ស្វែងយល់ពីប្រព័ន្ធការពារ និងសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុដែលមានភាពរឹងមាំ

ភ្នំពេញ ៖ ប្រព័ន្ធការពារហិរញ្ញវត្ថុ គឺសំដៅដល់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ដោយរក្សាបាននូវសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុល្អប្រសើរ ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែចង់បាន ដើម្បីជៀសវាងបំណុលលើសលប់ ហើយដើម្បីសម្រេចបានប្រព័ន្ធការពារហិរញ្ញវត្ថុរឹងមាំ គឺលុះត្រាតែមានផែនការហិរញ្ញវត្ថុ សុខភាពហិរញ្ញវត្ថុល្អ ទម្លាប់កត់ត្រាទិន្នន័យចំណូលចំណាយត្រឹមត្រូវ និងមានចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ។

លោក ទិត្យ កំរង ស្ថាបនិក និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុនឫទ្ធិពល ដែលមានជំនាញផ្នែកចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ បានពន្យល់ថា ប្រព័ន្ធការពារហិរញ្ញវត្ថុគឺសំដៅដល់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ព្រោះវាមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នា ហើយពេលមានការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុបានល្អ នោះទើបវាមានប្រព័ន្ធការពារហិរញ្ញវត្ថុ។

លោកបានថ្លែងបន្តថា បើនិយាយពីប្រ័ន្ធការពារហិរញ្ញវត្ថុ វាប្រៀបដូចនឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយមនុស្សដែរ ដែលការពារពីផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗពីខាងក្រៅ ដូចជាមេរោគ និងជំងឺផ្សេងៗជាដើម។ សម្រាប់ប្រព័ន្ធការពារហិរញ្ញវត្ថុ វាសំដៅទៅលើកិច្ចការពារកុំឱ្យមានបញ្ហាផ្នែកសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុ។ ជាមួយគ្នា ក៏ត្រូវបង្កាកុំឱ្យមានហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ ដូចជា ជៀសវាងពីបំណុលលើសលប់ ជៀសវាងការសម្រេចចិត្តលើហិរញ្ញវត្ថុមិនត្រឹមត្រូវ ហើយការចាយវាយមិនត្រឹមត្រូវ ដែលអាចបង្កើតជាបន្ទុកបំណុល។

លោកបានពន្យល់ថា ការរៀបចំហិរញ្ញវត្ថុឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ក្នុងនោះគឺមានការធ្វើផែនការហិរញ្ញវត្ថុ គោលការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន ឬក្នុងគ្រួសារច្បាស់លាស់ នៅពេលដែលអនុវត្តតាមចំណុចទាំងនេះបាន វាអាចបង្កើតបានជាប្រព័ន្ធការពារហិរញ្ញវត្ថុ។ សុខភាពហិរញ្ញវត្ថុល្អគឺជួយឱ្យមានចំណូលគ្រប់គ្រាន់ ដែលអាចអនុញ្ញាតឱ្យចំណាយលើតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់ សម្រេចលើគោលបំណងដែលចង់បាន ហើយអាចដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើងភ្លាមៗទាក់ទងនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ។

លោក ទិត្យ កំរង បានលើកឡើងថា ៖

“និយាយជារួម ខ្ញុំយល់ឃើញថា ប្រព័ន្ធការពារហិរញ្ញវត្ថុគឺប្រព័ន្ធការពារមួយ ដែលធ្វើឱ្យសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងបានប្រសើរ ហើយយើងមានចំណូលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃ និងអាចដោះស្រាយបានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុណាមួយដែលកើតឡើងភ្លាមៗ ដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់កម្ចីណា ដែលនាំឱ្យមានបញ្ហាចំណាយកាន់តែច្រើន។”

ទាក់ទងនឹងសំនួរថា តើធើ្វដូចម្តេចដើម្បីបង្កើតឱ្យមានប្រព័ន្ធការពារហិរញ្ញវត្ថុ ?

