ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូទាត់ឌីជីថលបានក្លាយជាគន្លងថ្មីនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ ស្របតាមការវិវឌ្ឍន៍យ៉ាងឆាប់រហ័សនៃបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ និងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានលើកកម្ពស់នវានុវត្តន៍ក្នុងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុឌីជីថល ដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយ កែលម្អអន្តរប្រតិបត្តិការ និងលើកកម្ពស់ការរួមបញ្ចូលផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។ ប្រព័ន្ធទូទាត់ និងការទូទាត់បានអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ សម្រាប់ទាំងការទូទាត់លក់រាយ និងលក់ដុំ ដើម្បីគាំទ្រដល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុឌីជីថលដែលកំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។

ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូទាត់ឌីជីថលបានរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ហើយក្លាយជាគន្លងថ្មីមួយនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ដែលបង្ហាញពីការទទួលយក និងទំនុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងចំណោមសាធារណៈជន។ យុវជនមួយចំនួនធំ គួបផ្សំនឹងការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃស្មាតហ្វូន និងការជ្រៀតចូលអ៊ីនធឺណែត បានប្រែក្លាយកម្ពុជាពីការពឹងផ្អែកខ្លាំងលើប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ ឆ្ពោះទៅរកសេដ្ឋកិច្ចដែលគ្មានសាច់ប្រាក់។

ជាក់ស្តែង យោងតាមរបាយការណ៍ស្ថានភាពស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០២៣ បានឱ្យដឹងថា ចំនួនប្រតិបត្តិការទូទាត់ឌីជីថលសរុបបានកើនឡើង ៥៩.៨ ភាគរយដល់ ១.៨ ពាន់លានប្រតិបត្តិការក្នុងឆ្នាំ ២០២៣។ បើគិតពីតម្លៃចំនួនទឹកប្រាក់សរុបនៃការទូទាត់តាមឌីជីថលមានចំនួន ២,០២១ ទី្រពាន់លានរៀល (៤៩១.៨ ពាន់លានដុល្លារ) កើនឡើង ២៤.២ ភាគរយ ស្មើនឹងជិត ១២ ដងនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប ។

ធនាគារ គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ និងស្ថាប័នសេវាទូទាត់ប្រាក់ក៏បានធ្វើទំនើបកម្មវេទិកាទូទាត់ឌីជីថលរបស់ពួកគេផងដែរ ដើម្បីគាំទ្រតម្រូវការដែលកំពុងកើនឡើង និងអនុញ្ញាតឱ្យប្រជាជនដែលមិនមានគណនីធនាគារអាចទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ។ អតិថិជនកាន់តែច្រើនឡើង រួមទាំងប្រជាជននៅតំបន់ជនបទបានធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗតាមរយៈទូរសព្ទស្មាតហ្វូនរបស់ពួកគេ ដូចជាការផ្ទេរប្រាក់ ការទូទាត់វិក្កយបត្រ និងការបញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមទូរស័ព្ទជាដើម ដោយសារភាពងាយស្រួល ភាពងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេ។

នៅឆ្នាំ២០២៣ ចំនួនគណនីកាបូបអេឡិចត្រូនិក (ewallet) ដែលបានចុះឈ្មោះ ឡើងដល់ ១៩.៧ លាន ដែលក្នុងនោះ ១០.២ លាន ត្រូវបានចុះឈ្មោះ ជាមួយធនាគារ និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ និង ៩.៥  លានផ្សេងទៀតត្រូវបានចុះឈ្មោះនៅស្ថាប័នសេវាទូទាត់។ តម្លៃសរុបនៃការទូទាត់តាមកាបូបអេឡិចត្រូនិកបានកើនឡើង ៧៦.៤ ភាគរយដល់ ៤៥៨.៩ ទ្រីលានរៀល (១១១.៧ពាន់លានដុល្លារ) ហើយចំនួនប្រតិបត្តិការក៏បានកើនឡើង ៧៣.៥  ភាគរយដល់ ៨១១ លានប្រតិបត្តិការ។

ការទូទាត់តាម QR បានទទួលប្រជាប្រិយភាពគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ចាប់តាំងពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ស្តង់ដារ KHQR ក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ដែលបានសម្របសម្រួលអន្តរប្រតិបត្តិការរវាងធនាគារ និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងការពង្រឹង ការតភ្ជាប់ការទូទាត់ឆ្លងព្រំដែននៅក្នុងតំបន់។ ចំនួនទឹកប្រាក់សរុបនៃការបង់ប្រាក់ QR Code បានបន្តកើនឡើង ៧ ដង ដល់ ៩៥,៨ ទ្រីលានរៀល (២៣,៣ ពាន់លានដុល្លារ) ដែលក្នុងនោះការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលមានប្រមាណ ១ ភាគ ៣ ។ ចំនួនប្រតិបត្តិការទូទាត់ QR ក៏កើនឡើង ៧,៦ ដង ដល់ ១៧៨ លានប្រតិបត្តិការ ហើយប្រាក់រៀលមានចំណែក ៤៨,៤ ភាគរយ ដែលបង្ហាញពីការរួមចំណែកនៃការទូទាត់ QR ក្នុងការលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណជាតិ។

ប្រព័ន្ធបាគង បានបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងប្រព័ន្ធទូទាត់ ដោយសម្រួលដល់អន្តរប្រតិបត្តិការរវាងធនាគារ និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ និងលើកកម្ពស់បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ។ ធនាគារ និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុចំនួន ៧៤ បានក្លាយជាសមាជិកនៃប្រព័ន្ធទូទាត់នេះ ដែលក្នុងនោះមានសមាជិកចំនួន ៥៨ ស្ថាប័ន បានដំណើរការប្រព័ន្ធរបស់ពួកគេដោយជោគជ័យ ហើយសមាជិក ១៦ ស្ថាប័ន ផ្សេងទៀតកំពុងរួមបញ្ចូលប្រព័ន្ធនេះ។ លើសពីនេះទៅទៀត ចំនួនគណនីដែលបានចុះឈ្មោះ បានកើនឡើងដល់ ៦០០​ ៦៣៦ គណនី ហើយអតិថិជនជាច្រើនអាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះដោយប្រយោលតាមរយៈកម្មវិធីរបស់សមាជិក។ នៅឆ្នាំ២០២៣ ចំនួនសរុបនៃប្រតិបត្តិការទូទាត់តាមរយៈ ប្រព័ន្ធ បាគង បានកើនឡើងចំនួន ២.៧ ដង ដល់ ៣០២.០ ទ្រីលានរៀល (៧៨.៥ ពាន់លានដុល្លារ) ដែលក្នុងនោះប្រាក់រៀលមាន ២៦.៨ ភាគរយ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ចំនួនប្រតិបត្តិការ បាគង បានកើនឡើងចំនួន ៥ ដងដល់ ២០០.៩ លានប្រតិបត្តិការ ហើយចំណែកនៃប្រាក់រៀលបានកើនឡើងដល់ ៣៤.២ ភាគរយ។

ការតភ្ជាប់ការទូទាត់ឆ្លងព្រំដែនជាមួយប្រទេសផ្សេងៗ និងច្រកទ្វារទូទាត់អន្តរជាតិក្នុងតំបន់ ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងសកម្ម ក្នុងគោលបំណងរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្ម ការវិនិយោគ ទេសចរណ៍ និងការផ្ទេរប្រាក់ ព្រមទាំងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ និងលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុក។ ជាក់ស្តែង ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធទូទាត់ឆ្លងដែនដោយជោគជ័យជាមួយបណ្តាប្រទេសក្នុងតំបន់ និងច្រកទ្វារទូទាត់អន្តរជាតិមួយចំនួន រួមមានប្រទេសថៃ ឡាវ វៀតណាម និង UnionPay International ហើយកំពុងពង្រីកការតភ្ជាប់ការទូទាត់ឆ្លងព្រំដែនជាមួយប្រទេសជាដៃគូដូចជាឥណ្ឌា ចិន ជប៉ុន សិង្ហបុរី ម៉ាឡេស៊ី ឥណ្ឌូនេស៊ី និងស្ថាប័នដូចជា Alipay ជាដើម។

លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី ទេសាភិបាល ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានថ្លែងថា ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូទាត់អេឡិចត្រូនិកបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស ជាពិសេសបន្ទាប់ពីវិបត្តិកូវីដ-១៩ ដោយក្នុងនោះប្រតិបត្តិការទូទាត់តាមរយៈប្រព័ន្ធបាគង និងខេអេចឃ្យូអរ បានកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ដែលបានរួមចំណែកសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម ទេសចរណ៍ ការវិនិយោគ និងការផ្ទេរប្រាក់ពីក្រៅប្រទេស ព្រមទាំងលើកកម្ពស់បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុផងដែរ៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

Window to the World ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តតាកែវចំនួន២០នាក់ មកទស្សនកិច្ចសិក្សាអប់រំនៅរាជធានីភ្នំពេញ

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 13/06/2024

Window to the World ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តតាកែវចំនួន២០នាក់ មកទស្សនកិច្ចសិក្សាអប់រំនៅរាជធានីភ្នំពេញ

អាជីវកម្មកែច្នៃភេសជ្ជៈទឹកអំពិលទុំផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុក កំពុងមានតម្រូវការខ្ពស់

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 13/06/2024

សហគ្រាសទឹកអំពិលទុំស្នាដៃអ្នកម្តាយ TAPT ជាសហគ្រាសដែលកំពុងផលិតភេសជ្ជៈទឹកអំពិលទុំមានរសជាតិឆ្ងាញ់ និងកំពុងមានតម្រូវការទីផ្សារខ្ពស់

គិតត្រឹមត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ ស្ថានភាពបំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជា ស្ថិតក្នុងភាពអាចគ្រប់គ្រងបាន

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 13/06/2024

ស្ថានភាពបំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជា គិតត្រឹមត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ នេះ នៅតែត្រូវបានវាយតម្លៃថា ស្ថិតក្នុងភាពអាចគ្រប់គ្រងបាន ពោលគឺនៅតែមាន “ចីរភាព” និង “ហានិភ័យកម្រិតទាប” ដដែល

ការជួបជុំធុរជនជិត ៥ពាន់នាក់មកពី ៥០ប្រទេសនៅសៀមរាប ផ្តល់ចំណូលដល់វិស័យទេសចរណ៍ និងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 13/06/2024

ការជួបជុំធុរជនជិត ៥ ពាន់នាក់មកពី ៥០ប្រទេស ទីក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប ផ្តល់ចំណូលដល់វិស័យទេសចរណ៍ និង សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

សម្ដេចធិបតី ៖ យើងមិនអាចរស់ដោយពឹងគេរហូតទេ ត្រូវតែពង្រឹងខ្លួនឯងឱ្យដើរចេញពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិច

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 13/06/2024

សម្រាប់កម្ពុជា គឺកំពុងតែរំកឹលខ្លួនបន្តិចម្ដងៗចេញពីប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាប ទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំខាងមុខនេះ

មធ្យោបាយ​ធ្វើដំណើរ​ទៅកាន់បណ្ដាខេត្ត​ជាប់​សមុទ្រ​នឹង​កាន់តែសំបូរបែប​នាពេលឆាប់ៗនេះ ខណៈ​សក្ដានុពល​វិនិយោគ​ក៏​កាន់​តែ​ទាក់​ទាញ​​

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 13/06/2024

តំបន់​សមុទ្រ​កាន់តែបង្ហាញពីសក្ដានុពល​ទាក់ទាញខ្លាំង ក្រោយសមិទ្ធផល​ និងគម្រោង​វិនិយោគ​របស់រដ្ឋ​ និងឯកជន​បានបង្ហាញ​ខ្លួន​ជា​បន្តបន្ទាប់

ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានចំនួន ៦ មានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចល្អប្រសើរ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 13/06/2024

យោងតាម​ការ​ព្យាករណ៍​របស់ Maybank Research Pte Ltd បានឲ្យដឹងថា ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសអាស៊ានទាំង ៦ រួមមាន៖ ឥណ្ឌូណេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី សិង្ហបុរី ថៃ វៀតណាម និងហ្វីលីពីន

ម៉ាឡេស៊ី ចំណាយលុយពង្រឹងវិស័យយោធាជើងទឹកតាមរយៈកុងត្រាសាងសង់នាវាចម្បាំងធុនធ្ងន់ថ្មីចំនួន៣គ្រឿង

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 13/06/2024

STM នឹងចាប់ផ្តើមសាងសង់នាវាចម្បាំងទាំង៣គ្រឿងនៅក្នុងឆ្នាំ២០២៤នេះហើយនឹងបញ្ចប់ការងារព្រមទាំងប្រគល់នាវាទៅឱ្យម៉ាឡេស៊ីក្នុងរយៈពេល៣ឆ្នាំកន្លះខាងមុខ

តំណាងធនាគារ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងម្ចាស់អាជីវកម្មធុន មីក្រូ តូច និងមធ្យម ប្រមាណ ៣០០ នឹងមានវត្តមានក្នុងពិធីសម្ពោធកម្មវិធី «វិថីហិរញ្ញវត្ថុ រដូវកាលទី២»

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 13/06/2024

តំណាងធនាគារ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងម្ចាស់អាជីវកម្មធុន មីក្រូ តូច និងមធ្យម ប្រមាណ ៣០០នាក់ នឹងមានវត្តមានក្នុងពិធីសម្ពោធកម្មវិធី «វិថីហិរញ្ញវត្ថុ រដូវកាលទី២»

កម្ពុជា-សហភាពអឺរ៉ុប ឯកភាពក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មបន្ថែម

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 12/06/2024

កម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំង ចំពោះការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ជាមួយសហភាពអឺរ៉ុប និងអរគុណសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានជួយកម្ពុជាក្នុងការស្ដារប្រទេសជាតិឡើងវិញក្រោយវិបត្តិផ្សេងៗ ដូចជាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ កសិកម្ម ធនធានមនុស្ស និងការបោសសម្អាតមីនជាដើម...