រដ្ឋាភិបាលរំពឹងថា ឆ្នាំ២០២១ ខ្ទង់ចំណាយរដ្ឋសរុបប្រចាំឆ្នាំអាចស្ថិតក្នុងអត្រាជាង១០៨ភាគរយ

ភ្នំពេញ ៖ ការអនុវត្តចំណាយរដ្ឋសរុបប្រចាំឆ្នាំ២០២១នេះ រំពឹងថាអាចនឹងស្ថិតក្នុងកម្រិតប៉ាន់ស្មាន ១០៨.៧% ធៀបនឹងច្បាប់ ខណៈការអនុវត្តការងារកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជារួមមានវឌ្ឍនភាពល្អប្រសើរ ទោះបីជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមានវិបត្តិកូវីដ ១៩ ក៏ដោយ ។ នេះបើយោងតាមលើកឡើងរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ មានរៀបចំប្រជុំគណះកម្មាធិការកែទម្រង់ការ គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងក្រុមការងារបច្ចេកទេស (Technical Working Group-TWG) ក្រោមអធិបតីភាព ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (គ.ហ.ស.)។

យោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានឱ្យដឹងថា តាមរយៈរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដំណាក់កាលទី ៣ បូក ២ ប្រចាំត្រីមាសទី ៣ ឆ្នាំ ២០២១ ការអនុវត្តការងារកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជារួម មានវឌ្ឍនភាពល្អប្រសើរ ទោះបីជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមានវិបត្តិកូវីដ ១៩ ក៏ដោយ ។

ជាក់ស្ដែង, ការប្រមូលចំណូលសរុប ក្នុងរយះពេល ៩ ខែ បានប្រមាណ ១៥ ៨៩៥ ពាន់លានរៀល ស្មើនឹង ៧៥% ធៀបនឹងច្បាប់ ដែលវឌ្ឍនភាពនៃការប្រមូលចំណូលនេះ ជាកំណើនដែលងើបឡើងវិញ និងល្អប្រសើរ បើធៀបនឹងការអនុវត្តនៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ ២០២០។

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបានឱ្យដឹងថា ការអនុវត្តចំណាយ, រាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាចម្បងលើវិស័យសង្គមកិច្ច ដែលការចំណាយលើវិស័យនេះអនុវត្តបានប្រមាណ ៩៨% ធៀបនឹងច្បាប់ បើគិតត្រឹមខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ និងរំពឹងថាការអនុវត្តចំណាយរដ្ឋសរុបប្រចាំឆ្នាំអាចនឹងសម្រេចបានក្នុងកម្រិតប៉ាន់ស្មាន ១០៨.៧% ធៀបនឹងច្បាប់ ។

ក្រសួងបានឱ្យដឹងទៀតថា ៖

“ការណ៍នេះអាចឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងច្បាស់អំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការពង្រឹងភាពជឿទុកចិត្តនៃថវិកានៃកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដែលផ្តល់ឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានូវភាពគ្រប់គ្រាន់នៃសាច់ប្រាក់ នៅក្នុងពេលមានវិបត្តិ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់ចំពោះមុខ ក៏ដូចជាការបន្តនិរន្តរភាពការងារប្រចាំថ្ងៃបានរលូន”

ជាមួយគ្នានេះ, ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ក៏បានអបអរសាទរដល់សមិទ្ធផលដែលសម្រេចបាន និងបង្ហាញពីឆន្ទៈចូលរួម និងការត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការបន្តគាំទ្រដល់កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដើម្បីសម្រេចបាននូវកំណែទម្រង់ប្រកបដោយចីរភាព។

ដៃគួអភិវឌ្ឍន៍ បានបង្ហាញគោលជំហរចូលរួមគាំទ្រកម្ពុជា ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង ដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលក្នុងស្រុកក្នុងការគាំទ្រដល់ការស្តារឡើងវិញក្រោយវិបត្តិជំងឺកូវី-១៩ ចូលរួមក្នុងការបង្កើន ចំណាយសង្គម, ចូលរួមគាំទ្រការងារកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណះបៃតង (Green PFM) ដើម្បីគាំទ្រគោលនយោបាយ អាកាសធាតុវេទយិតភាព (Climate-Sensitive Policies) និងការគាំទ្របច្ចេកទេសរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី លក្ខន្តិកៈទូទៅនៃសហត្រាសសាធារណះ និងភាតកម្មសាធារណះជាដើម ។ ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ក៏បានផ្តល់ជាមតិយោបល់ សំខាន់ៗបន្ថែមជុំវិញការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណះ ជាពិសេស ស្នើសុំការស្វែងយល់ពី ផែនការយុទ្ធ សាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការស្តារសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសឡើងវិញក្រោយវិបត្តិក្ខវី-១៩ ។

