ប្រព័ន្ធធនាគារនៅកម្ពុជា រក្សាបាននូវជំនឿទុកចិត្តរបស់សាធារណជន និងវិនិយោគិន

ភ្នំពេញ ៖​ ប្រព័ន្ធធនាគារនៅកម្ពុជារក្សាបាននូវភាពធន់ ភាពរឹងមាំ និងជំនឿទុកចិត្តរបស់សាធារណជន និងវិនិយោគិន ជាពិសេស វិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ នេះ បាន និងកំពុងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាទៅជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍នៅឆ្នាំ២០៥០។

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានឱ្យដឹងថា ខ្លួនចូលរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដាក់ចេញនូវវិធានការចាំបាច់ និងទាន់ពេលជាបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីទប់ស្កាត់ និងកាត់បន្ថយឱ្យបានជាអតិបរមានូវផលប៉ះពាល់មកលើប្រពន្ធធនាគារ ក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។ តាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ប្រព័ន្ធធនាគារ រក្សាបាននូវភាពធន់ ភាពរឹងមាំ និងជំនឿទុកចិត្តរបស់សាធារណជន ព្រមទាំងវិនិយោគិន។

ប្រព័ន្ធធនាគារនៅកម្ពុជា រួមមាន ធនាគាពាណិជ្ជ ៥៨ ធនាគារឯកទេស ៩ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើ ៤ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមិនទទួលប្រាក់បញ្ញើ ៨៣​ គ្រឹះស្ថានភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ ១៦ គ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទ ១១៤​ អ្នកដំណើរការតតិយភាគី ៦ គ្រឹះស្ថានផ្តល់សេវាទូទាត់សងប្រាក់ ៣៣ ក្រុមហ៊ុនចែករំលែកប្រព័ន្ធព័ត៌មានឥណទាន ១ ការិយាល័យតំណាងធនាគារបរទេស ៥ និងអាជីវកម្មប្តូរប្រាក់ ២ ៩២៨។ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យប្រចាំ ២០២៣ របស់ធនាគារនៃកម្ពុជា ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃ២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ កន្លងទៅនេះ។

របាយការណ៍បានទ្រព្យសកម្មរបស់ប្រព័ន្ធធនាគារមានកំណើន ៩,០% ដល់ ៣៤៥,១ ទ្រីលានរៀល (៨៤,៥ ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក) ក្នុងនោះឥណទានអតិថិជន បានកើនឡើង ៥,០% ដល់ ២៣៦,២ ទ្រីលានរៀល (៥៧,៨ ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក)។ ជាមួយគ្នានេះ ប្រាក់បញ្ញើអតិថិជនមានកំណើន ១៣,៩% ដល់ ១៩៧,២ ទ្រីលានរៀល (៤៨,៣ ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក) និងដើមទុនមានកំណើន ៥,៣% ដល់ ៦៦,៧ ទ្រីលានរៀល (១៦,៣ ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក)។

ប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុបន្តកើនឡើង ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីតាមរយៈកំណើនឥណទាននិងប្រាក់បញ្ញើ ដោយក្នុងនោះ ចំនួនគណនីប្រាក់បញ្ញើអតិថិជន និងគណនីឥណទានអតិថិជនកើនឡើងដល់ ១៩,២ លានគណនី និង ៣,៩ លានគណនី រៀងគ្នា។ បណ្តាញប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានពង្រីកដល់ ២ ៧៤២ ទីតាំង ហើយចំនួនម៉ាស៊ីនដកនិងដាក់ប្រាក់ស្វ័យប្រវតិ្ត (ATM) បានកើនឡើងដល់ ៥ ៦២៤ និងម៉ាស៊ីន POS កើនឡើង ៣៦ ៧៩៦ ដែលធ្វើឱ្យការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែមានភាពងាយស្រួល និងទូលំទូលាយជាងមុន។

ស្ថិតក្នុងយុគសម័យឌីជីថល ក៏ដូចជាស្របតាមគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា លើកទឹកចិត្តនិងជំរុញនវានុវត្តន៍នៃប្រព័ន្ធទូទាត់សងប្រាក់នៅកម្ពុជា ដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធទូទាត់សងប្រាក់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព សុវត្ថិភាព និងតម្លៃសមរម្យ។ ទន្ទឹមនេះ ទំនើបកម្មនៃប្រព័ន្ធទូទាត់សងប្រាក់ក៏បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់សាធារណជន និងជួយជំរុញឱ្យមានការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធឌីជីថល ក៏ដូចជា ការប្រើប្រាស់បណ្ណឥណពន្ធនិងបណ្ណប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការកើនឡើងនូវជំនឿទុកចិត្តរបស់សាធារណជនមកប្រព័ន្ធធនាគារនៅកម្ពុជា។

លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី ទេសាភិបាល ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា មានប្រសាសន៍ក្នុងរបាយការណ៍ខាងលើថា ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បន្តពង្រឹងភាពធន់ និងធានាវឌ្ឍនភាពនៃប្រព័ន្ធធនាគារ តាមរយៈការដាក់ចេញវិធានការម៉ាក្រូប្រុងប្រយ័ត្ន ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យជាប្រព័ន្ធ។ ទន្ទឹមនេះ ការត្រួតពិនិត្យគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានពង្រឹងជាប្រចាំ ដោយឈរគោលការណ៍នៃការត្រួតពិនិត្យផ្អែកលើហានិភ័យនិងទស្សនៈអនាគត ការធ្វើស្ត្រេសតេស្ត ការជួបប្រជុំជាមួយគណៈគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងការចុះត្រួតពិនិត្យដល់ទីកន្លែង ដើម្បីតាមដាននិងវាយតម្លៃពីភាពរឹងមាំ និងកម្រិតនៃការអនុលោមតាមច្បាប់និងបទប្បញ្ញតិ្ត។

លោកជំទាវបណ្ឌិត បានថ្លែងបន្តថា ជាមួយគ្នានេះ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានដាក់ចេញការអនុគ្រោះផ្នែកបទប្បញ្ញត្តិមួយចំនួន ដើម្បីរួមចំណែកគាំទ្រដល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច ដែលទើបនឹងងើបចេញពីវិបត្តិកូវីដ១៩។ បច្ចុប្បន្ន ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា កំពុងរៀបចំប្រកាសថ្មីៗទៀត ស្របតាមការវិវឌ្ឍនៃទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុក្នុងនិងក្រៅប្រទេស និងស្តង់ដារត្រួតពិនិត្យអន្តរជាតិ ជាពិសេស ស្តង់ដារបាសែល។

លោក រ័ត្ន សោភ័ណ ប្រធានសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា បានឱ្យដឹងកាលពីថ្មីៗនេះ ថា ក្នុងរយៈពេល ៣ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ វិស័យធនាគារនៅកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្តូរ និងអភិវឌ្ឍន៍គួរឱ្យកត់សម្គាល់ និងឈានទៅរករបត់នៃកំណើនមួយប្រកដោយភាពរឹងមាំ ភាពធន់ និងនិរន្តរភាព។

គិតត្រឹមឆ្នាំ២០២៣ ទ្រព្យសកម្មក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារមានទំហំ ៨៤,៣ ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក ឬជាង ២៦៥% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (GDP)។ ឥណទានអតិថិជនកើនដល់ ៥៧,៦ ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក ឬជាង ១៨០% នៃ ផលិតផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប ដែលមានប្រជាជនប្រើប្រាស់ប្រមាណជា ៣,៨ លាន គណនី។ រីឯប្រាក់បញ្ញើបានកើនឡើងដល់ ៤៧,៩ ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក ដែលមានប្រមាណជា ១៨,៦ លានគណនី។  នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ ដែលលើកឡើងដោយ លោក រ័ត្ន សោភ័ណ។

លោក​ប្រធានសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា បានថ្លែងបន្តថា សក្ខីភាពនេះបានបញ្ជាក់ឱ្យឃើញថា វិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ បាននឹងកំពុងចូលរួមចំណែកក្នុងការសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាទៅជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍នៅឆ្នាំ២០៥០។ សូមជម្រាបជូនដែរថា វិស័យធនាគារ គឺជាវិស័យមួយដែលអនុលោមយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន តាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក៏ដូចជាក្រិតក្រមរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ កំរិតថ្នាក់ជាតិ និងអន្តរជាតិ និងជាវិស័យដ៏ចម្បងមួយដែលបានចូលរួមចំណែកបង់ពន្ធជូនរដ្ឋយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន។

លោក រ័ត្ន សោភ័ណ បានឱ្យដឹងទៀតថា សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា បាននិងកំពុងបន្តចូលរួមយ៉ាងសកម្ម ក្នុងបេសកម្មបម្រើសមាជិករបស់ខ្លួន វិស័យធនាគារទាំងមូល និងចូលរួមកិច្ចសន្ទនា នានាជាមួយដៃគូរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដើម្បីជាឧត្តមប្រយោជន៍ដល់វិស័យ និងជាផលប្រយោជន៍សមូហភាពរបស់សមាជិក៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

គិតត្រឹមត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ ស្ថានភាពបំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជា ស្ថិតក្នុងភាពអាចគ្រប់គ្រងបាន

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 13/06/2024

ស្ថានភាពបំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជា គិតត្រឹមត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ នេះ នៅតែត្រូវបានវាយតម្លៃថា ស្ថិតក្នុងភាពអាចគ្រប់គ្រងបាន ពោលគឺនៅតែមាន “ចីរភាព” និង “ហានិភ័យកម្រិតទាប” ដដែល

ការជួបជុំធុរជនជិត ៥ពាន់នាក់មកពី ៥០ប្រទេសនៅសៀមរាប ផ្តល់ចំណូលដល់វិស័យទេសចរណ៍ និងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 13/06/2024

ការជួបជុំធុរជនជិត ៥ ពាន់នាក់មកពី ៥០ប្រទេស ទីក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប ផ្តល់ចំណូលដល់វិស័យទេសចរណ៍ និង សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

សម្ដេចធិបតី ៖ យើងមិនអាចរស់ដោយពឹងគេរហូតទេ ត្រូវតែពង្រឹងខ្លួនឯងឱ្យដើរចេញពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិច

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 13/06/2024

សម្រាប់កម្ពុជា គឺកំពុងតែរំកឹលខ្លួនបន្តិចម្ដងៗចេញពីប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាប ទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំខាងមុខនេះ

មធ្យោបាយ​ធ្វើដំណើរ​ទៅកាន់បណ្ដាខេត្ត​ជាប់​សមុទ្រ​នឹង​កាន់តែសំបូរបែប​នាពេលឆាប់ៗនេះ ខណៈ​សក្ដានុពល​វិនិយោគ​ក៏​កាន់​តែ​ទាក់​ទាញ​​

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 13/06/2024

តំបន់​សមុទ្រ​កាន់តែបង្ហាញពីសក្ដានុពល​ទាក់ទាញខ្លាំង ក្រោយសមិទ្ធផល​ និងគម្រោង​វិនិយោគ​របស់រដ្ឋ​ និងឯកជន​បានបង្ហាញ​ខ្លួន​ជា​បន្តបន្ទាប់

ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានចំនួន ៦ មានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចល្អប្រសើរ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 13/06/2024

យោងតាម​ការ​ព្យាករណ៍​របស់ Maybank Research Pte Ltd បានឲ្យដឹងថា ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសអាស៊ានទាំង ៦ រួមមាន៖ ឥណ្ឌូណេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី សិង្ហបុរី ថៃ វៀតណាម និងហ្វីលីពីន

ម៉ាឡេស៊ី ចំណាយលុយពង្រឹងវិស័យយោធាជើងទឹកតាមរយៈកុងត្រាសាងសង់នាវាចម្បាំងធុនធ្ងន់ថ្មីចំនួន៣គ្រឿង

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 13/06/2024

STM នឹងចាប់ផ្តើមសាងសង់នាវាចម្បាំងទាំង៣គ្រឿងនៅក្នុងឆ្នាំ២០២៤នេះហើយនឹងបញ្ចប់ការងារព្រមទាំងប្រគល់នាវាទៅឱ្យម៉ាឡេស៊ីក្នុងរយៈពេល៣ឆ្នាំកន្លះខាងមុខ

តំណាងធនាគារ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងម្ចាស់អាជីវកម្មធុន មីក្រូ តូច និងមធ្យម ប្រមាណ ៣០០ នឹងមានវត្តមានក្នុងពិធីសម្ពោធកម្មវិធី «វិថីហិរញ្ញវត្ថុ រដូវកាលទី២»

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 13/06/2024

តំណាងធនាគារ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងម្ចាស់អាជីវកម្មធុន មីក្រូ តូច និងមធ្យម ប្រមាណ ៣០០នាក់ នឹងមានវត្តមានក្នុងពិធីសម្ពោធកម្មវិធី «វិថីហិរញ្ញវត្ថុ រដូវកាលទី២»

កម្ពុជា-សហភាពអឺរ៉ុប ឯកភាពក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មបន្ថែម

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 12/06/2024

កម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំង ចំពោះការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ជាមួយសហភាពអឺរ៉ុប និងអរគុណសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានជួយកម្ពុជាក្នុងការស្ដារប្រទេសជាតិឡើងវិញក្រោយវិបត្តិផ្សេងៗ ដូចជាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ កសិកម្ម ធនធានមនុស្ស និងការបោសសម្អាតមីនជាដើម...

ដល់រដូវកាលហើយ ! សាវម៉ាវអូរសោម មានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ និងកំពុងមមាញឹកប្រមូលផល

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 12/06/2024

សាវម៉ាវអូរសោម ជាប្រភេទសាវម៉ាវដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ សាច់ស្រួយ កំពុងប្រមូលផលយ៉ាងមមាញឹក និងមានតម្រូវការទីផ្សារមិនចាញ់ប្រភេទសាវម៉ាវផ្សេងទៀតនោះទេ

សន្ទុះនៃការទិញលក់ និងតម្លៃដីធ្លីនៅបណ្ដា​ខេត្ត​ជាប់​មាត់សមុទ្រ​ហាក់មិនទាន់មានកា​រប្រែប្រួលទេក្នុ​ង​ឆមាស​ទី​​១ឆ្នាំនេះ

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 12/06/2024

តំបន់តាមបណ្ដោយឆ្នេរ​សមុទ្រ​កម្ពុជា​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ជិត​កន្លះឆ្នាំ​មកនេះ​ តម្លៃដី​និងសកម្មភាពនៃការទិញលក់ដីហាក់មិនទាន់មានកា​រប្រែប្រួល​នៅឡើយ