គិតត្រឹមត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ ស្ថានភាពបំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជា ស្ថិតក្នុងភាពអាចគ្រប់គ្រងបាន

ភ្នំពេញ ៖ ស្ថានភាពបំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជា គិតត្រឹមត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ កន្លងទៅនេះ នៅតែត្រូវបានវាយតម្លៃថា ស្ថិតក្នុងភាពអាចគ្រប់គ្រងបាន ពោលគឺនៅតែមាន “ចីរភាព” និង “ហានិភ័យកម្រិតទាប” ដដែល បើទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ពីការរីករាលនៃវិបត្តិជំងឺកូវី១៩ និងពីកត្តាខាងក្រៅផ្សេងទៀតក្តី។

យោងតាមព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​កម្ពុជា​​ – ទិន្នន័យ​ត្រឹម​ដំណាច់ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ ដោយគិតទាំងបំណុលមរតក ត្រឹមដំណាច់ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ កម្ពុជាមានសន្និធិបំណុលសាធារណៈសរុបចំនួន ១១,០៩ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងនោះ ៩៩,១២% ត្រូវនឹងប្រមាណ ១១ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ជាបំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេស (ក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីប្រមាណ ៦៤% និងក្របខ័ណ្ឌពហុភាគីប្រមាណ ៣៦%) និង ០,៨៨% ត្រូវនឹងប្រមាណ ៩៨ លានដុល្លារអាមេរិក ជាបំណុលសាធារណៈក្នុងប្រទេស។ សមាសភាគបំណុលសាធារណៈទាំងនេះ រួមមាន ៤៦% ជាដុល្លារអាមេរិក ១៩% ជាអេសដេអ៊ែរ ១១% ជាយ័នចិន ១១% ជាយេនជប៉ុន ៧% ជាអឺរ៉ូ និង ៦% ទៀត ជារូបិយវត្ថុជាតិ និងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗ។

នៅក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ នេះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងឥណទានសម្បទានថ្មីជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាសរុបចំនួន ១៤០,១៤ លានដុល្លារអាមេរិក សមមូលនឹង ១០៥,២៥ លានអេសដេអ៊ែ ស្មើនឹងប្រមាណ ៦% នៃពិតានដែលច្បាប់អនុញ្ញត (១៧០០ លានអេសដេអ៊ែ) ក្នុងនោះក្របខ័ណ្ឌពហុភាគី ០%។ បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំទៅ ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងឥណទានសម្បទានថ្មី នៅក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ នេះ មានការថយចុះប្រមាណ ៧១%។ ឥណទានទាំងនេះ សុទ្ធសឹងជាឥណទានមានកម្រិតសម្បទានខ្ពស់ ដោយមានធាតុអំណោយផលជាមធ្យមប្រមាណ ៤០%។ គោលដៅនៃការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងឥណទានថ្មីទាំងនេះ គឺសម្រាប់បំពេញតម្រូវការហិរញ្ញប្បទានក្នុងវិស័យអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល សំដៅរួមចំណែកទ្រទ្រង់ចីរភាពនៃកំណើនរយៈពេលវែង និងបង្កើនផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច ឬផលិតភាពផលិតកម្ម។

ទន្ទឹមនេះ នៅក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ រាជរដ្ឋាភិបាលបានដកសាច់ប្រាក់ពីឥណទាន ដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងកន្លងមក សរុបចំនួន ១៤១,១ លានដុល្លារអាមេរិក។ ក្នុងនោះ ក្របខ័ណ្ឌពហុភាគីមានប្រមាណ ៤៣%។ សាច់ប្រាក់ទាំងនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែង ទៅលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ៨៨% និងវិស័យអាទិភាពចំពោះមុខផ្សេងទៀត (មិនមែនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ) ១២%។ ដោយឡែក បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំទៅ ការដកសាច់ប្រាក់ជាក់ស្តែងក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ នេះ មានការថយចុះប្រមាណ ៤៧%។

នៅក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ នេះដែរ រាជរដ្ឋាភិបាលបានទូទាត់សេវាបំណុលសរុបចំនួន ១៨១,៥៥ លានដុល្លារអាមេរិក រួមមាន ១) ក្របខ័ណ្ឌបំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសមានចំនួនប្រមាណ ១៨១ លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងនោះ ប្រាក់ដើម ១៤២,៤០ លានដុល្លារអាមេរិក និងការប្រាក់និងកម្រៃផ្សេងៗ ៣៨,៦០ លានដុល្លារអាមេរិក និង ២) ក្របខ័ណ្ឌបំណុលសាធារណៈក្នុងប្រទេស មានចំនួនប្រមាណ ០,៥៥ លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងនោះ ប្រាក់ដើម ០ ដុល្លារអាមេរិក និងការប្រាក់ ០,៥៥ លានដុល្លារអាមេរិក។ ដោយឡែក បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំទៅ ការទូទាត់សេវាបំណុលក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ នេះ មានកំណើនប្រមាណ ០,៥%។

