ដំណេះដឹងផ្សារហ៊ុន ៖  តើថ្ងៃជួញដូរដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុនទើបចុះបញ្ជីមានន័យយ៉ាងដូចម្ត៉េច?

ភ្នំពេញ ៖ នៅពេលក្រុមហ៊ុនមួយបានបោះផ្សាយលក់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនរួចរាល់ហើយនៅទីផ្សារដំបូង បានសេចក្តីថា បានបញ្ចប់ដំណើរការបរិវិសកម្ម(ដំណើរការចុះឈ្មោះទិញ) រួចបានទូទាត់លុយនិងផ្ទេរភាគហ៊ុនទៅឱ្យអ្នកធ្វើបរិវិសកម្មរួចហើយ ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយនោះនឹងយកភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនខ្លួនទៅចុះបញ្ជីនៅក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (ហៅកាត់ថា ផ.ម.ក. ឬ CSX) ដើម្បីឱ្យភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនអាចជួញដូរបានជាសាធារណៈ។ ថ្ងៃចុះបញ្ជីដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយ ក៏ជាថ្ងៃជួញដូរដំបូងនៃភាគហ៊ុនរបស់គាត់នៅ ផ.ម.ក. ផងដែរ។ ដូច្នេះវាជាថ្ងៃពិសេសមួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីនោះ។


ជាធម្មតា ការជួញដូរនៅ ផ.ម.ក. ថ្លៃភាគហ៊ុនអាចប្រែប្រួលបានតែក្នុងចន្លោះ ±៥% ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ។ ប៉ុន្តែសម្រាប់ភាគហ៊ុនទើបចុះបញ្ជីដំបូង ថ្លៃរបស់វាអាចប្រែប្រួលពី -១០% ទៅ +៥០% បានសេចក្តីថា នៅចន្លោះពី ៩០% ទៅ ១៥០% នៃថ្លៃបោះផ្សាយនៅទីផ្សារដំបូង (ហៅកាត់ថា ថ្លៃ IPO)។ ឧទាហរណ៍ថា ថ្លៃ IPO ស្មើ ១០.០០០ រៀល ដូច្នេះ ថ្លៃដំបូងនៃភាគហ៊ុននោះអាចជាថ្លៃជួញដូរណាមួយដែលនៅចន្លោះ ៩.០០០ រៀល ដល់ ១៥.០០០ រៀល។


សូមបើករង្វង់ក្រចកបន្តិចថា ក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាចាប់បើកទទួលបញ្ជាពីម៉ោង ០៨:០០ព្រឹក ដល់ម៉ោង ១១:៣០ព្រឹក។ ចំណែកឯការជួញដូរនៅលើទីផ្សារគឺធ្វើឡើង ០៦ ដង ក្នុងមួយថ្ងៃ គឺនៅម៉ោង ០៩:០០ម្តង ០៩:៣០ម្តង ១០:០០ ១០:៣០ ១១:០០ និង១១:៣០ គឺរៀងរាល់កន្លះម៉ោងម្តង ពីម៉ោង ០៩:០០ រហូតដល់ ១១:៣០ រួចបិទផ្សារតែម្តង។ សូមបញ្ជាក់ជូនបន្ថែមថា ការជួញដូរគឺមានន័យថាជាការផ្គូផ្គងបញ្ជាដេញថ្លៃទិញ និងបញ្ជាដេញថ្លៃលក់ ដើម្បីកំណត់ថាតើភាគហ៊ុននោះត្រូវជួញដូរនៅថ្លៃប៉ុន្មាន និងបរិមាណភាគហ៊ុនប៉ុន្មាន។


នៅវគ្គជួញដូរទី១នៃទីផ្សារ គឺពីម៉ោង ០៨:០០ព្រឹក ដល់ម៉ោង ០៩:០០ព្រឹក គឺជាវគ្គជួញដូរដំបូងបំផុតសម្រាប់ភាគហ៊ុនដែលទើបចុះបញ្ជីថ្មី។ ទីផ្សារទទួលយកបញ្ជាដេញថ្លៃទិញ/លក់ពីវិនិយោគិនតាមរយៈក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ។ បញ្ជាទាំងនោះត្រូវរក្សាទុកនៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ រង់ចាំការផ្គូរផ្គងគ្នានៅម៉ោង ០៩:០០។ នៅវគ្គជួញដូរនេះ វិនិយោគិនអាចដាក់ថ្លៃចន្លោះពី ៩ ០០០ រៀល ដល់ ១៥ ០០០ រៀល ប្រសិនបើថ្លៃ IPO ស្មើ ១០ ០០០ រៀល។ នៅពេលដល់ម៉ោងជួញដូរ ម៉ោង ០៩:០០ ឧទាហរណ៍ថា ការផ្គូផ្គងជោគជ័យ ថ្លៃជួញដូរឡើងដល់ ១២ ០០០ រៀល។ ថ្លៃ ១២ ០០០ រៀល នេះគឺជាថ្លៃជួញដូរដំបូងរបស់ភាគហ៊ុនទើបចុះបញ្ជីនៅក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា។

