ក្រុមហ៊ុន/អាជីវកម្មចំនួន ១៥៦៦ ទទួលបានការធានាឥណទានក្នុងទំហំទឹកប្រាក់កម្ចីជាង ១៣២ លានដុល្លារ

ភ្នំពេញ ៖ គិតត្រឹមចុងខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ សារជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (CGCC) បានផ្តល់ការធានាឥណទានជូនដល់ ១៥៦៦ ក្រុមហ៊ុន/អាជីវកម្ម ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់កម្ចីប្រហាក់ប្រហែល ១៣២,៧៤ លានដុល្លារ។ នេះបើយោតាមបាយការណ៍របស់ CGCC ចេញផ្សាយនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះ។

តាមរយៈព្រឹត្តិបត្រវឌ្ឈនភាពនៃការធានាឥណទានប្រចាំខែរបស់ CGCC នេះ ត្រូវបានធ្វើឡើងជាប្រចាំសម្រាប់សាធារណជនក្នុងការស្វែងយល់។ បច្ចុប្បន្នភាពនៃទិន្នន័យការធានាឥណទានរបស់ CGCC គិតចាប់តាំងពីខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ដែល CGCC បានដាក់ឱ្យដំណើរការគម្រោងធានាឥណទានដំបូង រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣។

បច្ចុប្បន្ននេះ គេសង្កេតឃើញថា សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម ដែលខ្វះទ្រព្យបញ្ចាំ នៅពេលស្នើសុំកម្ចីពីគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីគាំទ្រដល់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួន គឺមិនមានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្នើសុំកម្ចីនោះទេ ដូច្នេះ CGCC ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីផ្តល់ការធានាលើកម្ចី ដែលបញ្ចេញ​តាមរយៈធនាគារ/គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដៃគូ ឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម (PFIs) របស់ CGCC ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្ម ជាពិសេស សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម ដែលខ្វះទ្រព្យបញ្ចាំតែម្តង។

ទន្ទឹមនឹងនេះ ដើម្បីស្នើសុំ និងទទួលបានកម្ចី ដែលមានការធានាឥណទាន CGCC បានលើកឡើងពី ៥ ជំហាន សម្រាប់សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម (SME) ដែលខ្វះទ្រព្យបញ្ចាំ ៖ ជំហានទី ១ ៖ អ្នកខ្ចីត្រូវស្នើសុំកម្ចីទៅកាន់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម (PFIs) របស់ CGCC (ដើម្បីស្វែងរក PFIs របស់ CGCC សូមចុច https://bit.ly/3LkYuo7)។ ជំហានទី ២ ៖ បន្ទាប់ពីទទួលបានសំណើសុំកម្ចី PFI នឹងវាយតម្លៃសំណើសុំកម្ចីនោះ ទៅតាមនីតិវិធី និងលក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់ PFIs នីមួយៗ។ ជំហានទី ៣៖ នៅពេលសំណើកម្ចីនោះបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌតម្រូវ PFI នឹងស្នើសុំការធានាឥណទានមកកាន់ CGCC។ ជំហានទី ៤ ៖ CGCC នឹងវាយតម្លៃសំណើសុំធានាឥណទាននោះ រួចចេញលិខិតធានាទៅកាន់ PFIs ក្នុងរយៈពេលចន្លោះពី ៣ ទៅ ៥ ថ្ងៃ។ ជំហានចុងក្រោយ៖ PFIs នឹងបញ្ចេញកម្ចី ដែលមានការធានាពី CGCC ជូនអ្នកខ្ចី។

បច្ចុប្បន្ន សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (CGCC) ផ្តល់ការធានាលើកម្ចី ដែលបញ្ចេញដោយធនាគារ/គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដៃគូ(PFIs) របស់ CGCC  ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្ម ជាពិសេស សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម ដែលខ្វះទ្រព្យបញ្ចាំ នៅពេលស្នើសុំកម្ចី។ និយាយឱ្យស្រួលស្តាប់ទៅ CGCC ដើរតួជាផ្នែកមួយនៃទ្រព្យបញ្ចាំ រហូតដល់៨០% នៃទំហំកម្ចី ដូច្នេះនឹងជួយកាត់បន្ថយតម្រូវការទ្រព្យបញ្ចាំពីក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្ម ដែលស្នើកម្ចីទៅធនាគារ។

សូមប​ញ្ជាក់ថា CGCC មិនផ្តល់កម្ចីដោយផ្ទាល់ ដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មទេ។ CGCC មិនមែនជាធនាគារ/គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដែលអាចផ្តល់កម្ចីជូនលោកអ្នកបានទេ។ CGCC ជាសហគ្រាសសាធារណៈ ដែលផ្តល់ការធានាឥណទាន លើកម្ចីដែលបញ្ចេញដោយធនាគារ/គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដៃគូរបស់ CGCC (PFIs) ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្ម ជាពិសេសសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម ដែលខ្វះទ្រព្យបញ្ចាំ នៅពេលស្នើសុំកម្ចី។ ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្ម អាចស្នើសុំកម្ចីដែលមានការធានាពី CGCC តាមរយៈ PFIs របស់ CGCC បាន។

ការយល់ដឹងពីដំណើរការវាយតម្លៃឥណទាននឹងជួយឱ្យលោកអ្នកឱ្យរៀបចំសំណើកម្ចីបានប្រសើរជាងមុន និងឈានទៅទទួលបានការធានាឥណទានលើកម្ចីរបស់អ្នកផងដែរ។ ជាទូទៅ ការវិភាគឥណទានរបស់ធនាគារ/គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ទៅលើកម្ចីមួយៗ គឺផ្តោតលើ ៥ចំណុច សំខាន់ៗ រួមមាន លក្ខខណ្ឌ ទ្រព្យបញ្ចាំ សមត្ថភាព ដើមទុន ចរិតលក្ខណៈ។

ការធានាឥណទានជួយបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានកម្ចីរបស់អ្នកខ្ចី។ ការធានាឥណទានជួយអ្នកខ្ចីឱ្យទទួលបានកម្ចី ទោះបីគ្មានទ្រព្យបញ្ចាំ និងជួយអ្នកខ្ចីឱ្យទទួលបានកម្ចីច្រើនជាងមុន ជាងការខ្ចីដោយគ្មានការធានាឥណទាន។ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើគ្មានការធានាឥណទាន អ្នកខ្ចីដែលគ្មានទ្រព្យបញ្ចាំទាល់តែសោះ មិនអាចទទួលបានកម្ចីពីធនាគារនោះទេ ទោះបីអ្នកខ្ចីនោះមានលទ្ធភាពសងក៏ដោយ។ ប្រសិនមានការធានាឥណទាន អ្នកខ្ចីដែលគ្មានទ្រព្យបញ្ចាំទាល់តែសោះ អាចទទួលបានកម្ចីពីធនាគារ ដែលមានការធានាពី CGCC ដែលដើរតួជំនួសទ្រព្យបញ្ចាំរបស់អ្នកខ្ចី។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ប្រសិនអ្នកខ្ចីមានទ្រព្យបញ្ចាំ ១០០ ០០០ដុល្លារ ជាទូទៅ ធនាគារអាចផ្តល់កម្ចីក្នុងរង្វង់ ៧០ ០០០ដុល្លារ។ ប្រសិនមានការធានាឥណទាន ជាមួយនឹងទ្រព្យបញ្ចាំ ១០០ ០០០ដុល្លារ​ដូចគ្នា ធនាគារអាចផ្តល់កម្ចីរហូតដល់ ១០០ ០០០ដុល្លារ ឬលើសពីនេះ ដល់អ្នកខ្ចី៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ស្វែងយល់ពីសេវាហិរញ្ញវត្ថុ ដែលកំពុងមានវត្តមាន និងពេញនិយមនៅកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 25/06/2024

បច្ចុប្បន្ន សេវាឥណទាន ឬហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ ដែលផ្តល់ដោយគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ (គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ) បាន និងកំពុងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ

មន្ត្រីកសិកម្ម ៖ កិច្ចអន្តរាគមផ្នែកបច្ចេកទេស ជាអាទិភាពដើម្បីរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាកសិករដែលជួបបញ្ហាពីការផ្ទុះឡើងករណីដង្កូវហ្វូង

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 25/06/2024

ឯកឧត្តម ងិន ឆាយ បានថ្លែងថា ការងារអន្តរាគមន៍ខាងផ្នែកបច្ចេកទេស ជាអាទិភាពចាំបាច់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាកសិករនៅតាមមូលដ្ឋាន

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រើនរំលឹកដល់សាធារណជនឱ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះផ្លែទុរេនជ្រលក់សារធាតុគីមី

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 25/06/2024

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកាលពីពេលថ្មីៗនេះ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីករណីនាំចូលផ្លែទុរេនពីប្រទេសជិតខាង មកដាក់លក់លើទីផ្សារកម្ពុជា ដោយមានប្រើសារធាតុគីមី

៥​ខែ​ដើមឆ្នាំ២០២៤ ការនាំចេញ​របស់​កម្ពុជា​ទៅកាន់ប្រទេសសមាជិក​ RC​E​P​ ​មានការកើន​ឡើង​ ​

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 25/06/2024

របាយការណ៍ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបង្ហាញថា រយៈពេល៥ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៤ ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាជាមួយប្រទេសដៃគូសេដ្ឋកិច្ច RCEP បានកើនឡើងដល់ ១៤,១៧ ពាន់លានដុល្លារ

ស្ថាប័ន OECD ព្យាករពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសកល ២៥ឆ្នាំក្រោយ ខណៈចិននឹងក្លាយជាមហាអំណាចថ្មីជំនួសអាមេរិកយ៉ាងប្រាកដ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 25/06/2024

រយៈពេល២៥ឆ្នាំខាងមុខនេះមានបម្រែបម្រួលជាច្រើនដោយក្នុងនោះអង្គការអន្តរជាតិ OECD បានមើលឃើញថា ពិភពលោកនឹងអាចមានចំនួនមនុស្សកើនឡើងទៅដល់៩ពាន់លាននាក់

PillTech និង Sanofi GHU រួមគ្នា ដើម្បីជួយវិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាកាន់តែប្រសើរ

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 24/06/2024

ក្រុមហ៊ុន PillTech ជាធុរកិច្ចខ្មែរឈានមុខផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាវិស័យសុខាភិបាល និង Sanofi Global Health Unit (GHU) ដែលជាអង្គភាពមិនរកប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុន Sanofi បានចាប់ដៃគូក្នុងគោលបំណងអោយការផ្តល់សេវាសុខាភិបាល

ប្រជាកសិករយល់ដឹងកាន់តែច្រើនពីផលប៉ះពាល់របស់ជីគីមី ហើយងាកមកប្រើជីធម្មជាតិជំនួស

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 24/06/2024

អាជីវកម្មជីធម្មជាតិ កំពុងទទួលបានការគាំទ្រស្ទើរទូទាំងប្រទេស ខណៈដែលប្រជាកសិករមានការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនពីផលប៉ះពាល់របស់ជីគីមី ហើយងាកមកប្រើជីធម្មជាតិជំនួសវិញ។

ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ និងវាយនភណ្ឌ ជាសសរស្តម្ភនៃសេដ្ឋកិច្ច ខណៈរោងចក្រម៉ៅការដេរដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 24/06/2024

ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ និង វាយនភណ្ឌជាសសរស្តម្ភនៃសេដ្ឋកិច្ច ខណៈរោងចក្រម៉ៅការដេរដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅកម្ពុជា ។

សារៈសំខាន់នៃកិច្ចសន្យាឥណទានដែលអ្នកប្រើប្រាស់កម្ចីផ្លូវការគួរស្វែងយល់

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 24/06/2024

កិច្ចសន្យាឥណទាន គឺសំដៅទៅលើកិច្ចសន្យាខ្ចីប្រាក់រវាងអតិថិជន និងស្ថាប័នផ្ដល់កម្ចីផ្លូវការដែល រូមមាន ធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ...

សក្ដានុពល​ក្នុងវិស័យកសិកម្មនៃតំបន់​ប៉ូលសេដ្ឋកិច្ចទី៤ នឹងកាន់តែទាក់ទាញ​ការ​វិនិយោគក្រោយ​គម្រោង​​ធារាសាស្ត្រ​ធំៗ​លេចជារូបរាង​

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 24/06/2024

សក្ដានុពល​ក្នុងវិស័យកសិកម្មនៃតំបន់​ប៉ូលសេដ្ឋកិច្ចទី៤ នឹងកាន់តែទាក់ទាញ​ការ​វិនិយោគក្រោយ​គម្រោង​​ធារាសាស្ត្រ​ធំៗ​លេចជារូបរាង​