ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៣ សមិទ្ធផលឥណទានលក្ខណៈបុគ្គល​បន្តសម្រេចបាន​កំណើន​ដ៏រឹងមាំ

ភ្នំពេញ ៖ នៅត្រឹម​ត្រីមាសទី២ នៃឆ្នាំ២០២៣នេះ សមិទ្ធផលឥណទានលក្ខណៈបុគ្គល​ សម្រេចបាននូវ​កំណើន​ដ៏រឹងមាំ​ ដោយសមតុល្យឥណទាន​ និងចំនួនគណនីឥណទាន ​មានការកើនឡើងនៅគ្រប់តំបន់ ខណៈចំនួននៃការស្នើសុំឥណទានបុគ្គល​ មានការថមថយក្នុងត្រីមាសទី២ បើប្រៀបធៀបនឹងត្រីមាសមុន។

ពាក្យស្នើសុំឥណទានលក្ខណៈបុគ្គលបង្ហាញអំពីបំណងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការទទួលបានឥណទានក្នុងលក្ខណៈជាឥណទានសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន ប័ណ្ណឥណទាន និងកម្ចីអចលនទ្រព្យ។

យោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនក្រេឌីត ប្យួរ៉ូ ខេមបូឌា ខូ អិលធីឌី នៅត្រឹម​ត្រីមាសទី២ នៃឆ្នាំ២០២៣នេះ ចំនួនអតិថិជនដែលព្យាយាមស្នើសុំឥណទាន ក្នុងទម្រង់៣ផ្សេងៗគ្នាដូចជា ឥណទានសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Finance) ប័ណ្ណឥណទាន (Credit Cards) និងកម្ចីអចលនទ្រព្យ (Mortgage)។ ពាក្យស្នើសុំឥណទានលក្ខណៈបុគ្គល បានធ្លាក់ចុះ​ជារួម -១១%។

ការថយចុះនៃពាក្យស្នើសុំកម្ចីប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនមានចំនួន ​ -១០% ក្នុងនេះមានការថយចុះខ្លាំងនៅតំបន់ឆ្នេរ​មានចំនួន -១៥% និងការស្នើសុំកម្ចីអចលនទ្រព្យថយចុះខ្លាំងចំនួន -២២%។ ការស្នើសុំប័ណ្ណឥណទាន​​ មានការកើនឡើង +២៩%នៅតំបន់ឆ្នេរ +២៥%នៅតំបន់ទន្លេសាប +២៤​នៅតំបន់ខ្ពង់រាប និង​ +១៧%នៅតំបន់ទំនាប។​

បម្រែបម្រួលជាភាគរយទំហំទឹកប្រាក់នៃការស្នើសុំឥណទាន ក៏មានការថយចុះចំនួន -១,០%​ ដែលចំនួននេះថយចុះខ្លាំងពីត្រីមាសមុន +១៦%។​ បម្រែបម្រួល​នេះ​បណ្តាលមកពី​ការថយចុះនៃទំហំទឹកប្រាក់នៃការស្នើសុំកម្ចីផ្ទាល់ខ្លួ​ន -១០% និងកម្ចីអចលនទ្រព្យ ធ្លាក់ចុះចំនួន -២២% ខណៈដែលប័ណ្ណឥណទានកើនឡើងចំនួន +១៩% ។

គិតត្រឹមខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ ចំនួនគណនីឥណទានលក្ខណៈបុគ្គលមានការកើនឡើងគួរសម ចំនួន +៣,៩៦% ប្រៀបពីត្រីមាសមុនដែលធ្វើឲ្យ ចំនួនគណនីនៅទូទាំងប្រទេសសរុបមានចំនួន ១,៦៥ លានគណនី។ ក្នុងចំណោមចំនួននេះ ៧៩,៨៤% ជាឥណទានសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន ខណៈចំណែកតូចជាងគេគឺកម្ចីប័ណ្ណឥណទាន ៨,០១% និងកម្ចីអចលនទ្រព្យ ១២,១៥%។ កំណើននេះត្រូវបានគេមើលឃើញនៅក្នុងគ្រប់តំបន់ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (+៤,៦%នៅតំបន់ទន្លេសាប +៣,៦%នៅតំបន់ឆ្នេរ +៣,០%នៅតំបន់​ខ្ពង់រាប​ ហើយ +៣,៨%នៅតំបន់ទំនាប)។

សមតុល្យឥណទានលក្ខណៈបុគ្គល ក៏បានបន្តកើនឡើង​ជាលំដាប់ក្នុងកម្រិត +១,២៤% គិតត្រឹមពីខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣​។ នៅចុងត្រីមាសនេះ សមតុល្យឥណទានលក្ខណៈបុគ្គលមានចំនួន ១៤,៧៦ ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក។

បើទោះបីជា​ ចំនួនគណនី​​នៃកម្ចី​អចលនទ្រព្យមាន​​ត្រឹមតែ​ ១២,១៥% នៃ​ចំនួន​គណនី​សរុបក៏ដោយ កម្ចីអចលនទ្រព្យនៅតែមានលើសពីពាក់កណ្តាលនៃសមតុល្យឥណទានលក្ខណៈបុគ្គលសរុប ៥៥,២៧% ចំណែកឯសមតុល្យឥណទានប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនមានចំណែក ៤៣,៨១%។ សមតុល្យប័ណ្ណឥណទានមានចំណែកតូចគឺត្រឹមតែ ០,៩១% តែប៉ុណ្ណោះ។ និយាយជារួម សមតុល្យឥណទានមានការកើន​ឡើងជាវិជ្ជមាននៅបីតំបន់​ដូចជា +៤,៦%តំបន់ទន្លេសាប +០,២%តំបន់ឆ្នេរ +០,៦%ទំនាប ប៉ុន្តែនៅតំបន់ខ្ពង់រាបមានការធ្លាក់ចុះចំនួន​ -០,៨% ។

គុណភាពឥណទានលក្ខណៈបុគ្គលបានមកពីអនុបាតនៃគណនីឥណទានជាមួយនឹងការសងយឺត ៣០ ថ្ងៃហួសកាលបរិច្ឆេទកំណត់ ដែលជា30+ DPD។ វាបង្ហាញពីលទ្ធភាពនៃការបង់សង និង ហានិភ័យនៃការខកខាននៅក្នុងត្រីមាស។

អនុបាត 30+DPD ធ្លាក់ចុះ​ពី ៣,៩៦% នៅក្នុង​ត្រីមាសនេះ ពី ៣,២៨% ក្នុងត្រីមាសទីមួយ ឆ្នាំ២០២៣។ ក្នុងចំណោមផលិតផលទាំងបីនោះ ផលិតផលដែលមាន អនុបាត ៣០+DPD ខ្ពស់បំផុតគឺ ឥណទានប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹង អនុបាតចំនួន ៥,៥៤%។

ចំនួនសមតុល្យឥណទានមិនដំណើរការលើសពី៣០ថ្ងៃ មានការកើន​ឡើង​ជារួម +២២,២% នៅទូទាំងតំបន់។ ការកើន​ឡើងដែលច្រើនជាងគេនៃចំនួនទឹកប្រាក់ឥណទានសំណងយឺតលើសពី៣០ថ្ងៃគឺនៅ តំបន់ឆ្នេរកើនឡើង​ចំនួន +៩៩%,  តំបន់ខ្ពង់រាបកើនឡើងចំនួន +២០%, តំបន់​ទំនាបមាន​ការកើនឡើង​ចំនួន +១៧% ហើយ​​តំបន់ទន្លេសាបវិញមានការកើនឡើង +១៧%។

ចំនួនអតិថិជនដែលមានកម្ចីតែមួយស្ថាប័ននៅតែមានកម្រិតខ្ពស់គឺ ៧០,៦៣%នៃចំនួនអតិថិជនទាំងអស់។ ចំណែកឯអតិថិជន​​ដែលមានកម្ចីច្រើនស្ថាប័ននៅតែមានកម្រិតទាបដដែលត្រឹម ២៩,៣៧%។

អតិថិជនប្រើប្រាស់ឥណទានលក្ខណៈបុគ្គលដែលមានគណនីចំនួន ១ មាន ៥៨,៤៨%, ​ អ្នកមានគណនីឥណទានចំនួន ២ មានចំនួន ២៨,០៨% អ្នកដែលមានគណនីឥណទានចំនួន ៣​ មានចំនួន ៩,៨៣% ហើយអ្នកដែលមានគណនីឥណទានច្រើនជាង៣ មានចំនួន ៣,៦១% នៃចំនួនអតិថិជនទាំងអស់។

លោក អឿ សុធារ័ត្ន ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនក្រេឌីត ប្យួរ៉ូ ខេមបូឌា ខូ អិលធីឌីបានមានប្រសាសន៍ថា “តម្រូវការពាក្យស្នើសុំឥណទានបុគ្គលមានការថយចុះ ប៉ុន្តែសមិទ្ធផលឥណទានលក្ខណៈបុគ្គលនៅតែវិជ្ជាមាន ជាមួយនឹងចំនួនគណនី និងសមតុល្យកម្ចីក្នុងត្រីមាសទីពីរនេះ បើប្រៀបធៀបនឹងត្រីមាសមុន”។

