ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ៖ ប្រព័ន្ធ FMIS គឺជាឧបករណ៍ស្នូលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់កម្មវិធីកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ និងសេដ្ឋកិច្ច កាលពីសប្តាហ៍មុនបានប្រកាសពង្រីកការប្រើប្រាស់មុខងាររបស់ប្រព័ន្ធ Financial Management Information Systerm (FMIS) ការអនុវត្តនីតិវិធីតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង, ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS Portal ជំនាន់ទី ១ នៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងការដាក់ឱ្យអនុវត្តគម្រោងរៀបចំមុខងារគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនៅក្រសួងចំនួន ៥។

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ​ឱ្យដឹងថា ប្រព័ន្ធ Financial Management Information Systerm (FMIS) គឺជាឧបករណ៍ស្នូលដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ជួយគាំទ្រ និងជំរុញដល់ការសម្រេចបាននូវគោលដៅនៃដំណាក់កាលនីមួយៗរបស់កម្មវិធីកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ រួមមាន ការបង្កើនភាពជឿទុកចិត្តនៃថវិកា, ការបង្កើនគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ, ការបង្កើនការផ្សារភ្ជាប់ថវិកាទៅនឹងគោល នយោបាយ និង ការបង្កើនគណនេយ្យភាព សមិទ្ធកម្ម ព្រមទាំងជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាព តម្លាភាព និងគណនេយ្យភាពនៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។

សមិទ្ធផលជាច្រើនបានកើតចេញពីការអនុវត្តគម្រោង FMIS តាំងពីជំហានទី ១ ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ដែលជាជំហានទី ៣ គឺមិនមែនកើតចេញដោយភ្លាមៗ និងងាយៗនោះទេ គឺកើតចេញពីការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងមោះមុតមិនរាថយ របស់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានថ្លែងថា ពិតណាស់ថា សមិទ្ធផលទាំងនេះ មិនមែនកើតចេញដោយភ្លាមៗ និងងាយៗនោះទេ ពោលគឺកើតចេញពីការប្ដេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងមោះមុត និងមិនរាថយ របស់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ, ជាពិសេស ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS និង ការចូលរួមគាំទ្រយ៉ាងសស្រាក់សម្រាំ ពីគ្រប់តួអង្គពាក់ព័ន្ធនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន ស្របតាមឆន្ទៈនយោបាយ និង ការតម្រង់ទិសយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ និង ឈ្លាសវៃបំផុតរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា គឺ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា ដែលជាអគ្គមគ្គុទេសក៍ឯកដ៏ឆ្នើមបំផុតរបស់កម្ពុជា ។

ឯកឧត្តម អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន បានបន្តថា កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ គឺជាកម្មវិធីគោលនយោបាយអាទិភាព មួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលមានចក្ខុវិស័យប្រែក្លាយប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ កម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដែលផ្តោតលើលទ្ធផល ឬ សមិទ្ធកម្ម និង វិមជ្ឈការ ស្របតាមស្តង់ដា និង ឧត្តមានុវត្តន៍អន្តរជាតិ ។

ឯកឧត្តម អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន បានថ្លែងដូច្នេះថា ៖

“FMIS គឺជាឧបករណ៍ស្នូល ដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ជួយគាំទ្រ និងជំរុញដល់ការសម្រេចបាននូវគោលដៅនៃដំណាក់កាលនីមួយៗរបស់កម្មវិធីកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ រួមមានការបង្កើនភាពជឿទុកចិត្តនៃថវិកា, ការបង្កើនគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ, ការបង្កើនការផ្សារភ្ជាប់ថវិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ និងការបង្កើនគណនេយ្យភាពសមិទ្ធកម្ម ព្រមទាំងជួយក្នុងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាព, តម្លាភាព និងគណនេយ្យភាពនៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជារួម”

ឯកឧត្តម អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន បានឱ្យដឹងទៀតថា អស់រយៈពេលជាង ៧ ឆ្នាំនៃការដាក់ឱ្យដំណើរការ និង ការពង្រីកការប្រើប្រាស់ FMIS ជាបន្តបន្ទាប់ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ពិតជា បានឆ្លងកាត់នូវបទពិសោធន៍ពិតប្រាកដ និង ជាក់ស្តែង ព្រមទាំងទទួលបាននូវមេរៀន ជាច្រើន នៅក្នុងដំណើរការអនុវត្តគម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន សម្រាប់ការគ្រប់គ្រង ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង កំពុងបន្តដំណើរទៅមុខឥតឈប់ ឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅនៃការ- ពង្រីកការប្រើប្រាស់ FMIS ទៅដល់គ្រប់តួអង្គ និង គ្រប់ទិសទី ដែលជាការដ្ឋានអនុវត្ត និង គ្រប់គ្រងកិច្ចការងារហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់កម្ពុជា ។ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានប្រកាសការដាក់ឱ្យអនុវត្ត និង ប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ ៖ ទី១). នីតិវិធីចំណាយថវិកាចរន្តគ្រប់មុខសញ្ញាតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំង ស្រុងសម្រាប់ក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ៥ បន្ថែម, ទី២). នីតិវិធីចំណាយថិវកាទូទាត់សេវាបំណុលក្នុងជំពូក ៥០ និង ៦៦ តាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង នៅក្រសួងសេដ្ឋី- កិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ទី៣). ប្រព័ន្ធ FMIS Portal ជំនាន់ទី១ ទៅកាន់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក និង ឃុំ-សង្កាត់ សរុបចំនួន ៥៤២ បន្ថែម, ទី៤). មុខងារស្នូល នៃប្រព័ន្ធ FMIS ទៅកាន់អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញចំនួន ១០ បន្ថែមថ្មី,  ទី៥). មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា ទៅកាន់ក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន១២ អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញថ្នាក់ កណ្តាលចំនួន ១៧ និង មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំង ២៥, ទី៦). មុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ ទៅកាន់អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្ដាលចំនួន ២០ និង មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំង២៥, ទី៧). គម្រោង “មុខងារគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ” នៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ជាមួយក្រសួងស្ថាប័នចំនួន ៥ គឺ ១. ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ២. ក្រសួងបរិស្ថាន ៣. ក្រសួងសុខាភិបាល ៤. ក្រសួងមហាផ្ទៃ និង ៥. ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ, និង ទី៨. នីតិវិធីចំណាយថវិកាចរន្តគ្រប់មុខសញ្ញាតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងសម្រាប់ក្រសួងយុត្តិធម៌នៅក្នុងខែ មិថុនា២០២៣ តទៅ៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

មន្ត្រីកសិកម្ម ៖ កិច្ចអន្តរាគមផ្នែកបច្ចេកទេស ជាអាទិភាពដើម្បីរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាកសិករដែលជួបបញ្ហាពីការផ្ទុះឡើងករណីដង្កូវហ្វូង

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 25/06/2024

ឯកឧត្តម ងិន ឆាយ បានថ្លែងថា ការងារអន្តរាគមន៍ខាងផ្នែកបច្ចេកទេស ជាអាទិភាពចាំបាច់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាកសិករនៅតាមមូលដ្ឋាន

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រើនរំលឹកដល់សាធារណជនឱ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះផ្លែទុរេនជ្រលក់សារធាតុគីមី

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 25/06/2024

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកាលពីពេលថ្មីៗនេះ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីករណីនាំចូលផ្លែទុរេនពីប្រទេសជិតខាង មកដាក់លក់លើទីផ្សារកម្ពុជា ដោយមានប្រើសារធាតុគីមី

៥​ខែ​ដើមឆ្នាំ២០២៤ ការនាំចេញ​របស់​កម្ពុជា​ទៅកាន់ប្រទេសសមាជិក​ RC​E​P​ ​មានការកើន​ឡើង​ ​

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 25/06/2024

របាយការណ៍ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបង្ហាញថា រយៈពេល៥ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៤ ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាជាមួយប្រទេសដៃគូសេដ្ឋកិច្ច RCEP បានកើនឡើងដល់ ១៤,១៧ ពាន់លានដុល្លារ

ស្ថាប័ន OECD ព្យាករពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសកល ២៥ឆ្នាំក្រោយ ខណៈចិននឹងក្លាយជាមហាអំណាចថ្មីជំនួសអាមេរិកយ៉ាងប្រាកដ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 25/06/2024

រយៈពេល២៥ឆ្នាំខាងមុខនេះមានបម្រែបម្រួលជាច្រើនដោយក្នុងនោះអង្គការអន្តរជាតិ OECD បានមើលឃើញថា ពិភពលោកនឹងអាចមានចំនួនមនុស្សកើនឡើងទៅដល់៩ពាន់លាននាក់

PillTech និង Sanofi GHU រួមគ្នា ដើម្បីជួយវិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាកាន់តែប្រសើរ

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 24/06/2024

ក្រុមហ៊ុន PillTech ជាធុរកិច្ចខ្មែរឈានមុខផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាវិស័យសុខាភិបាល និង Sanofi Global Health Unit (GHU) ដែលជាអង្គភាពមិនរកប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុន Sanofi បានចាប់ដៃគូក្នុងគោលបំណងអោយការផ្តល់សេវាសុខាភិបាល

ប្រជាកសិករយល់ដឹងកាន់តែច្រើនពីផលប៉ះពាល់របស់ជីគីមី ហើយងាកមកប្រើជីធម្មជាតិជំនួស

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 24/06/2024

អាជីវកម្មជីធម្មជាតិ កំពុងទទួលបានការគាំទ្រស្ទើរទូទាំងប្រទេស ខណៈដែលប្រជាកសិករមានការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនពីផលប៉ះពាល់របស់ជីគីមី ហើយងាកមកប្រើជីធម្មជាតិជំនួសវិញ។

ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ និងវាយនភណ្ឌ ជាសសរស្តម្ភនៃសេដ្ឋកិច្ច ខណៈរោងចក្រម៉ៅការដេរដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 24/06/2024

ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ និង វាយនភណ្ឌជាសសរស្តម្ភនៃសេដ្ឋកិច្ច ខណៈរោងចក្រម៉ៅការដេរដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅកម្ពុជា ។

សារៈសំខាន់នៃកិច្ចសន្យាឥណទានដែលអ្នកប្រើប្រាស់កម្ចីផ្លូវការគួរស្វែងយល់

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 24/06/2024

កិច្ចសន្យាឥណទាន គឺសំដៅទៅលើកិច្ចសន្យាខ្ចីប្រាក់រវាងអតិថិជន និងស្ថាប័នផ្ដល់កម្ចីផ្លូវការដែល រូមមាន ធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ...

សក្ដានុពល​ក្នុងវិស័យកសិកម្មនៃតំបន់​ប៉ូលសេដ្ឋកិច្ចទី៤ នឹងកាន់តែទាក់ទាញ​ការ​វិនិយោគក្រោយ​គម្រោង​​ធារាសាស្ត្រ​ធំៗ​លេចជារូបរាង​

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 24/06/2024

សក្ដានុពល​ក្នុងវិស័យកសិកម្មនៃតំបន់​ប៉ូលសេដ្ឋកិច្ចទី៤ នឹងកាន់តែទាក់ទាញ​ការ​វិនិយោគក្រោយ​គម្រោង​​ធារាសាស្ត្រ​ធំៗ​លេចជារូបរាង​

ចិនព្រមានថា ការដាក់ពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអាចបង្កឱ្យមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងភាគីទាំងពីរ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 24/06/2024

អ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនលើកឡើងថា ភាគីអឺរ៉ុបបន្តបង្កើនការប៉ះទង្គិចពាណិជ្ជកម្ម ហើយអាចបង្កឱ្យមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្ម ហើយទំនួល​ខុស​ត្រូវ​គឺ​ស្ថិត​នៅ​លើ​ភាគី​អឺរ៉ុប​ទាំង​ស្រុង