គន្លឹះមួយចំនួនដែលអ្នកគួរយល់ដឹងពីអាជីវកម្មបរិយាបន្ន ឬ Inclusive Business

យោងតាមប្រភពពី InclusiveBusiness.net បានលើកឡើងថា មនុស្ស ៤.៥ ពាន់លាននាក់កំពុងរស់នៅជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលទាប ជាង ៨ ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ អាជីវកម្មបរិយាបន្នគឺជាដំណោះស្រាយផ្អែកលើទីផ្សារ ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពអ្នកក្រីក្រ ឬអ្នកចំណូលទាបនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ច ឬ Base or Pyramid។

សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ (IFC) របស់ធនាគារពិភពលោកបានឲ្យនិយមន័យ Inclusive Business ឬ អាជីវកម្មបរិយាបន្ន គឺជាការផ្តល់ឱកាសដល់ប្រជាជនមានចំណូលទាប ឬពិការភាព ដោយពង្រីកលទ្ធភាពដល់ពួកគេក្នុងការរកចំណូលបន្ថែម ទិញទំនិញ និងប្រើប្រាស់សេវាកម្មជាមូលដ្ឋានប្រកបដោយតម្លៃសមរម្យ និងគុណភាព ដោយស្មើភាពគ្នា។ លើសពីនេះ វាគឺជាការរួមបញ្ចូលទម្រង់នៃអាជីវកម្ម និងជាវិធីដែលធ្វើឲ្យមាននិរន្តរភាពផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយការចូលរួមពីមនុស្សចំណូលទាបក្នុងនាមជាបុគ្គលិក អ្នកចែកចាយ ឬអ្នកលក់រាយ និងការផ្តោតលើតម្រូវការរបស់អតិថិជនចំណូលទាប។ នេះគឺជាគន្លឺះមួយចំនួនដែលអ្នកគួរយល់ដឹងពី Inclusive Business ឬ អាជីវកម្មបរិយាបន្ន៖

១. ការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រជាជនចំណូលទាប៖ Base of Pyramid ឬ ផ្នែកបាតក្រោមបំផុតនៃពីរ៉ាមីត សំដៅលើជនក្រីក្រ និងមនុស្សប្រាក់ចំណូលទាប។ បច្ចុប្បន្ននេះ មនុស្សប្រហែល ៤,៥ ពាន់លាននាក់ដែលរស់នៅជាមួយប្រាក់ចំណូល ៨ ដុល្លារអាមេរិក ឬតិចជាងនេះក្នុងមួយថ្ងៃ ហើយជារឿយៗពួកគេខ្វះឱកាសរកប្រាក់ចំណូល។ ដូចគ្នានេះផងដែរ ពួកគេខ្វះលទ្ធភាពទិញទំនិញ និងទទួលសេវាកម្មនៅមានកម្រិត ដូចជា ទឹកស្អាត ការថែទាំសុខភាព ឬអគ្គិសនី។ ដូច្នោះហើយ គោលបំណងនៃអាជីវកម្មបរិយាបន្នគឺការរួមបញ្ចូលមនុស្សប្រាក់ចំណូលទាបទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ច ដោយជំរុញឲ្យពួកគេចូលរួមក្នុងនាមជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ អ្នកចែកចាយ អ្នកលក់រាយ កម្មករ ឬជាអតិថិជន។

ជាទូទៅ អាជីវកម្មបរិយាបន្នផ្តល់ឱកាសពួកគេរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែម ជួយសម្រួលជីវភាពរស់នៅកាន់តែប្រសើរឡើង និងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មក្នុងតម្លៃសមរម្យ។

នៅប្រទេសហ្សាំប៊ី Nature’s Nectar គឺជាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មបរិយាបន្នមួយ ដែលសហការជាមួយកសិករផលិតទឹកឃ្មុំខ្នាតតូចនៅក្នុងប្រទេស។ ក្រុមហ៊ុននេះបានផ្តល់ឱ្យបុគ្គលិកពួកគេនូវការបណ្តុះបណ្តាល បច្ចេកទេសយកសំបុកឃ្មុំបែបទំនើប និងការចូលទៅកាន់ទីផ្សារ ដែលនាំឱ្យមានការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូលពី ២០ ទៅ ៣០ ភាគរយ។

២. ភាពធន់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ៖ អាជីវកម្មបរិយាបន្នត្រូវការភាពធន់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីប្រកួតប្រជែងក្នុងរយៈពេលយូរ ពីព្រោះវាគ្របដណ្តប់លើការចំណាយរបស់អាជីវកម្ម និងបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នកវិនិយោគ បុគ្គលិក និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។ លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុជួយឱ្យប្រាកដថាគំរូអាជីវកម្មមានលក្ខណៈរួមបញ្ចូល និងមាននិរន្តរភាពក្នុងរយៈពេលយូរ។ លើសពីនេះ វាក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យអាជីវកម្មក្នុងផ្តល់តម្លៃដលមនុស្សចំណូលទាបក្នុងនាមជាដៃគូអាជីវកម្ម ឬអតិថិជន។ អាជីវកម្មដែលមានភាពធន់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអាចប្រើដើមទុនច្រើនទម្រង់ ដើម្បីជំរុញការងាររបស់ខ្លួន និងសម្រេចគោលដៅបន្ថែមទៀត។ ជាឧទាហរណ៍ LifeBank គឺជាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មបរិយាបន្នដែលដឹកជញ្ជូនផលិតផលវេជ្ជសាស្រ្ត ដោយពួកគេបានផ្តល់សេវាបន្ថែមដល់អតិថិជនអ្នកមាន ដើម្បីឲ្យការបរិច្ចាកឈាម និងការផ្គត់ផ្គង់អុកស៊ីសែនបានទៅដល់មនុស្សចំណូលទាប និងទីផ្សារ។

៣. ការពង្រីកអាជីវកម្ម៖ ការពង្រីកអាជីវកម្មសំដៅលើការរីកចម្រើនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងទទួលបានផលចំណេញលើសពីការខាតបង់ ដោយសារអាជីវកម្មទទួលយកដំណើរការដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន។ ការពង្រីកអាជីវកម្មក៏ជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបង្កើនឥទ្ធិពលសង្គម ដោយសារមនុស្សចំណូលទាបក៏មានចំណែកក្នុងទីផ្សារអ្នកប្រើប្រាស់ពិភពលោក ៥ ពាន់លានដុល្លារ ហើយវាក៏អាចទាក់ទាញវិនិយោគិនផងដែរ។

ដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្ម វាត្រូវការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល និងការសហការជាជាដៃគូ។ ជាឧទាហរណ៍ អ្នកចែកចាយ Econome នៅប្រទេសកេនយ៉ា កំពុងពង្រឹកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនតាមរយៈគំរូលក់បែបឌីជីថល។ នៅប្រទេសតង់ហ្សានី អាជីវកម្មកសិ-ពាណិជ្ជកម្ម OBRI កំពុងសហការជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយ ដើម្បីបង្កើនចំនួនបីដងនៃអ្នកពាក់ព័ន្ធស្ត្រី។

៤. ការត្រួតពិនិត្យ និងគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់លើអ្នកចំណូលទាប៖ ការត្រួតពិនិត្យ និងការគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់ គឺជាគន្លឹះក្នុងការលើកកម្ពស់លទ្ធផលវិជ្ជមានសម្រាប់មនុស្សចំណូលទាប។ ការគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់គឺជាដំណើរការនៃការកាត់បន្ថយការផ្លាស់ប្តូរអវិជ្ជមាន និងបង្កើនការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមានសម្រាប់ពួកគេ។ តាមរយៈលក្ខណៈពិសេសនេះ អាជីវកម្មបរិយាបន្នទទួលបានការយល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់របស់ពួកគេលើអ្នកចំណូលទាប ដោយអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេសម្របប្រតិបត្តិការ និងគំរូអាជីវកម្មសមស្របតាមតម្រូវការរបស់អ្នកចំណូលទាបដែលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ បុគ្គលិក អ្នកចែកចាយ ឬអ្នកលក់រាយ និងអតិថិជន។ ជាឧទាហរណ៍ Good Nature Agro គឺជាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មបរិយាបន្នដែលប្រើកម្មវិធីស្មាតហ្វូន ដើម្បីវាស់ស្ទង់ការកើនឡើងប្រាក់ចំណូលរបស់កសិករខ្នាតតូច៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

តម្លៃប្រេងឡើងថ្លៃ បង្កឱ្យមានការព្រួយបារម្ភលើការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងនៅមជ្ឈិមបូព៌ា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/04/2024