អ្នកជំនាញរូបនេះបានលើកឡើងថា ៖

“យើងត្រូវមានចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ និងត្រូវចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ ឬកម្មវិធីសិក្សាដែលមានក្បូនខ្នាតត្រឹមត្រូវ ដែលអាចជួយឱ្យយើងមានទម្លាប់ល្អក្នុងការប្រើប្រាស់ហិរញ្ញវត្ថុ និងមានបំណិនក្នុងជីវិត។”

លោក ទិត្យ កំរង បានពន្យល់បន្ថែមថា សុខភាពហិរញ្ញវត្ថុគឺនិយាយពីចំណូល ចំណាយ ការសន្សំ និងបំណុល។ ក្នុងវដ្តរបស់វា គឺត្រូវរកចំណូល ហើយបើចំណូលលើសចំណាយ អាចសន្សំប្រាក់បាន ប៉ុន្តែបើការចំណាយលើសចំណូល ក្នុងករណីបន្ទាន់ណាមួយនោះ គឺត្រូវប្រើប្រាស់កម្ចី ដែលវាធ្វើឱ្យប៉ះពាល់បញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ។ ដូច្នេះ ដើម្បីមានប្រព័ន្ធការពារហិរញ្ញវត្ថុ ចាំបាច់ត្រូវគ្រប់គ្រងចំណូល និងចំណាយប្រចាំថ្ងៃឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។

ការប្រើប្រាស់កម្ចីណាមួយដោយឥតព្រៀងទុក ឬក៏អាចនិយាយបានថា វាជាកម្ចីដោះទាល់អំឡុងបញ្ហាកើតឡើងភ្លាមៗ គឺវាបង្កើនដល់ការចំណាយស្របពេលចំណូលមិនអាចទប់នឹងចំណាយទៀត នោះគឺធ្វើឱ្យចំណាយកើនឡើង និងមានផលប៉ះពាល់សុខភាពហិរញ្ញវត្ថុ។

ទាក់ទនឹងបញ្ហានេះ លោក ទិត្យ កំរង បានលើកឡើថា ការប្រើប្រាស់កម្ចីដោះទាល់កាន់តែច្រើនទៅៗ នោះវាអាចធ្វើឱ្យបំណុលកើនឡើងលើសលប់ ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយស ឬបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ដែលត្រូវមានប្រព័ន្ធការពារហិរញ្ញវត្ថុ ហើយត្រូវដឹងថា មានចំណូលប៉ុន្មាន ចំណាយប៉ុន្មាន និងខ្ទង់សន្សំឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ហើយក្នុងករណីត្រូវប្រើប្រាស់កម្ចីជាចាំបាច់ គឺត្រូវខ្ចីដោយការពិចារណាឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងសម្រេចចិត្តឱ្យបានត្រឹមត្រូវ នោះផលល្អពីការប្រើប្រាស់កម្ចីនឹងផ្តល់ភាពឱ្យមកវិញ។

លោកបានបញ្ជាក់ថា ៖

“វាដូចជាការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយដែរ យើងចង់មានភាពច្បាស់លាស់ នោះយើងចាំបាច់ត្រូវមានទិន្នន័យ ដូច្នេះការកត់ត្រាចំណូលចំណាយប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាហ៍ ប្រចាំខែ ដើម្បីឱ្យដឹងពីខ្ទង់ចំណូល និងចំណាយរបស់យើង គឺវាជួយឱ្យយើងអាចវិភាគស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងបាន។ នេះហើយដែលហៅថា ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន ឬក្រុមគ្រួសារ ហើយតួលេខទទួលបាន បន្ទាប់ពីការគុណគូរួចពីចំណូល និងចំណាយ វានឹងបញ្ជាក់ពីទម្លាប់ និងឥរិយាបទចាយវាយរបស់យើង៕” 


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

បច្ចេកវិទ្យាទំនើបមនុស្សយន្ត Da vinci xi ជួយគ្រូពេទ្យវះកាត់កន្លែងស្មុគស្មាញ ចំគោលដៅ និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 21/06/2024

បច្ចេកវិទ្យាទំនើបមនុស្សយន្ត Da vinci xi ជួយគ្រូពេទ្យវះកាត់កន្លែងស្មុគស្មាញ ចំគោលដៅ និងមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់បំផុត ។

កម្ពុជាអាចជាទីផ្សារយានយន្ដអគ្គិសនីដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ចិន

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 21/06/2024

ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងឈានទៅកាន់តំណែងជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៥០ ខណៈដែលទាំងធនធានមនុស្ស ភាពរីកចម្រើន និងការអភិវឌ្ឍ ស្របនឹងនិន្នាការនៃតម្រូវការរថយន្តអគ្គិសនីត្រូវបានព្យាករណ៍​ថានឹងកើនឡើង