លោកបានបន្ថែមទៀតថា គុណភាពឥណទានមានការធ្លាក់ចុះ ជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃអនុបាតនៃគណនីប្រាក់កម្ចីជាមួយនឹងការសងយឺត ៣០ថ្ងៃហួសកាលបរិច្ឆេទកំណត់ ពី៣,២៨% ក្នុងត្រីមាសទីមួយក្នុងឆ្នាំ២០២៣ មក៣,៩៦% ក្នុងត្រីមាសនេះ៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

អ្នកជំនាញណែនាំដល់កសិករឱ្យចេះប្រើឱកាសដាំដំណាំតាមរដូវកាល និងក្នុងបរិបទមានបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/07/2024

កសិករអាចកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ទឹកបានតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធស្រោចស្រពតាមបច្ចេកទេសកសិកម្មទំនើប ដែលអាចជួយសន្សំទឹកបានរហូតដល់៤០ភាគរយ

ចំណេះដឹង ៖ ផ្អកដំឡូងឈើ ជាចំណីដ៏ល្អសម្រាប់ការចិញ្ចឹមជ្រូក មាន់ និងទា

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 19/07/2024

ជំនួសឱ្យការប្រើប្រាស់ចំណីសម្រេចដែលមានតម្លៃថ្លៃ គេអាចកែច្នៃមើម និងស្លឹកដំឡូងឈើ ធ្វើជាចំណីដ៏មានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់សម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វជ្រូក មាន់ និងទា

លុចសំបួរ ជាប្រទេស​តូច​​មួយ​ក្នុង​សហភាព​អឺរ៉ុប​ ប៉ុន្តែជា​ប្រទេស​មានជាងគេ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 19/07/2024

យោងតាម IMF បានឲ្យដឹងថា ​ផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក (GDP) នៅប្រទេសលុចសំបួរមានជាង ១៣០ ០០០ ដុល្លារសម្រាប់មនុស្សម្នាក់

ចំណេះដឹង ៖ ស្វែងយល់ពីអាជ្ញាធរហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 19/07/2024

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា គឺជាធនាគារកណ្ដាលតែមួយគត់របស់កម្ពុជា ដែលដើរតួនាទីជាអាជ្ញាធររូបិយវត្ថុ និងអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធធនាគារនៅកម្ពុជា

​៦ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៤​ ​ចិន​ឈរ​លើលំដាប់ទី​២ ក្នុងការបណ្តាក់ទុន​វិនិយោគនៅកម្ពុជា​ច្រើន​ជាង​គេ​

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 19/07/2024

ចិននៅតែឈរ​លំដាប់ខ្ពស់​ដែលមាន​វិនិយោគិន​ដាក់ទុន​វិនិយោគ​នៅកម្ពុជា​ច្រើនជាងគេ ជាក់ស្ដែង​៦ខែ ចិនបានដាក់ទុន​ជាង ​១,៣ពាន​លានដុល្លារ​

កូរ៉េផ្តល់ជំនួយឥតសំណង៨លានដុល្លារជួយកម្ពុជា កសាងសមត្ថភាពបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/07/2024

ប្រទេសកូរ៉េបានផ្តល់ជំនួយឥតសំណងចំនួន៨លានដុល្លារអាមេរិកជួយកម្ពុជាលើការកសាងសមត្ថភាព និងបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សខាង ICT និងបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ

វិស័យធានារ៉ាប់រង ជាសូចនាករក្នុងការវាស់វែងភាពរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសមួយ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 19/07/2024

នៅក្នុងប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួច វិស័យធានារ៉ាប់រងមិនទាន់អាចមានលទ្ធភាពរីកលូតលាស់ខ្លាំងក្លានោះទេ

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាគ្រោងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបាគង ដើម្បីសម្រួលដល់ការទូទាត់របស់ភ្ញៀវទេសចរ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 19/07/2024

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាគ្រោងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបាគងសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការប្រើប្រាស់រូបិយបណ្ណចាស់ៗ ទក់ រហែក

កូរ៉េ នឹងជួយបណ្តុះបណ្តាលពលករកម្ពុជាឱ្យមានជំនាញខាងកសិកម្មដើម្បីចូលរួមកសាងសេដ្ឋកិច្ចជាតិ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/07/2024

សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ នឹងជួយបណ្តុះបណ្តាលពលករ/កសិករកម្ពុជាឱ្យមានជំនាញខាងកសិកម្មច្បាស់លាស់ ដើម្បីចូលរួមកសាងសេដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ្ឍជាតិ

តម្លៃប្រេងសកលធ្លាក់ចុះបន្តិច ខណៈដែលការនាំចូលប្រេងរបស់ចិនកើនឡើងយឺតជាងការរំពឹងទុក

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/07/2024

តម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក Brent ធ្លាក់ចុះត្រឹម៨៥,៦៣ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលតម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក WTI ធ្លាក់ចុះ នៅត្រឹម ៨២,៤៦ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល