រាជរដ្ឋាភិបាលបាន និងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ

ភ្នំពេញ ៖ ស្របពេលបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុមានការវិវត្តន៍ក្នុងល្បឿនលឿនហួសពីការរំពឹងទុក រាជរដ្ឋាភិបាល បាន និងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្ត្រ និងផែនទីមគ្គទេសក៍ពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីជំរុញសន្ទុះនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថលកម្ពុជា។

យោងតាមគោលនយោបាយ​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​បច្ចេកវិទ្យា​ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០២៣-២០២៨ បានឱ្យដឹងថា វិស័យហិរញ្ញវត្ថុជាវិស័យមួយក្នុងចំណោមវិស័យជាច្រើនដែលទទួលរងឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំង ទាំងវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមានពីភាពរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យា ជាពិសេសក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនៃដំណាក់កាលដែលសកលលោកបាន និងកំពុងទទួលរងនូវឥទ្ធិពលនៃបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤។ បច្ចេកវិទ្យាដែលបាន និងកំពុងធ្វើបរិវត្តកម្មរបៀបនៃការធ្វើធុរកិច្ច និងការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រពៃណីធ្វើឱ្យលេចឡើងនូវ “បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ” ។ បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗជាច្រើនដែលរួមមានដូចជា បញ្ញាសិប្បនិម្មិត បច្ចេកវិទ្យា វិភាគទិន្នន័យ បច្ចេកវិទ្យាក្លោដ និងបច្ចេកវិទ្យាប្លុកឆេន ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ បាន និងកំពុងពន្លឿនការអភិវឌ្ឍ ឬការធ្វើបរិវត្តកម្មបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុក្នុងល្បឿនលឿនហួសពីការរំពឹងទុក។ បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុបានជួយសម្រួលដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ការប្រកបអាជីវកម្ម ក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមទាំងមូល ជាពិសេសក្នុងអំឡុង និងក្រោយវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩។

គោលនយោបាយខាងលើនេះបានឱ្យដឹងដូច្នេះថា ៖ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍគួរឱ្យកត់សម្គាល់។ ដោយមើលឃើញពីកាលានុវត្តភាព និងសក្តានុពលដ៏ធំធេងនៃបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការរួមចំណែក ជំរុញសន្ទុះនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថលកម្ពុជា រាជរដ្ឋាភិបាល បាននិងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ តាមរយៈការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្ត្រ និងផែនទីមគ្គទេសក៍ពាក់ព័ន្ធ។

ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តី កម្ពុជានៅមិនទាន់បានកំណត់ក្របខណ្ឌរួម និងយន្តការសម្របសម្រួល និងជំរុញការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនៅឡើយ។ បន្ថែមលើនេះ ការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា នៅមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួន ដូចជាកង្វះ និងភាពពុំច្បាស់លាស់នៃច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត កង្វះសមាមាត្រភាពក្នុងច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត និងកង្វះថ្នាលឌីជីថលគ្រឹះជាដើម។

ក្នុងន័យនេះ ដើម្បីកំណត់ក្របខណ្ឌរួម ក៏ដូចជាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមខាងលើ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចរៀបចំ និងដាក់ចេញនូវ “គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ២០២៣- ២០២៨”។ គោលនយោបាយនេះមានគោលបំណង “អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុរស់រវើក តាមរយៈការអភិវឌ្ឍបរិស្ថានគោលនយោបាយអំណោយផល ការអភិវឌ្ឍថ្នាលឌីជីថលគ្រឹះ ការជំរុញការប្រើប្រាស់ និងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាគាំទ្រ និងការជំរុញការអភិវឌ្ឍ និងនវានុវត្តន៍សកម្មភាពបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវច្រកទទួលសេវាហិរញ្ញវត្ថុ ភាពជឿទុកចិត្ត និងគុណភាពជីវិតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងយុគសម័យឌីជីថល”។ ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលបំណងនេះ ការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះត្រូវផ្អែកលើអភិក្រមចំនួន ៣ គឺ (១)-ការចាប់យក, (២)-ការកែសម្រប និង (៣)-ការធ្វើនវានុវត្តន៍បន្ថែម ដោយជារួមឈរលើគោលគំនិត “ទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ជាអតិបរមាពីបរិវត្តកម្មឌីជីថលក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងកាត់បន្ថយហានិភ័យឱ្យស្ថិតក្នុងកម្រិតអប្បបរមា”។

វិធានការគោលនយោបាយសរុបទាំង ៥២ ដែលបានដាក់ចេញ និងបែងចែកទៅតាមគោលដៅនីមួយៗ ត្រូវសម្រេចឱ្យបានក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំ។ ក្នុងនោះ ការអភិវឌ្ឍបរិស្ថានគោលនយោបាយអំណោយផលមានចំនួន ១៩ វិធានការ ការអភិវឌ្ឍថ្នាលឌីជីថលគ្រឹះមានចំនួន ១២ វិធានការ ការជំរុញការប្រើប្រាស់ និងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាគាំទ្រមានចំនួន ១២ វិធានការ និងការជំរុញការអភិវឌ្ឍ និងនវានុវត្តន៍ សកម្មភាពបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុមានចំនួន ៩ វិធានការ។

ដើម្បីជំរុញការអនុវត្តវិធានការគោលនយោបាយដែលបានដាក់ចេញឈានឆ្ពោះទៅសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យ គោលបំណង និងគោលដៅក្នុងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ ការរៀបចំក្របខណ្ឌអនុវត្ត និងយន្តការសម្របសម្រួល តាមដាន និងវាយតម្លៃ ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមយន្តការស្ថាប័នដែលមានស្រាប់ គឺធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ និងក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ។ ដោយឡែក គណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ចឌីជីថល នឹងត្រូវទទួលបន្ទុកសិក្សាស្រាវជ្រាវលើសកម្មភាពបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុណាដែលកំពុងលេចឡើងថ្មីៗ ហើយមិនស្ថិតនៅក្រោមសមត្ថកិច្ចនៃស្ថាប័នណាមួយជាក់លាក់ សម្រាប់ជាមូលដ្ឋានក្នុងការពិនិត្យ និងការសម្របសម្រួលមុននឹងប្រគល់ជូនដល់ស្ថាប័នដែលត្រូវសម្រេចថាជាតួអង្គអនុវត្ត។ បន្ថែមលើនេះ ក្រៅពីការអនុវត្តវិធានការគោលនយោបាយ គណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ចឌីជីថល ក៏ត្រូវបំពេញភារកិច្ចដឹកនាំសម្របសម្រួល ពិនិត្យ តាមដាន និងវាយតម្លៃការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះផងដែរ។

គោលនយោបាយនេះ ត្រូវបានចាត់ទុកជា “ឯកសាររស់” ដែលជាកម្មវត្ថុនៃការកែសម្រួលបន្ថែមនាពេលអនាគត អនុលោមតាមឧត្តមានុវត្តន៍ និងនិន្នាការនៃការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុក្នុងបរិការណ៍ តំបន់ និងសកល ជាពិសេសការលេចឡើងនូវបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗក្នុងការធ្វើបរិវត្តកម្មក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ដូចជាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជា៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

វេទិកា​ធុរកិច្ច​ កម្ពុជា​-​សិង្ហបុរី​​ នឹង​ជួយ​ជំរុញ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី និងបង្កើត​ភាពជា​ដៃគូ​យូរអង្វែង​នៅ​ក្នុង​វិ​ស័​យ​សំខាន់​ៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

សភា​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា​ ​និង​សហ​ព័ន្ធ​ធុរកិច្ច​សិង្ហបុរី​ ​បាន​សហការ​គ្នា​រៀបចំ​វេទិកា​ធុរកិច្ច​កម្ពុជា​-​សិង្ហបុរី​ ​ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១​៩​ ​ខែ​មិថុនា​ ​នៅ​សណ្ឋាគារ​ ​Co​nr​a​d​ ​Cent​e​nn​i​a​l​ ​Singapore

អាហារសម្រន់ប្រភេទថ្មី មានទាំងរសជាតិឆ្ងាញ់ ផ្តល់គុណតម្លៃដល់សុខភាសព និងរួមចំណែកជួយដល់ជីវភាពកសិករក្នុងតំបន់

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 19/06/2024

ថ្មីៗនេះ Sabara Best Food បានចេញលក់នូវផលិតផលអាហារសម្រន់ថ្មីបីមុខ ដែលមានរសជាតិថ្មី ប្លែកមាត់ខុសពីគេ និងចូលរួមជួយដល់ជីវភាពកសិករកាន់តែច្រើន។

រដ្ឋមន្រ្តីកសិកម្ម កៀរគរកសិករឱ្យចងក្រងជាសហគមន៍កសិកម្មទំនើប ដើម្បីទទួលបានផលចំណេញច្រើន ហើយផ្សារភ្ជាប់ទៅកាន់ទីផ្សារ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

ឯកឧត្តម ឌិតទីណា បានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាកសិករជាសមាជិកសហគមន៍ដាំបន្លែនៅខេត្តតាកែវ ក្នុងបំណងកៀរគរកសិករឱ្យចងក្រងជា «សហគមន៍កសិកម្មទំនើប»

ម៉ាឡេស៊ីកំពុងត្រៀមខ្លួនក្នុងការចូលរួមជាសមាជិកក្រុមប្រទេស BRICS

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

នាយករដ្ឋមន្រ្តីម៉ាឡាស៊ី អាន់វ៉ា អ៊ីប្រាហ៊ីម លើកឡើងថា ម៉ាឡេស៊ីបានបានធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការចូលរួមជាមួយ BRICS ហើយនឹងដាក់នីតិវិធីជាផ្លូវការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ខណៈដែលកំពុងរង់ចាំលទ្ធផលចុងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូង

អាជីវកម្មរាប់រយដកខ្លួនចេញពីទីផ្សាររុស្សី ប៉ុន្តែយីហោធំៗបន្តម៉ាកពាណិជ្ជកម្មក្នុងទីផ្សារ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

Coca Cola បានបង្ហាញខ្លួនក្នុងទីផ្សាររុស្ស៊ីតាំងតែពីឆ្នាំ១៩៨០ក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកនាទីក្រុងមូស្គូ និងឆ្នាំ១៩៩០ នៅតាមហាង McDonald's

អ្នកជំនាញប្រាប់ពីរបៀបប្រើប្រាស់កម្ចី ដើម្បីឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 19/06/2024

អ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុប្រាប់ពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រើប្រាស់លុយកម្ចី ឬឥណទានពីធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព ហើយវិធីសាស្ត្រទាំងនេះរួមមានការផ្តោតលើការប្រើប្រាស់កម្ចីឱ្យចំគោលដៅ

គម្រោង​វិនិយោគ​ពាក់ព័ន្ធនឹង​អគារ​ជាប់គាំង​​នៅខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ទទួលបានការលើក​ទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារ​ ៨ ​ចំណុច​សំខាន់ៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 19/06/2024

រាជរដ្ឋាភិបាល​បានលើកទឹកចិត្ត​ផ្នែកពន្ធដារ​ជាច្រើន​ដល់​វិនិយោគិនណាដែលមានបំណងមក​វិនិយោគ​នៅខេត្តព្រះសីហនុ ជាពិសេស​លើ​គម្រោងអគារ​ជាប់គាំង​

ទីផ្សារប្តូរប្រាក់រុស្ស៊ី MOEX ផ្អាកការជួញដូរជាប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់អឺរ៉ូ ដោយសារទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិក

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 19/06/2024

ទីផ្សារប្តូរប្រាក់រុស្ស៊ី Moscow Exchange (MOEX) បានផ្អាកការជួញដូរជាប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់អឺរ៉ូចូលជាធរមាននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ដោយសាររតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញពីទណ្ឌកម្មថ្មីមកលើប្រទេសនេះ

សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និងសហព័ន្ធធុរកិច្ចសិង្ហបុរី ជំរុញទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និងសហព័ន្ធធុរកិច្ចសិង្ហបុរី នឹងចុះ MOU ជំរុញទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម និង ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរ

ប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកបម្រើការងារតាមផ្ទះរួមចំណែកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ និងជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

ប្រាក់ចំណូលរបស់កម្មករការងារតាមផ្ទះ រួមចំណែកមួយផ្នែកធំដល់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ និង បានរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជា