តោះ! មកឈ្វេងយល់ពីតួនាទីរវាងធនាគារជាតិ និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចចំពោះការបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋ

ភ្នំពេញ ៖ នៅក្នុងដំណាក់កាលបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដើរតួនាទីជាក្នុងនាមជាអាណត្តិគាហក (Agent) របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋ ខណៈក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ មានតួនាទីកំណត់ និងផ្តល់ព័ត៌មានចាំបាច់នានាពាក់ព័ន្ធនឹងចរិតលក្ខណៈនៃមូលបត្ររដ្ឋ។

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានឱ្យដឹងថា មូលបត្ររដ្ឋ សំដៅដល់បណ្ណសញ្ញាបណ្ណ និងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗទៀត បញ្ជាក់ពីការទទួលស្គាល់បំណុល ដែលបានបោះផ្សាយក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាល។ ក្នុងន័យនេះ​ រដ្ឋាភិបាលជាអ្នកបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋ។

មូលបត្ររដ្ឋ​ រួមមាន បណ្ណរតនាគារ ដែលមានឥណប្រតិទានតិចជាងមួយឆ្នាំ សញ្ញាបណ្ណរតនាគារដែលមានឥណប្រតិទានចាប់ពីមួយឆ្នាំឡើងទៅ និងមូលបត្រផ្សេងៗ។  ចំពោះអត្រាគូប៉ុងទាបនេះគឺអាចដោយសារមានកត្តាមួយចំនួន រួមមាន មូលបត្ររដ្ឋគឺជាឧបករណ៍ដែលមានហានិភ័យទាបធៀបនឹងមូលបត្រសាជីវកម្មជាដើម។

ទីផ្សារដំបូង (Primary Market) សំដៅដល់ទីផ្សារដែលមូលបត្ររដ្ឋត្រូវបានបោះផ្សាយ និងដាក់លក់ជាសាធារណៈ។ ទីផ្សារបន្ទាប់ (Secondary Market) សំដៅដល់ទីផ្សារជួញដូរមូលបត្ររដ្ឋ ដែលបានបោះផ្សាយរួចហើយ។ សូមបញ្ជាក់ថា វិនិយោគិនជាបុគ្គលមិនអាចចូលរួមជាវមូលបត្រក្នុងទីផ្សារដំបូងបានទេ។

ក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនេះ គឺមានតែគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះ ដែលអាចចូលរួមដេញថ្លៃមូលបត្ររដ្ឋក្នុងទីផ្សារដំបូង។  ស្ថាប័នដទៃទៀតដូចជា ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម និងក្រុមហ៊ុនមូលបត្រជាដើម អាចចូលរួមដេញថ្លៃមូលបត្ររដ្ឋតាមរយៈគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុដែលទទួលបានសិទ្ធិជាភ្នាក់ងាររក្សាសុវត្ថិភាពក្នុងវិស័យមូលបត្រ។

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដើរតួនាទីជាក្នុងនាមជាអាណត្តិគាហក (Agent) របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋ។ ក្នុងនាមជាអាណត្តិគាហក (Agent) ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាមានតួនាទី និងភារកិច្ចដូចជា៖ ១/.រៀបចំកិច្ចពិភាក្សាជាមួយវិនិយោគិនគោលដៅ ២/.ផ្តល់យោបល់លើសេចក្តីព្រាងផែនការបោះផ្សាយ និងអនុវត្តផែនការ ៣/.រៀបចំបោះផ្សាយតាមវិធីសាស្ត្រដែលកំណត់ដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ៤/.ជូនដំណឹងពីលទ្ធផល ៥/.ទូទាត់ការប្រាក់ និងប្រាក់ដើម ៦/.សិក្សានិងផ្តល់យោបល់លើលក្ខខណ្ឌនៃការសងប្រាក់ដើមមុនកាលកំណត់ និង៧/.ចុះបញ្ជី និងរក្សាទុកមូលបត្ររដ្ឋ។

តួនាទីរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ កំណត់ និងផ្តល់ព័ត៌មានចាំបាច់នានាពាក់ព័ន្ធនឹងចរិតលក្ខណៈនៃមូលបត្ររដ្ឋ រួមមាន៖ លេខកូដស្តង់ដា កាលបរិច្ឆេទ ទំហំ តម្លៃចារឹក និងអត្រាគូប៉ុងជាដើម ចូលរួមដេញថ្លៃនិងសម្រេចលើលទ្ធផលដេញថ្លៃ ទូទាត់ការប្រាក់តាមកាលកំណត់រៀងរាល់ ៦ខែម្តង និងទូទាត់ប្រាក់ដើមនៅថ្ងៃឥណប្រតិទាន ឬមុនថ្ងៃឥណប្រតិទាន។

មូលបត្ររដ្ឋត្រូវបានបោះផ្សាយឡើងដើម្បីបំពេញតម្រូវការហិរញ្ញប្បទានសាធារណៈរបស់រដ្ឋាភិបាល។ មូលបត្ររដ្ឋមានសារៈសំខាន់ជាច្រើន ដូចជា ៖ បំពេញតម្រូវការហិរញ្ញប្បទានសាធារណៈរបស់រដ្ឋាភិបាល រួមចំណែកពង្រឹងលំហរសារពើពន្ធ និងការគ្រប់គ្រងតម្រូវការសាច់ប្រាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងគាំទ្រគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍អាទិភាព និងចាំបាច់នានា បង្កើតក្របខ័ណ្ឌយន្តការហិរញ្ញប្បទានជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមប្រកបដោយចីរភាព និងបរិយាប័ន្ន ជំរុញការអភិវឌ្ឍទីផ្សារមូលបត្រ និងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ ដោយសារមូលបត្ររដ្ឋអាចមានតួនាទីដូចជា ៖ ជាឧបករណ៍សម្រាប់អនុវត្តនយោបាយរូបិយវត្ថុ ជាមូលដ្ឋានប្រៀបធៀប និងកំណត់ថ្លៃឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្នុងទីផ្សារ និងជាកត្តាជំរុញការធ្វើពិពិធកម្មប្រភពហិរញ្ញប្រទានក្នុងស្រុក។

ក្នុងដំណាក់កាលដំបូងទំហំនៃការបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋនៅមានទំហំតូច ប៉ុន្តែទំហំនៃការបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋកាន់តែច្រើន មូលបត្ររដ្ឋនឹងក្លាយជាឧបករណ៍នយោបាយរូបិយវត្ថុយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនយោបាយរូបិយវត្ថុ។

នយោបាយរូបិយវត្ថុវិត្ថារកម្ម ៖ ធនាគារកណ្តាលទិញមូលបត្ររដ្ឋពីទីផ្សារ ដោយចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់ទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ច។ ការចាក់បញ្ចូលនេះ អាចផ្តល់សាច់ប្រាក់បន្ថែម នឹងធ្វើឱ្យអត្រាការប្រាក់ឥណទាននៅលើទីផ្សារថយចុញ ដែលនឹងជំរុញការផ្តល់ឥណទាន ដូចជា សម្រាប់គាំទ្រការវិនិយោគ និងការប្រើប្រាស់ជាដើម។

នយោបាយរូបិយវត្ថុរឹតត្បិត ៖ ធនាគារកណ្តាលលក់មូលបត្ររដ្ឋទៅក្នុងទីផ្សារ ហើយស្រូបយកសាច់ប្រាក់មកវិញ។ ការស្រូបយកប្រាក់សាច់ប្រាក់ចូលមកធនាគារកណ្តាលវិញ អាចជួយបន្ថយសម្ពាធលើអត្រាប្តូរប្រាក់ ដូចជា ក្នុងករណីប្រាក់រៀលធ្លាក់ថ្លៃជាដើម ឬ ក្នុងគោលបំណងធ្វើឱ្យសាច់ប្រាក់ទំនេរថយចុះ ក្នុងសេដ្ឋកិច្ច ដែលនឹងអាចបង្កើនអត្រាការប្រាក់ឥណទាន សំដៅបន្ថយល្បឿនឥណទាន កុំឱ្យកើនឡើងលឿនពេកជាដើម។

គួររំលឹកផងដែរថា ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នឹងចាប់ផ្តើមបោះផ្សាយ និងធ្វើការដេញថ្លៃមូលបត្ររដ្ឋ លើកទី១ ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់១០០ពាន់លានរៀល (ជាង២៤លានដុល្លារអាមេរិក) នៅថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញានេះ។ ការដេញថ្លៃមូលបត្ររដ្ឋលើកទី២ នេះ មានទំហំទឹកប្រាក់សរុប ២០០ ពាន់លានរៀល (ជិត៥០លានដុល្លារ) តម្លៃចារឹក ១លានរៀល, អត្រាកូប៉ុង ២.៤៤% ថេរ ដោយមានរយៈពេលទូទាត់រាល់៦ខែម្តង។ សូមបញ្ជាក់ថា គម្រោងផ្សាយលក់មូលបត្ររដ្ឋជាលើកដំបូងនេះគឺដើម្បីធ្វើហិរញ្ញប្បទានគាំទ្រគម្រោងវិនិយោគសំដៅលើកស្ទួយកំណើន និងផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច ដែលរួមមានការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រស្តារ និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងការរស់នៅជាមួយក្ខវីដ-១៩ តាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី ដែលត្រូវបានកំណត់រួចហើយ ចំនួន ២៥០ លានដុល្លារអាម៉េរិក និងគម្រោង ដែលនឹងកំណត់តាមក្រោយទៀតចំនួន ២៥ លានដុល្លារអាមេរិក ព្រមទាំងគម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថលចំនួន ២៥ លានដុល្លារអាម៉េរិក៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ធនាគារ វីង បើកសម្ពោធសាខាថ្មីក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំង

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 14/06/2024

សេវាធនាគារដ៏សម្បូរបែបរបស់ធនាគារ វីង ឥឡូវនេះបានពង្រីកទៅដល់ក្រុងកំពង់ឆ្នាំងហើយ ដើម្បីជួយសម្រួលប្រជាជនក្នុងខេត្តនេះជាមួយនឹងតម្រូវការសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំថ្ងៃកាន់តែប្រសើរ

៤០ឆ្នាំក្នុងនាមជារោងចក្រពិភពលោក តែមិនប្រាកដថាអាចបន្តភាពជោគជ័យក្នុងទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីនោះឡើយ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

រថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិន មិនប្រាកដថាអាថវាយឡុកទីផ្សារពិភពលោកបានជោគជ័យដូចជាទីផ្សារផលិតផល និងទំនិញរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់ធ្វើបានជាង៤០ឆ្នាំនោះឡើយ

ព្រែកជីកហ្វូណនតេជោ នឹងផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ និងមានដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចដូចព្រែកជីក Rhine–Main–Danube នៅអាល្លឺម៉ង់

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

ព្រែកជីកហ្វូណនតេជោ នឹងផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់កម្ពុជាថ្មី និងមានដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចដូចព្រែកជីក Rhine–Main–Danube នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ក្រោយពេលស្ថាបនារួច

ពូជកូនឈើហូបផ្លែកាន់តែមានតម្រូវការទីផ្សារនារដូវវស្សា

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 14/06/2024

សម្រាប់រដូវវស្សាដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន និងមានប្រភពទឹកគ្រប់គ្រាន់ ជាអំណោយផលមួយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាកសិករ ក៏ដូចជាអ្នកដែលចូលចិត្តដាំដំណាំ និងដើមឈើហូបផ្លែ

អ្នកជំនាញលើកទឹកចិត្តឱ្យគ្រឹះស្ថានផ្ដល់កម្ចី និងអតិថិជនបើកចិត្តជជែកគ្នា ដើម្បីចៀសវាងកើតមានបញ្ហាណាមួយ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 14/06/2024

បញ្ហាមួយអាចកើតឡើង ប្រសិនបើអតិថិជនមិនមានលទ្ធភាពសង ទៅកាន់គ្រឹះស្ថានផ្ដល់កម្ចីតាមកិច្ចសន្យា ហើយភាគីទាំងពីរមិនបានជជែកគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយ។

សកម្មភាពសាងសង់ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាខេត្ត​ធ្លាក់ចុះ​ជាង​ឆ្នាំមុន​

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 14/06/2024

ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែលសាងសង់ផ្ទះថ្មី​នៅក្នុង​ឆ្នាំ ២០២៤​នេះឃើញថា​មាន​ចំនួន​តិចជាង​ឆ្នាំ ២០២៣​ ដែលធ្វើឱ្យការលក់​គ្រឿងសំណង់​និងចំណូល​អ្នក​សាងសង់​ថយចុះ

តម្លៃប្រេងបន្តឡើងថ្លៃ ខណៈដែលការផ្គត់ផ្គង់អាចនឹងត្រូវបានរឹតបន្តឹងរហូតដល់ត្រីមាសទី៣ឆ្នាំនេះ

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 14/06/2024

តម្លៃប្រេងម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) ឡើងថ្លៃ ០,៧៧ ភាគរយ ឬ ៧៨,៥០ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលតម្លៃប្រេងម៉ាក Brent ឡើងថ្លៃ ០,៨៣ ភាគរយ ឬ ៨២,៦០ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

វិស័យ SMEs ជាកម្លាំងជំរុញដ៏សំខាន់ក្នុងដំណើររបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅការសម្រេចបានគោលដៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យមគឺជាកម្លាំងជំរុញដ៏សំខាន់ក្នុងដំណើររបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅការសម្រេចបានគោលដៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០

ស្វែងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 14/06/2024

ភ្នំពេញ ៖ ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុគឺជាបំណិនជីវិតមួយ ដែលបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវការសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ព្រោះវាជួយឱ្យបុគ្គលនីមួយៗគ្រប់គ្រងលុយកាក់បានល្អប្រសើរជាងមុន ជួយឱ្យសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបានត្រឹមត្រូវ ...

Window to the World ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តតាកែវចំនួន២០នាក់ មកទស្សនកិច្ចសិក្សាអប់រំនៅរាជធានីភ្នំពេញ

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 13/06/2024

Window to the World ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តតាកែវចំនួន២០នាក់ មកទស្សនកិច្ចសិក្សាអប់រំនៅរាជធានីភ្នំពេញ