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានឱ្យដឹងថា លទ្ធផលបឋមនៃការវិភាគចីរភាពបំណុលរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ២០២៤ បង្ហាញថា បើទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ពីការរីករាលដាលនៃវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩ និងពីកត្តាខាងក្រៅផ្សេងទៀតក្តី ក៏ស្ថានភាពបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា នៅតែស្ថិតក្នុងភាពអាចគ្រប់គ្រងបាន ពោលគឺនៅតែមាន “ចីរភាព” និង “ហានិភ័យកម្រិតទាប” ដដែល ដោយរាល់សូចនាករបំណុលគន្លឹះទាំងអស់ សុទ្ធតែស្ថិតក្រោមអនុបាតគោល ក្នុងនោះ អនុបាតតម្លៃបច្ចុប្បន្ននៃបំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសធៀបនឹងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (ផសស) មានត្រឹមកម្រិត ១៩% ធៀបនឹងអនុបាតគោល ៤០%៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

អ្នកជំនាញណែនាំដល់កសិករឱ្យចេះប្រើឱកាសដាំដំណាំតាមរដូវកាល និងក្នុងបរិបទមានបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/07/2024

កសិករអាចកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ទឹកបានតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធស្រោចស្រពតាមបច្ចេកទេសកសិកម្មទំនើប ដែលអាចជួយសន្សំទឹកបានរហូតដល់៤០ភាគរយ

ចំណេះដឹង ៖ ផ្អកដំឡូងឈើ ជាចំណីដ៏ល្អសម្រាប់ការចិញ្ចឹមជ្រូក មាន់ និងទា

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 19/07/2024

ជំនួសឱ្យការប្រើប្រាស់ចំណីសម្រេចដែលមានតម្លៃថ្លៃ គេអាចកែច្នៃមើម និងស្លឹកដំឡូងឈើ ធ្វើជាចំណីដ៏មានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់សម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វជ្រូក មាន់ និងទា

លុចសំបួរ ជាប្រទេស​តូច​​មួយ​ក្នុង​សហភាព​អឺរ៉ុប​ ប៉ុន្តែជា​ប្រទេស​មានជាងគេ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 19/07/2024

យោងតាម IMF បានឲ្យដឹងថា ​ផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក (GDP) នៅប្រទេសលុចសំបួរមានជាង ១៣០ ០០០ ដុល្លារសម្រាប់មនុស្សម្នាក់

ចំណេះដឹង ៖ ស្វែងយល់ពីអាជ្ញាធរហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 19/07/2024

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា គឺជាធនាគារកណ្ដាលតែមួយគត់របស់កម្ពុជា ដែលដើរតួនាទីជាអាជ្ញាធររូបិយវត្ថុ និងអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធធនាគារនៅកម្ពុជា

​៦ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៤​ ​ចិន​ឈរ​លើលំដាប់ទី​២ ក្នុងការបណ្តាក់ទុន​វិនិយោគនៅកម្ពុជា​ច្រើន​ជាង​គេ​

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 19/07/2024

ចិននៅតែឈរ​លំដាប់ខ្ពស់​ដែលមាន​វិនិយោគិន​ដាក់ទុន​វិនិយោគ​នៅកម្ពុជា​ច្រើនជាងគេ ជាក់ស្ដែង​៦ខែ ចិនបានដាក់ទុន​ជាង ​១,៣ពាន​លានដុល្លារ​

កូរ៉េផ្តល់ជំនួយឥតសំណង៨លានដុល្លារជួយកម្ពុជា កសាងសមត្ថភាពបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/07/2024

ប្រទេសកូរ៉េបានផ្តល់ជំនួយឥតសំណងចំនួន៨លានដុល្លារអាមេរិកជួយកម្ពុជាលើការកសាងសមត្ថភាព និងបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សខាង ICT និងបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ

វិស័យធានារ៉ាប់រង ជាសូចនាករក្នុងការវាស់វែងភាពរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសមួយ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 19/07/2024

នៅក្នុងប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួច វិស័យធានារ៉ាប់រងមិនទាន់អាចមានលទ្ធភាពរីកលូតលាស់ខ្លាំងក្លានោះទេ

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាគ្រោងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបាគង ដើម្បីសម្រួលដល់ការទូទាត់របស់ភ្ញៀវទេសចរ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 19/07/2024

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាគ្រោងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបាគងសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការប្រើប្រាស់រូបិយបណ្ណចាស់ៗ ទក់ រហែក

កូរ៉េ នឹងជួយបណ្តុះបណ្តាលពលករកម្ពុជាឱ្យមានជំនាញខាងកសិកម្មដើម្បីចូលរួមកសាងសេដ្ឋកិច្ចជាតិ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/07/2024

សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ នឹងជួយបណ្តុះបណ្តាលពលករ/កសិករកម្ពុជាឱ្យមានជំនាញខាងកសិកម្មច្បាស់លាស់ ដើម្បីចូលរួមកសាងសេដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ្ឍជាតិ

តម្លៃប្រេងសកលធ្លាក់ចុះបន្តិច ខណៈដែលការនាំចូលប្រេងរបស់ចិនកើនឡើងយឺតជាងការរំពឹងទុក

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/07/2024

តម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក Brent ធ្លាក់ចុះត្រឹម៨៥,៦៣ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលតម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក WTI ធ្លាក់ចុះ នៅត្រឹម ៨២,៤៦ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល