល្លារមានសមត្ថភាពខ្ពស់លើកដាក់ទំនិញចេញ-ចូលប្រមាណ ២០ម៉ឺន TEU

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 17/05/2024

កំពង់ផែអន្តរជាតិកំពត ដែលសាងសង់ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់១៤០លានដុល្លារអាម៉េរិកមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការលើកដាក់ទំនិញចេញ-ចូល ប្រមាណ ២០ម៉ឺន TEU ។

ក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់ប្រេងអាស៊ីកំពុងចាប់អារម្មណ៍ប្រេងឆៅពីសហរដ្ឋអាម៉េរិក និងប្រេស៊ីល

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

តម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក Brent ឡើងថ្លៃ ០,៦ ភាគរយ ឬ ៨៣,២៧ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលតម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) ឡើងថ្លៃ ០,៨ ភាគរយ ឬ ៧៩,២៣ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

វេទិកាធុរកិច្ច កម្ពុជា-សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បញ្ជាក់ថាកូរ៉េ គឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ គឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជា ដែលមានទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីសរុបប្រមាណ ៧៥១លានដុល្លារ

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទូទាត់ឆ្លងដែនតាមឃ្យូអរកូត កម្ពុជា-កូរ៉េ នឹងបម្រើប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងធុរជនរវាងប្រទេសទាំងពីរ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 17/05/2024

កម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់ទ្វេភាគីលើ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទូទាត់ឆ្លងដែនតាមឃ្យូអរកូត ដែលនឹងជួយសម្រួលដល់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម វិស័យទេសចរណ៍ លើកកម្ពស់ប្រតិបត្តិការទូទាត់ឆ្លងដែន ការផ្ទេរប្រាក់ និងការទូទាត់ប្រាក់ដោយប្រើរូបិយវត្ថុជាតិ និងជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ និងធុរជនរបស់ប្រទេសទាំងពីរ។

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល ជួបក្រុមហ៊ុន ៩ នៅកូរ៉េ ដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល បានជម្រាបជូនអំពីសក្ដានុពលនានារបស់កម្ពុជា ការចំហនៃច្បាប់វិនិយោគរបស់កម្ពុជា ដែលអនុញ្ញាតឱ្យវិនិយោគិនបរទេសមានសិទ្ធិជាម្ចាស់