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានលើកឡើងពីយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន ២ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុង ការឈានទៅរកការបើកប្រទេសឡើងវិញក្រោយវិបត្តិស្ដីវីដ-១៩ គឺ ៖

ទី១. យុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការរស់នៅតាមគន្ថងប្រក្រតីថ្មីក្នុងបរិបទនៃជំងឺថ្ងៃវីដ-១៩ និង ទី២. ក្របខណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រ និងកម្មវិធីស្តារ និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងការរស់នៅជាមួយជំងឺកូវីដ-១៩ តាម គន្លងប្រក្រតីថ្មី ឆ្នាំ ២០២១-២០២៣ តាមរយៈការផ្តល់អាទិភាពទៅលើចំណុចចំនួន ៣ ដែលរួមមាន ៖  ១. ការស្តារឡើងវិញនូវវិស័យដែលរងការប៉ះពាល់ខ្លាំង, ២. ការកែទម្រង់សំខាន់ៗជារចនាសម្ព័ន្ធ និង ៣. ការកសាងភាពធន់ដើម្បីត្រៀមខ្លួន និងការឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺ ឬស្ថានភាពស្រដៀងគ្នាដែលអាចផ្ទុះឡើងនាពេលអនាគត ។

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ក៏បានគូសបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការគៀរគររកធនធានបន្ថែមតាមរយ ៖

១. ការបន្តកិច្ចសហការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានា ដោយស្នើឱ្យដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ពិនិត្យមើលលទ្ធភាពជាក់ស្តែង ក្នុងការជួយគាំទ្រទាំងផ្នែកធនធាន និងហិរញ្ញប្បទាន និង ២. លទ្ធភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការគៀរគរចំណូល តាមរយៈយន្តការបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋ ការពង្រឹងភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងវិស័យឯកជនសម្រាប់រយៈពេលមធ្យម និងវែង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នារវាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុក្នុងការជំរុញឱ្យមានការចូលរួមពីវិស័យធនាគារ ដើម្បីធានាបាននូវសន្ននីយភាព (liquidity) ដោយផ្អែកលើអភិក្រមប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់លើ ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់សកម្មភាពអាជីវកម្ម និងកិច្ចការធុរកិច្ចក្នុងវិស័យអាទិភាព ដើម្បីធានានូវស្ថេរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយបណ្ណជាតិ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា មានប្រសាសន៍ក្នុងឱកាសអញ្ជើញសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ អគាររដ្ឋបាលអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១កន្លងមកនេះថា ចំណូលគយរកបាន ២ ០៥៥ លានដុល្លារអាមេរិក ស្មើនឹង៨៧ភាគរយ រយៈពេល១១ ខែឆ្នាំ២០២១ ហើយបើគិតពេញមួយឆ្នាំ ២០២១ នេះ អគ្គនាយកដ្ឋានគយ អាចនឹងរកប្រាក់ចំណូលបានជាង ២ ២០០ លានដុល្លារ។

សម្តេចតេជោបានបន្តថា ចំណែកអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារវិញ រកចំណូលបាន ២ ៥៦០ លានដុល្លារអាមេរិក នៅរយៈពេល១១ខែ ឆ្នាំ២០២១ ស្មើនឹង១១៤.១៣ ភាគរយនៃផែនការ។ កម្ពុជាទទួលចំណូលបានជាង ៤ ពាន់លានដុល្លារ បើគិតចំណូលទាំងគយ និងពន្ធដារ។ សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងទៀតថា ចំណូលដែលរកបានដោយស្ថាប័នប្រមូលចំណូលទាំងពីរនេះ អាចឲ្យកម្ពុជាទ្រងទ្រង់ការចំណាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបាន។ សម្តេចតេជោបានបញ្ជាក់ថា ៖«ការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា មិនមែនជា «មាយាទស្ត្រីខ្ជិលធ្លុះ» នោះឡើយ គឺមានការគិតគូរយ៉ាងម៉ត់ចត់ ទាំងការប្រមូលចំណូល និងការចំណាយ»៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ស្វែងយល់ពីបច្ចេកទេសដាំដំណាំផ្ទី ងាយៗមិនចំណាយកម្លាំងច្រើន ប៉ុន្តែទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 24/07/2024