ជីធម្មជាតិអាចម៍ជន្លេន មានផលប្រយោជន៍ច្រើនលើការដាំដុះ ដែលកសិករគួរយល់ដឹង

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 21/06/2024

សត្វជន្លេន គេអាចទាញយកប្រយោជន៍បានច្រើនសម្រាប់អនុគ្រោះដល់ការដាំដុះតាមរយៈការចិញ្ចឹម និងទាញយកអាចម៍របស់វាមកកែច្នៃធ្វើជាជីធម្មជាតិដែលមានជីជាតិសម្រាប់ដំណាំយ៉ាងល្អប្រសើរ។

ស្វែង​យល់ពី​នីតិវិធី​នៃការ​ចុះបញ្ជី​ដីធ្លីមានលក្ខណៈជា​ប្រព័ន្ធ

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 21/06/2024

ការ​ចុះបញ្ជីដីធ្លី​មានលក្ខណៈជា​ប្រព័ន្ធមានដំណាក់​សំខាន់ៗ៥ដំណាក់កាល ដែល​ប្រជាពលរដ្ឋ​និង​ម្ចាស់ដីធ្លីទាំងអស់​គួរ​ស្វែង​យល់​

ធនាគារពិភពលោក​អនុម័តកញ្ចប់​ឥណទាន​​ ២៧៥​ លានដុល្លារ ដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ដល់កំណើន និងភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 21/06/2024

ក្រុមប្រឹក្សានាយកនៃធនាគារពិភពលោក នៅថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ បានសម្រេចអនុម័តលើកញ្ចប់ឥណទានតម្លៃ ២៧៥ លានដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ជួយទ្រទ្រង់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជា ក្នុងការជំរុញកំណើន និងភាពធន់របស់សេដ្ឋកិច្ច ក្នុងរយៈពេលវែងឆ្ងាយទៅមុខ

តម្លៃមាសបានបន្តឡើងថ្លៃ ១,៤ ភាគរយ ឬ ២ ៣៥៨ ដុល្លារក្នុងមួយអោន

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 21/06/2024

តម្លៃមាសឡើងថ្លៃ ១,៤ ភាគរយ ឬ ២ ៣៥៨ ដុល្លារក្នុងមួយអោន ដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេលពីរសប្តាហ៍ បន្ទាប់ពីរបាយការណ៍បង្ហាញថា ការលក់រាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចុះខ្សោយ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ធន់ វឌ្ឍនា ៖ ច្បាប់ស្តីពីការវិនិយោគរបស់កម្ពុជាមានភាពអំណោយផលសម្រាប់ដៃគូវិនិយោគ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 21/06/2024

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ធន់ វឌ្ឍនា មានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថា គោលនយោបាយរបស់កម្ពុជាទាក់ទងនឹងការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI) ជាពិសេសច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គឺមានភាពអំណោយផលសម្រាប់ដៃគូវិនិយោគ

តម្លៃប្រេងធ្លាក់ចុះបន្តិច បន្ទាប់ពីឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល ៧ សប្តាហ៍ជាប់ៗគ្នា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 21/06/2024

ទន្ទឹមនឹងនេះ តម្លៃប្រេងឆៅម៉ាកធ្លាក់ចុះ ០,៦២ ភាគរយ ឬ ៨៥,៦០ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈតម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) ធ្លាក់ចុះ ០,៧១ ភាគរយ ឬ ៨១,១៥ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

វិភាគ ៖ បេសកកម្មមេដឹកនាំរុស្ស៊ីសប្តាហ៍នេះអាចជាការទាក់ម៉ូយចាស់វៀតណាមយកលុយទិញគ្រាប់ពីកូរ៉េខាងជើង

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 21/06/2024

កាលពីឆ្នាំ២០២៣ វៀតណាមមិនមានធ្វើការបញ្ជាទិញអាវុធថ្មីបន្ថែមណាមួយគួរឲ្យកត់សំគាល់ឡើយ ហើយកំពុងសម្លឹងមើលដៃគូមួយចំនួនសម្រាប់បំពេញផែនការអាវុធ

ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុជាបំណិនជីវិតមួយជួយឱ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហិរញ្ញវបានត្រឹមត្រូវ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 20/06/2024

ស្របពេលចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុក្លាយជាកម្លាំងចលករមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយជំរុញឱ្យមានការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ដែលជាប្រភពទុនដ៏សមស្រប មានតម្លៃទាប ហានិភ័យទាបសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងគោលដៅផ្សេងៗ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក៏ដូចជាសមាគមហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបាននិងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់លើការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ ដល់ក្រុមគោលដៅ និងសាធារណៈជនទូទៅ។