តម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក Brent ឡើងថ្លៃ ៨៨,៥ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលតម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) ឡើងថ្លៃដល់ ៨៣,៤៨ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

ទទួលផលពីអាជីវកម្មបរិយាបន្ន សហគមន៍កសិកម្មមួយអាចផ្គត់ផ្គង់បន្លែបានជាង១តោន ក្នុងមួយខែ

ធុរកិច្ចបរិយាបន្ន, ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/04/2024

អាជីវកម្មបរិយាបន្ន គឺជាប្រភេទអាជីវកម្មគំរូថ្មីមួយដែលអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធ និងអាចជំរុញសេដ្ឋកិច្ចទាំងក្នុងសហគមន៍ និងប្រទេសជាតិមួយ។

កម្ពុជានាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីឆៅទៅវៀតណាមជាង៤២ម៉ឺនតោន គិតជាទឹកប្រាក់ជាង៥៤០លានដុល្លារក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/04/2024

កម្ពុជានាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីឆៅទៅប្រទេសវៀតណាមបានជាង៤២ម៉ឺនតោន ហើយគិតជាទឹកប្រាក់បានជាង​៥៤០ លានដុល្លារអាម៉េរិកក្នុងរយៈពេល ៣ខែ ឆ្នាំ២០២៤ ។

អាជីវកម្មលក់សម្ភារៈតុបតែងល្អបែបខ្មែរមួយកន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញ អាចលក់មួកស្លឹកត្នោតបានរហូតដល់ ៣ម៉ឺនមួកក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 19/04/2024

អាជីវកម្មលក់សម្ភារៈតុបតែងល្អបែបខ្មែរមួយកន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញ អាចលក់មួកស្លឹកត្នោតបានរហូតដល់ ៣ម៉ឺនមួកក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ

e-Choupal ជាវេទិកាអនឡាញធំបំផុតនៅឥណ្ឌាជួយនាំចេញកសិផលដោយផ្ទាល់ពីកសិករក្រីក្ររាប់លាននាក់

ធុរកិច្ចបរិយាបន្ន, ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 19/04/2024

e-Choupal គែជាច្រកនាំចេញកសិផលដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ឥណ្ឌាតាមរយៈបណ្តាញអ៊ិនធឺណេតដោយគិតមកដល់ពេលនេះមានកសិករក្រីក្រប្រមាណជា៤លាននាក់កំពុងអាស្រ័យផល

សមិទ្ធផល​ទេសចរណ៍ថ្មី​ៗក្នុងទឹក​ដី​ខេត្តកំពត នឹង​ជំរុញ​ទីផ្សារ​ដីធ្លី​ក្នុងខេត្តមួយនេះ​មានសម្ទុះ​មួយកម្រិត​​ទៀត​

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 19/04/2024

ការ​បង្កើត​សមិទ្ធផល​ថ្មីៗក្នុងទឹកដី​តំបន់ទេសចរណ៍ មិនត្រឹមតែជួយទាក់ទាញទេសចរ​ប៉ុណ្ណោះទេ តែវា​នឹងទាក់ទាញ​វិនិយោគិន​ចូលទៅតំបន់នោះ​ថែមទៀត​ផងដែរ

ក្នុងត្រីមាសទី១ កម្ពុជាសម្រេចទំហំពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសអាសិបបានជាង ៨៣៦៤លានដុល្លារ​

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/04/2024

ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាជាមួយបណ្តាប្រទេសដៃគូចំនួន១៤ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតំបន់អាសិប (RECP) សម្រេចបាន៨៣៦៤លានដុល្លារ​

ការប្រើប្រាស់កម្ចីជាមួយគោលដៅច្បាស់លាស់នឹងជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពក្រុមគ្រួសារ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 19/04/2024

ការប្រើប្រាស់កម្ចីពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានគោលដៅច្បាស់លាស់ អាចជួយពង្រីកអាជីវកម្ម និងលើកកម្ពស់ជីវភាពក្រុមគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង

Angkor Wildlife & Aquarium អភិរក្សសត្វកម្រ និងផ្តល់ការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/04/2024

ឧទ្យានកម្សាន្ត Angkor Wildlife & Aquarium ក្នុងខេត្តសៀមរាប បានជួយថែរក្សា និង អភិរក្សសត្វទឹកសាប ទឹកប្រៃ និងសត្វព្រៃ ដែលសុទ្ធតែជាប្រភេទសត្វកម្រ