កម្ចី Online ទាំងអស់មិនមែនសុទ្ធតែគ្មានច្បាប់នោះទេ ប៉ុន្តែទាមទារការពិនិត្យឱ្យបានច្បាស់លាស់

ភ្នំពេញ ៖ បច្ចុប្បន្ននេះ មិនមែនកម្ចីអនឡាញ (Online) ទាំងអស់សុទ្ធតែជាកម្ចីដែលគ្មានច្បាប់ទម្លាប់នោះទេ ប៉ុន្តែវាទាមទារឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់កម្ចីមានការពិនិត្យឱ្យបានច្បាស់លាស់មុនសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់កម្ចីប្រភេទនេះ ដើម្បីចៀសវាងការប្រើប្រាស់កម្ចីខុសច្បាប់ ដែលរៀបចំឡើងដោយជនខិលខូច ឬជនបោកប្រាស់។

ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាជាជំនួយក្នុងការផ្តល់ឥណទានជូនអតិថិជនរហ័សទាន់ចិត្តតាមរយៈអ៊ីនធឺណេត ឬ Online។ ដូច្នេះមុននឹងសម្រេចប្រើប្រាស់កម្ចី Online ត្រូវពិនិត្យឱ្យបានច្បាស់ថា គ្រឹះស្ថានទាំងនោះមានអជ្ញាបណ្ណ័ពីធនាគាជាតិឬទេ? មានតែធនាគាជាតិមួយប៉ណ្ណោះដែលមានសិទ្ធិក្នុងការផ្តល់អជ្ញាបណ្ណ័ប្រាក់កម្ចី។

បងប្អូនដែលមានបំណងចង់ប្រើប្រាស់កម្ចី ឬត្រៀមប្រើប្រាស់កម្ចី ត្រូវពិនិត្យ ឬពិភាក្សាជាមួយគ្រឹះស្ថានផ្តល់កម្ចីផ្លូវការ ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាត្រឹមត្រូវ ដើម្បីចៀសវាងពីការចាញ់បោកជនខិលខូចមួយចំនួនដែលផ្តល់កម្ចីតាមអនឡាញខុសច្បាប់ក្នុងរូបភាពផ្សេងៗ ឧទាហរណ៍ដូចជា ការបង្ហោះលើបណ្តាញសង្គមពីការផ្តល់កម្ចីក្នុងលក្ខខណ្ឌងាយៗ និងមិនទាមទារអ្វីច្រើន ប៉ុន្តែជាក់ស្តែង កម្ចីទាំងអស់នោះមានការប្រាក់ខ្ពស់ខុសពីស្ថាប័នផ្លូវការ។ សូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថា កម្ចីអនឡាញមិនមែនសុទ្ធតែខុសច្បាប់ទាំងអស់នោះទេ ក៏មានគ្រឹះស្ថានខ្លះដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណស្របច្បាប់ត្រឹមត្រឹវ និងផ្តល់កម្ចីអនឡាញផងដែរ ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថា បច្ចុប្បន្ននេះ គ្រឹះស្ថានផ្តល់កម្ចីស្របច្បាប់មិនទាន់បានអនុវត្តកម្ចីអនឡាញបានច្រើនឬទំលំទូលាយនៅឡើយនោះទេ។

ទាក់ទងនឹងកម្ចីតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះទៀតសោត ប្រសិនបើបងប្អូន (អតិថិជនទូទៅ) ត្រូវការប្រើប្រាស់កម្ចី ទី១ ត្រូវដឹងឱ្យច្បាស់ថា តើស្ថាប័នផ្តល់កម្ចីមានឈ្មោះអ្វីឱ្យពិតប្រាកដ និងមានអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ឬអត់? ជាទូទៅ គ្រប់គ្រឹះស្ថានផ្លូវការ គឺគេតម្រូវឱ្យគាត់ដាក់តាំងអាជ្ញាប័ណ្ណ ដែលចេញដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅគ្រឹះស្ថានរបស់គាត់ ឬក៏នៅពេលផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញអនឡាញ ឬបណ្តាញសង្គមជាដើម។

ទី២ គឺយើងត្រូវសួរព័ត៌មានឱ្យច្បាស់ពីស្ថាប័នផ្តល់កម្ចី ដូចជាអាស័យដ្ឋាន លេខទំនាក់ទំនងផ្លូវការ ព័ត៌មានលម្អិតនៃលក្ខខណ្ឌកម្ចីនីមួយៗ។ យើងត្រូវដឹងព័ត៌មាន និងលក្ខខណ្ឌរបស់ស្ថាប័នផ្តល់កម្ចីឱ្យបានច្បាស់លាស់ ទើបយើងងាយស្រួលក្នុងការរកដំណោះស្រាយនៅពេលមានបញ្ហាអ្វីមួយកើតឡើង។

ក្នុងករណីបងប្អូនមិនច្បាស់ថា គ្រឹះស្ថានដែលបងប្អូនត្រៀមប្រើប្រាស់កម្ចី មិនមានអាជ្ញាប័ណ្ណទេ គឺបងប្អូនកុំប្រើប្រាស់កម្ចីពីគ្រឹះស្ថាននោះអី។ មួយវិញទៀត យើងត្រូវរកគ្រឹះស្ថានផ្តល់កម្ចីណា ដែលមានទីតាំងច្បាស់លាស់ មានប្រវិត្តច្បាស់លាស់ និងមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវ។

នាពេលកន្លងមក ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានឱ្យដឹងថា គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុដែលទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណប្រកបអាជីវកម្មពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា រួមមាន ធនាគារពាណិជ្ជ ធនាគារឯកទេស គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ គ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទ គឺជាបភេទគ្រឹះស្ថានស្របច្បាប់ និងផ្លូវការ ដែលអាចផ្តល់ឥណទាន និងសេវាពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដល់ក្រុមហ៊ុន សហគ្រាស និងឯកត្តជន។ គ្រឹះស្ថានទាំងនេះស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ហើយអតិថិជនរបស់គ្រឹះស្ថានទាំងនេះក៏ត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ផងដែរ។

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានសង្កេតឃើញថា មានជនខិលខូចមួយចំនួនបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងបើកចំហ និងផ្តល់ឥណទានដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរូបភាពផ្សេងៗជាច្រើន ដូចជា ប្រព័ន្ធអនឡាញ បណ្តាញសង្គម ការផ្សព្វផ្សាយតាមខិត្តបណ្ណ និងការបិតផ្សាយតាមទីកន្លែងសាធារណៈនានាជាដើម។ ការផ្តល់ឥណទានដោយក្រុមហ៊ុន ឬបុគ្គលដែលគ្មានអាជ្ញាបណ្ណទាំងនេះ គឺជាសកម្មភាពល្មើសនឹងច្បាប់ជាធរមាន ជាពិសេស ច្បាប់ស្តីពីគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

អាស្រ័យហេតុនេះ ដើម្បីចៀសវាងពីការបោកប្រាស់ក្រោមរូបភាពណាមួយ ឬផលវិបាកផ្សេងៗពីការទទួលបានឥណទានកផ្លូវការ និងដើម្បីរក្សាស្ថិរភាព ក៏ដូចជាជំនឿទុកចិត្តរបស់សាធារណជនក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាសូមស្នើដល់សាធារណជនទាំងអស់មេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឱ្យបានខ្ពស់បំផុត និងសូមលើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើប្រាស់តែសេវារបស់គ្រឹះស្ថានផ្លូវការតែប៉ុណ្ណោះ។

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា សូមថ្កោលទោសចំពោះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន និងការផ្តល់ឥណទានក្រៅផ្លូវការខុសច្បាប់គ្រប់រូបភាព។ ទន្ទឹមនេះ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបាននិងកំពុងសហការជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធដើម្បីចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះក្រុមហ៊ុន ឬបុគ្គលដែលធ្វើសកម្មភាពល្មើសនានាតាមនីតិវិធីច្បាប់ជាធរមាន៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកបម្រើការងារតាមផ្ទះរួមចំណែកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ និងជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

ប្រាក់ចំណូលរបស់កម្មករការងារតាមផ្ទះ រួមចំណែកមួយផ្នែកធំដល់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ និង បានរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជា

ផលិតផលថ្មីរបស់គ្រឿងហ្លួង កាន់តែជួយគាំទ្រ និងផ្សព្វផ្សាយមុខម្ហូបខ្មែរ

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 17/06/2024

គ្រឿងហ្លួង សាបារា ត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងទូលាយថាជាផលិតផលក្នុងស្រុកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Sabara Best Food សម្រាប់ជាគ្រឿងផ្សំរសជាតិទៅលើមុខម្ហូបបែបខ្មែរ

សម្ដេច​ធិបតី​ ជំរុញឱ្យ​​គិតគូរ ​និងអនុវត្តន៍ឱ្យបានតឹងរ៉ឹង​លើ​គម្រោង​ប្លង់មេក្នុង​តំបន់​ក្រុង​រណប ​និង​បុរី

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 17/06/2024

សម្ដេច​ធិបតី​ ហ៊ុន ម៉ាណែត បានជំរុញឱ្យ​រៀបចំ​ និងអនុវត្ត​ឱ្យ​បានតឹងរ៉ឹង​​ចំពោះ​គម្រោង​ប្លង់​មេ​នៅក្នុងតំបន់​ក្រុង​រណប និង​តាមបុរីនានា​

ផែនការមេដឹកនាំរុស្ស៊ីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមបង្កប្រតិកម្មពីប្រទេសជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

វៀតណាមបានធ្វើពហិកាមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅស្វីស ប៉ុន្តែបញ្ជូនអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទៅចូលរួម BRICS នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទៅវិញកាលពីសប្តាហ៍មុននេះ

ទុនពីវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជួយបង្កើនចំណូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេសកសិករ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 17/06/2024

វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានបង្កើតផលិតផលឥណទានកសិកម្ម និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសម្បូរបែប ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាកសិករ និងសហគមន៍កសិកម្មនៅតាមមូលដ្ឋាន

រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្ម ៖ ការចិញ្ចឹមត្រីតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវធានាបានសុវត្ថិភាព គុណភាព និងរសជាតិមិនចាញ់ត្រីធម្មជាតិឡើយ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានលើកឡើងថា ការចិញ្ចឹមត្រីអនុវត្តតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវ អាចធានាបានសុវត្ថិភាព គុណភាព និងរសជាតិមិនចាញ់ត្រីធម្មជាតិឡើយ

ក្រុមហ៊ុនលំដាប់ពិភពលោក BOSCH នឹងមកសិក្សាពីលទ្ធភាពបើករោងចក្ររបស់ខ្លួននៅកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

ក្រុមហ៊ុន BOSCH លំដាប់ពិភពលោកដែលមានបុគ្គលិកជិត ៤៣ ម៉ឺននាក់ នឹងមកសិក្សាពីលទ្ធភាពបើករោងចក្ររបស់ខ្លួននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

សហភាពអឹរ់ុបមានផែនការដាក់ពន្ធបន្ថែមជិត ៤០ ភាគរយលើរថយន្តអគ្គិសនីនាំចូលពីចិន

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/06/2024

សហភាពអឺរ៉ុបមានផែនការដាក់ពន្ធបន្ថែមលើរថយន្តអគ្គិសនីដែលនាំចូលពីចិនចន្លោះពី ១៧,៤ ភាគរយទៅ ៣៨,‌១ ភាគរយ ខណៈដែលអត្រាពន្ធបច្ចុប្បន្នមាន ១០ ភាគរយ

ធនាគារ វីង បើកសម្ពោធសាខាថ្មីក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំង

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 14/06/2024

សេវាធនាគារដ៏សម្បូរបែបរបស់ធនាគារ វីង ឥឡូវនេះបានពង្រីកទៅដល់ក្រុងកំពង់ឆ្នាំងហើយ ដើម្បីជួយសម្រួលប្រជាជនក្នុងខេត្តនេះជាមួយនឹងតម្រូវការសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំថ្ងៃកាន់តែប្រសើរ

៤០ឆ្នាំក្នុងនាមជារោងចក្រពិភពលោក តែមិនប្រាកដថាអាចបន្តភាពជោគជ័យក្នុងទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីនោះឡើយ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

រថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិន មិនប្រាកដថាអាថវាយឡុកទីផ្សារពិភពលោកបានជោគជ័យដូចជាទីផ្សារផលិតផល និងទំនិញរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់ធ្វើបានជាង៤០ឆ្នាំនោះឡើយ