វគ្គជួញដូរទី២ គឺពីម៉ោង ០៩:០០ ដល់ម៉ោង ០៩:៣០ វិនិយោគិនអាចបន្តដាក់បញ្ជាទិញ/លក់បន្តបន្ទាប់ទៀតជាធម្មតា។ ប៉ុន្តែចាប់ពីពេលនេះទៅ ថ្លៃអាចប្រែប្រួលបាននៅចន្លោះតែ ±៥% ប៉ុណ្ណោះ គឺវិនិយោគិនអាចដាក់បញ្ជាទិញ/លក់នៅថ្លៃចន្លោះពី ១១.៤០០ រៀល ដល់ ១២.៦០០ រៀល ប៉ុណ្ណោះ។


– ចុះប្រសិនបើមិនមានការជួញដូរនៅម៉ោង ០៩:០០ តើថ្លៃដំបូងនឹងមិនមានទេឬយ៉ាងណា?


ក្នុងករណីដែលមិនមានការជួញដូរនៅម៉ោង ០៩:០០ ទេ (បានន័យថា អ្នកទិញនិងអ្នកលក់មិនត្រូវថ្លៃគ្នា) នោះការអនុញ្ញាតឱ្យថ្លៃប្រែប្រួលពី ៩ ០០០ រៀល ដល់ ១៥ ០០០ រៀល នឹងត្រូវអនុញ្ញាតជាបន្តទៀតចំពោះវគ្គទី២ គឺពីម៉ោង ០៩:០០ ដល់ម៉ោង ០៩:៣០។ ហើយបើវគ្គទី២នេះ នៅមិនជោគជ័យទៀត យើងនឹងបន្តទៅវគ្គជួញដូរទី៣ទៀត។ បន្តដូច្នេះរហូតដល់បិទទីផ្សារម៉ោង ១១:៣០។ ហើយបើពេលបិទទីផ្សារ នៅមិនជោគជ័យទៀត យើ់ងនឹងយកថ្លៃ IPO ធ្វើជាថ្លៃដំបូងរបស់ភាគហ៊ុននោះតែម្តង (ប្រសិនបើមិនមាន“ថ្លៃពិសេស”ទេ)។ ហើយចាប់ពីថ្ងៃស្អែកតទៅ យើងនឹងអនុវត្តយកគោលការណ៍ ±៥% ជាធម្មតា។ បានន័យថា នៅថ្ងៃជួញដូរថ្ងៃស្អែក ថ្លៃអាចប្រែប្រួលនៅចន្លោះពី ៩ ៥០០ រៀល ដល់ ១០ ៥០០ រៀល។
សរុបមកវិញ ពេលជួញដូរដំបូងរបស់ភាគហ៊ុនទើបចុះបញ្ជីថ្មីនៅ ផ.ម.ក. ជាពេលពិសេសមួយ។ ពិសេសត្រង់ថា ថ្លៃភាគហ៊ុនអាចប្រែប្រួលពី -១០% រហូតដល់ +៥០% ខុសពីពេលធម្មតាដែលថ្លៃភាគហ៊ុនប្រែប្រួលបានតែពី -៥% ទៅ +៥% ប៉ុណ្ណោះ។ នេះជាឱកាសតែមួយនៅលើផ្សារមូលបត្រ ដែលវិនិយោគិនអាចចំណេញបានច្រើននៅក្នុងការជួញដូរតែម្តង៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

វេទិកា​ធុរកិច្ច​ កម្ពុជា​-​សិង្ហបុរី​​ នឹង​ជួយ​ជំរុញ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី និងបង្កើត​ភាពជា​ដៃគូ​យូរអង្វែង​នៅ​ក្នុង​វិ​ស័​យ​សំខាន់​ៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

សភា​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា​ ​និង​សហ​ព័ន្ធ​ធុរកិច្ច​សិង្ហបុរី​ ​បាន​សហការ​គ្នា​រៀបចំ​វេទិកា​ធុរកិច្ច​កម្ពុជា​-​សិង្ហបុរី​ ​ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១​៩​ ​ខែ​មិថុនា​ ​នៅ​សណ្ឋាគារ​ ​Co​nr​a​d​ ​Cent​e​nn​i​a​l​ ​Singapore

អាហារសម្រន់ប្រភេទថ្មី មានទាំងរសជាតិឆ្ងាញ់ ផ្តល់គុណតម្លៃដល់សុខភាព និងរួមចំណែកជួយដល់ជីវភាពកសិករក្នុងតំបន់

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 19/06/2024

ថ្មីៗនេះ Sabara Best Food បានចេញលក់នូវផលិតផលអាហារសម្រន់ថ្មីបីមុខ ដែលមានរសជាតិថ្មី ប្លែកមាត់ខុសពីគេ និងចូលរួមជួយដល់ជីវភាពកសិករកាន់តែច្រើន។

រដ្ឋមន្រ្តីកសិកម្ម កៀរគរកសិករឱ្យចងក្រងជាសហគមន៍កសិកម្មទំនើប ដើម្បីទទួលបានផលចំណេញច្រើន ហើយផ្សារភ្ជាប់ទៅកាន់ទីផ្សារ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

ឯកឧត្តម ឌិតទីណា បានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាកសិករជាសមាជិកសហគមន៍ដាំបន្លែនៅខេត្តតាកែវ ក្នុងបំណងកៀរគរកសិករឱ្យចងក្រងជា «សហគមន៍កសិកម្មទំនើប»

ម៉ាឡេស៊ីកំពុងត្រៀមខ្លួនក្នុងការចូលរួមជាសមាជិកក្រុមប្រទេស BRICS

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

នាយករដ្ឋមន្រ្តីម៉ាឡាស៊ី អាន់វ៉ា អ៊ីប្រាហ៊ីម លើកឡើងថា ម៉ាឡេស៊ីបានបានធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការចូលរួមជាមួយ BRICS ហើយនឹងដាក់នីតិវិធីជាផ្លូវការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ខណៈដែលកំពុងរង់ចាំលទ្ធផលចុងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូង

អាជីវកម្មរាប់រយដកខ្លួនចេញពីទីផ្សាររុស្សី ប៉ុន្តែយីហោធំៗបន្តម៉ាកពាណិជ្ជកម្មក្នុងទីផ្សារ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

Coca Cola បានបង្ហាញខ្លួនក្នុងទីផ្សាររុស្ស៊ីតាំងតែពីឆ្នាំ១៩៨០ក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកនាទីក្រុងមូស្គូ និងឆ្នាំ១៩៩០ នៅតាមហាង McDonald's

អ្នកជំនាញប្រាប់ពីរបៀបប្រើប្រាស់កម្ចី ដើម្បីឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 19/06/2024

អ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុប្រាប់ពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រើប្រាស់លុយកម្ចី ឬឥណទានពីធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព ហើយវិធីសាស្ត្រទាំងនេះរួមមានការផ្តោតលើការប្រើប្រាស់កម្ចីឱ្យចំគោលដៅ

គម្រោង​វិនិយោគ​ពាក់ព័ន្ធនឹង​អគារ​ជាប់គាំង​​នៅខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ទទួលបានការលើក​ទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារ​ ៨ ​ចំណុច​សំខាន់ៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 19/06/2024

រាជរដ្ឋាភិបាល​បានលើកទឹកចិត្ត​ផ្នែកពន្ធដារ​ជាច្រើន​ដល់​វិនិយោគិនណាដែលមានបំណងមក​វិនិយោគ​នៅខេត្តព្រះសីហនុ ជាពិសេស​លើ​គម្រោងអគារ​ជាប់គាំង​

ទីផ្សារប្តូរប្រាក់រុស្ស៊ី MOEX ផ្អាកការជួញដូរជាប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់អឺរ៉ូ ដោយសារទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិក

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 19/06/2024

ទីផ្សារប្តូរប្រាក់រុស្ស៊ី Moscow Exchange (MOEX) បានផ្អាកការជួញដូរជាប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់អឺរ៉ូចូលជាធរមាននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ដោយសាររតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញពីទណ្ឌកម្មថ្មីមកលើប្រទេសនេះ

សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និងសហព័ន្ធធុរកិច្ចសិង្ហបុរី ជំរុញទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និងសហព័ន្ធធុរកិច្ចសិង្ហបុរី នឹងចុះ MOU ជំរុញទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម និង ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរ

ប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកបម្រើការងារតាមផ្ទះរួមចំណែកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ និងជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

ប្រាក់ចំណូលរបស់កម្មករការងារតាមផ្ទះ រួមចំណែកមួយផ្នែកធំដល់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ និង បានរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជា