ស្វែងយល់ពីភាពខុសគ្នារវាង IMF និង World Bank

ភ្នំពេញ ៖ ភាពខុសគ្នាចម្បងរវាងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) និងធនាគារពិភពលោក (World Bank) គឺស្ថិតលើគោលបំណង និងមុខងាររបស់ស្ថាប័នរៀងៗខ្លួន។ IMF មានតួនាទីត្រួតពិនិត្យស្ថិរភាពនៃប្រព័ន្ធរូបិយវត្ថុរបស់ពិភពលោក ខណៈគោលដៅចម្បងរបស់ World Bank គឺកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដោយផ្តល់ជំនួយដល់ប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យម និងទាប។

ស្ថាប័នអន្តរជាតិទាំងពីរនេះមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន (Washington, D.C.) ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងនាមជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀង Bretton Woods ក្នុងឆ្នាំ ១៩៤៥។ កិច្ចព្រមព្រៀង Bretton Woods គឺជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរូបិយវត្ថុ និងអត្រាប្តូរប្រាក់ដែលជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិតាមរយៈការដាក់ចេញនូប្រព័ន្ធបំប្លែងរូបិយប័ណ្ណនូវអត្រាប្តូរប្រាក់ថេរ ឧទាហរណ៍ ការជួញដូររវាងប្រាក់ដុល្លា និងមាស ក្នុងតម្លៃ ៣៥ ដុល្លារក្នុងមួយអោន នាសម័យនោះ។

មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF)

IMF មានប្រទេសសមាជិកចំនួន ១៨៩ រួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក និងមានបេសកកម្មចម្បងដើម្បីធានាស្ថិរភាពរូបិយវត្ថុជុំវិញពិភពលោក។ ប្រទេសសមាជិកធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរូបិយវត្ថុសកល ធានាស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុ សម្រួលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ និងលើកកម្ពស់ការងារនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច។ IMF ក៏មានគោលបំណងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅជុំវិញពិភពលោកផងដែរ។

IMF ផ្តោតសំខាន់លើបេសកកម្មរបស់ខ្លួនចំនួន ៣ សំខាន់ៗ។ ទី១ តាមដានសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក និងប្រទេសជាសមាជិករបស់ខ្លួន។ IMF មានអ្នកសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើន តាមដានសុខភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសសមាជិក។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ IMF វាយតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនីមួយៗ ដែលជាប្រជាសមាជិក។

ទី២ IMF ផ្តល់ជំនួយជាក់ស្តែងដល់សមាជិកដោយផ្តល់អ្នកបង្កើតគោលនយោបាយដើម្បីជួយរៀបចំផែនការគោលនយោបាយសារពើពន្ធ បង្កើតច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធ និងសារពើពន្ធ រួមជាមួយនឹងការត្រួតពិនិត្យសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការវិភាគ។ ទី៣ IMF ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់ប្រទេសសមាជិក និងផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនេះ ដរាបណាប្រទេសដែលខ្ចីប្រាក់អនុវត្តគំនិតផ្តួចផ្តើមដែលស្នើដោយ IMF ។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ កម្មវិធីប្រាក់កម្ចីរបស់ស្ថាប័ននេះ មិនមែនផ្តល់ឱ្យដោយគ្មានការរិះគន់ស្ថាបនានោះទេ។ តាមរយៈការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី IMF ជួយប្រទេសទាំងនោះបង្កើតកម្មវិធីគោលនយោបាយដែលដោះស្រាយបញ្ហាតុល្យភាពនៃការទូទាត់។ ប្រាក់កម្ចីទាំងនេះមានលក្ខខណ្ឌជាច្រើន។ ប្រាក់កម្ចីដែលផ្តល់ដោយ IMF ជាទម្រង់នៃការសង្គ្រោះមួយសម្រាប់ប្រទេស ដើម្បីធ្វើឱ្យពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសនោះមានស្ថិរភាព ហើយមានលទ្ធភាពសងត្រឡប់ក្នុងអត្រាការប្រាក់សម្បទាន។

ធនាគារពិភពលោក (World Bank)

គោលបំណងរបស់ World Bank គឺដើម្បីជួយដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលវែង និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច។ ការកិច្ចការងារនេះសម្រេចទៅគឺតាមរយៈជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេស និងហិរញ្ញវត្ថុ។ ដំបូងឡើយ World Bank បានផ្តោតលើការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញនៅអឺរ៉ុបខាងលិច បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី ២ ហើយបន្ទាប់មកបានកែប្រែប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសដែលមិនទាន់បានអភិវឌ្ឍ។

ជំនួយរបស់ World Bank ជួយប្រទេសនានាក្នុងការកែទម្រង់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចដែលគ្មានប្រសិទ្ធភាព និងអនុវត្តគម្រោងជាក់លាក់ ដូចជាការកសាងមណ្ឌលសុខភាព និងសាលារៀន ឬទឹកស្អាត និងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់កាន់តែទូលំទូលាយ។

រចនាសម្ព័ន្ធអង្គការរបស់ World Bank

World Bank មានអង្គការចំនួន ៥ ផ្សេងគ្នា ដែលរង់ចាំឆ្លើយតបនឹងបេសកកម្មរបស់ខ្លួន។

• ធនាគារអន្តរជាតិសម្រាប់ការកសាងឡើងវិញ និងអភិវឌ្ឍន៍ (IBRD) ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់រដ្ឋាភិបាលដែលមានចំណូលមធ្យម និងឥណទានសមរម្យ។ មានសមាជិក ១៨៩ ប្រទេស នៃ ធនាគារនេះ។

• សមាគមអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ (IDA) ផ្តល់ប្រាក់កម្ចី និងជំនួយឥតការប្រាក់ដល់ប្រទេសក្រីក្របំផុតរបស់ពិភពលោក។

• សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ (IFC) ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ការវិនិយោគ ការកៀរគរមូលធន និងផ្តល់សេវាប្រឹក្សាដល់ធុរកិច្ច និងរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច។

• ទីភ្នាក់ងារធានាការវិនិយោគពហុភាគី (MIGA) ជំរុញការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច។

• មជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្រាប់ការដោះស្រាយវិវាទវិនិយោគ (ICSID) ផ្តល់ការផ្សះផ្សាវិវាទវិនិយោគ និងអាជ្ញាកណ្តាល។

ជំនួយរបស់ World Bank ជាធម្មតាមានរយៈពេលវែង ផ្តល់មូលនិធិដោយប្រទេសនានា ដែលភាគច្រើនជាប្រទេសអ្នកមានបំផុតរបស់ពិភពលោក ដែលជាសមាជិករបស់ធនាគារ តាមរយៈការចេញមូលបត្របំណុល។ ប្រាក់កម្ចីរបស់ធនាគារមិនត្រូវបានប្រើជាប្រភេទនៃមូលនិធិសង្គ្រោះ ដូចករណីរបស់ IMF ទេ ប៉ុន្តែជាមូលនិធិសម្រាប់គម្រោងដែលជួយអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសដែលមិនទាន់មានការអភិវឌ្ឍ ឬទីផ្សារដែលកំពុងរីកចម្រើន និងធ្វើឱ្យវាកាន់តែមានផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ធនាគារពិភពលោកលើកឡើងពីបញ្ហាកំពុងកើតឡើង ៣ ដែលរារាំងដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកល

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 20/06/2024

ប្រធានសេដ្ឋវិទូរបស់ធនាគារពិភពលោកបានលើកឡើងថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលហាក់ដូចជាកំពុងនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅរកស្ថិរភាព ប៉ុន្តែពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យមួយចំនួន

ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចមកដល់ប្រទេសវៀតណាម

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 20/06/2024

កាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ យន្តហោះរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានចុះចតនៅទីក្រុងហាណូយ ហើយវៀតណាមគឺជាគោលដៅចុងក្រោយរបស់គាត់ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ី

វេទិកា​ធុរកិច្ច​ កម្ពុជា​-​សិង្ហបុរី​​ នឹង​ជួយ​ជំរុញ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី និងបង្កើត​ភាពជា​ដៃគូ​យូរអង្វែង​នៅ​ក្នុង​វិ​ស័​យ​សំខាន់​ៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

សភា​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា​ ​និង​សហ​ព័ន្ធ​ធុរកិច្ច​សិង្ហបុរី​ ​បាន​សហការ​គ្នា​រៀបចំ​វេទិកា​ធុរកិច្ច​កម្ពុជា​-​សិង្ហបុរី​ ​ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១​៩​ ​ខែ​មិថុនា​ ​នៅ​សណ្ឋាគារ​ ​Co​nr​a​d​ ​Cent​e​nn​i​a​l​ ​Singapore

អាហារសម្រន់ប្រភេទថ្មី មានទាំងរសជាតិឆ្ងាញ់ ផ្តល់គុណតម្លៃដល់សុខភាព និងរួមចំណែកជួយដល់ជីវភាពកសិករក្នុងតំបន់

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 19/06/2024

ថ្មីៗនេះ Sabara Best Food បានចេញលក់នូវផលិតផលអាហារសម្រន់ថ្មីបីមុខ ដែលមានរសជាតិថ្មី ប្លែកមាត់ខុសពីគេ និងចូលរួមជួយដល់ជីវភាពកសិករកាន់តែច្រើន។

រដ្ឋមន្រ្តីកសិកម្ម កៀរគរកសិករឱ្យចងក្រងជាសហគមន៍កសិកម្មទំនើប ដើម្បីទទួលបានផលចំណេញច្រើន ហើយផ្សារភ្ជាប់ទៅកាន់ទីផ្សារ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

ឯកឧត្តម ឌិតទីណា បានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាកសិករជាសមាជិកសហគមន៍ដាំបន្លែនៅខេត្តតាកែវ ក្នុងបំណងកៀរគរកសិករឱ្យចងក្រងជា «សហគមន៍កសិកម្មទំនើប»

ម៉ាឡេស៊ីកំពុងត្រៀមខ្លួនក្នុងការចូលរួមជាសមាជិកក្រុមប្រទេស BRICS

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

នាយករដ្ឋមន្រ្តីម៉ាឡាស៊ី អាន់វ៉ា អ៊ីប្រាហ៊ីម លើកឡើងថា ម៉ាឡេស៊ីបានបានធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការចូលរួមជាមួយ BRICS ហើយនឹងដាក់នីតិវិធីជាផ្លូវការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ខណៈដែលកំពុងរង់ចាំលទ្ធផលចុងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូង

អាជីវកម្មរាប់រយដកខ្លួនចេញពីទីផ្សាររុស្សី ប៉ុន្តែយីហោធំៗបន្តម៉ាកពាណិជ្ជកម្មក្នុងទីផ្សារ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

Coca Cola បានបង្ហាញខ្លួនក្នុងទីផ្សាររុស្ស៊ីតាំងតែពីឆ្នាំ១៩៨០ក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកនាទីក្រុងមូស្គូ និងឆ្នាំ១៩៩០ នៅតាមហាង McDonald's

អ្នកជំនាញប្រាប់ពីរបៀបប្រើប្រាស់កម្ចី ដើម្បីឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 19/06/2024

អ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុប្រាប់ពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រើប្រាស់លុយកម្ចី ឬឥណទានពីធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព ហើយវិធីសាស្ត្រទាំងនេះរួមមានការផ្តោតលើការប្រើប្រាស់កម្ចីឱ្យចំគោលដៅ

គម្រោង​វិនិយោគ​ពាក់ព័ន្ធនឹង​អគារ​ជាប់គាំង​​នៅខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ទទួលបានការលើក​ទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារ​ ៨ ​ចំណុច​សំខាន់ៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 19/06/2024

រាជរដ្ឋាភិបាល​បានលើកទឹកចិត្ត​ផ្នែកពន្ធដារ​ជាច្រើន​ដល់​វិនិយោគិនណាដែលមានបំណងមក​វិនិយោគ​នៅខេត្តព្រះសីហនុ ជាពិសេស​លើ​គម្រោងអគារ​ជាប់គាំង​

ទីផ្សារប្តូរប្រាក់រុស្ស៊ី MOEX ផ្អាកការជួញដូរជាប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់អឺរ៉ូ ដោយសារទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិក

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 19/06/2024

ទីផ្សារប្តូរប្រាក់រុស្ស៊ី Moscow Exchange (MOEX) បានផ្អាកការជួញដូរជាប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់អឺរ៉ូចូលជាធរមាននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ដោយសាររតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញពីទណ្ឌកម្មថ្មីមកលើប្រទេសនេះ