ផ្ទី ជាដំណាំមួយប្រភេទងាយស្រួលដាំដុះ ទទួលបានផលច្រើន និងមានតម្រូវការទីផ្សារល្អ

ការិយាល័យជួល ​ទំហំ​ជិត​២០ម៉ឺន​ម៉ែត្រការ៉េ​បន្ថែមទៀត រំពឹងចាក់​បញ្ចូល​ក្នុងទីផ្សារ​​​ក្នុងឆ្នាំ២០២៤​នេះ

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 24/07/2024

កំណើននៃ​តម្រូវការ​និងការ​ផ្គត់ផ្គង់ការិយាល័យ​ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ បានកើន​ឡើងជា​បន្តបន្ទាប់​​ក្រោយ​វិបត្តិកូវីដ​១៩ ដោយ​សហគ្រិន​ឬម្ចាស់​ក្រុមហ៊ុន​ជាច្រើន​ បាន​ផ្លាស់....

Kamala Harris ស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកកាត់ឥណ្ឌាដំបូងបំផុតកំពុងឈរឈ្មោះជាបេក្ខភាពប្រធានាធិបតី

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 24/07/2024

Kamala Harris ស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកកាត់ឥណ្ឌាដំបូងបំផុត ប្រែពីអាជីពមេធាវីក្លាយជាបេក្ខភាពប្រធានាធិបតី

NBC ៖ ទុនបម្រុងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាមានការប្រែប្រួលតិចតួចក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 24/07/2024

គិតត្រឹមឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ កម្ពុជាមានទុនបម្រុងអន្តរជាតិ ២០ ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក

យុវជនចំនួន ២០០នាក់ទៀត ត្រៀមចាក់បញ្ចូលក្នុងទីផ្សារការងារទេសចរណ៍

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 24/07/2024

សិក្ខាកាមចំនួន ២០០នាក់ទៀត ត្រៀមចាក់បញ្ចូលក្នុងទីផ្សារការងារទេសចរណ៍លើជំនាញការិយាល័យជួរមុខ

រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្ម ជំរុញពង្រឹងគុណភាព និងសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារ ដើម្បីប្រកួតប្រជែង និងផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 24/07/2024

រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្ម ជំរុញពង្រឹងគុណភាព សុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារចាប់ពីកសិដ្ឋានដល់កន្លែងបរិភោគ

ក្រសួងរៀបចំដែនដីកំណត់ចក្ខុវិស័យលើការងារអាទិភាពចំនួន៣ ដើម្បីសម្រេចយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណ

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 24/07/2024

យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី១ នៅត្រង់បញ្ចកោណ​ទី៤ មុំទី៤ បានលើកឡើងអំពីការពង្រឹងលើការការគ្រប់គ្រង ធ្វើទំនើបកម្មនគរូបនីយកម្ម

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជា កំពុងជួយផ្សព្វផ្សាយលើកស្ទួយវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោក

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 24/07/2024

ជាជំហានវិជ្ជមានមួយរបស់ឯកឧត្តម ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនដែលទើបតែងតាំងថ្មី ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយវិស័យទេសចរណ៍របស់កម្ពុជា

អាជីវកម្មដាំដើមអម្ពិល បេះត្រួយលក់ អាចមានតម្លៃប្រមាណ ១៨០០០រៀល ទៅ ២០ ០០០ រៀល ក្នុងមួយគីឡូក្រាម

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 23/07/2024

មិនធម្មតា ទីផ្សារត្រួយអម្ពិលគេអាចលក់បានក្នុងចន្លោះពី ១៨០០០ - ២០០០០រៀលក្នុងមួយគីឡូក្រាម