ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានតួនាទីចម្បងក្នុងការផ្តល់កម្ចីប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវដល់ប្រជាជន

ភ្នំពេញ ៖ គ្រប់គ្នាដឹងហើយថា ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីហិរញ្ញវត្ថុមានតួនាទីចម្បងមួយក្នុងការផ្តល់កម្ចីដល់ប្រជាជន ដែលមានតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុ ប៉ុន្តែមិនមែនរាល់ការស្នើសុំកម្ចីទាំងអស់ គឺត្រូវបានធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថ ទទួលយក និងផ្តល់ជូននោះទេ លុះត្រាណាតែធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ពិនិត្យ និងសិក្សាពីលក្ខខណ្ឌអតិថិជនជាមុនសិន មុននឹងអនុវត្តកម្ចីជូនដល់ប្រជាជនអតិថិជន។ ធ្វើដូច្នេះ ទើបការផ្តល់កម្ចីត្រូវបានធ្វើឡើងជោគជ័យ មានប្រសិទ្ធភាព និងប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ។

ដើម្បីផ្តល់ឥណទានប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគឺមានតួនាទីក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានពិតប្រាកដ និងតម្លាភាព ជូនអតិថជន ពិភាក្សា សិក្សា វាយតម្លៃឥណទានជូនអតិថិជនឲ្យបានច្បាស់ច្បាស់លាស់ តាមវិជ្ជាជីវៈ និងក្រមសីលធម៌ និងប្រកាន់ភ្ជាប់នូវកិច្ចការពារអតិថិជន មិនកេងបន្លំអតិថិជន។

ជាទូទៅ មុននឹងផ្តល់កម្ចី ឬឥណទាន ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ តែងតែងពិនិត្យលើ ៥ ចំណុចរបស់អតិថិជន ដើម្បីធានាបានថា ការផ្តល់កម្ចីត្រូវបានធ្វើឡើងជោគជ័យ និងមានប្រសិទ្ធភាព ដែលវាមានន័យថា ការផ្តល់កម្ចី ឬឥណទានជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាជន ឬជំរុញអាជីវកម្មរបស់អតិថិជនពង្រីកសមស្របទៅតាមផែនការរបស់ពួកគាតា។ ចំណុចទាំង ៥ នោះ គឺធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុត្រូវសិក្សា និងវិភាគការអនុវត្តន៍ឥណទាន (ដែលគេស្គាល់ថា គោលការណ៍ 5C) រួមមាន ៖ អត្តចរិករបស់អ្នកខ្ខី សមត្ថភាពសងត្រឡប់ ប្រភពទុន លក្ខខណ្ឌខ្ចីប្រាក់ និងទ្រព្យធានាបំណុល។

ទន្ទឹមការផ្តល់ឥណទានប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ វិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា បាន និងកំពុងអនុវត្តនូវ «ក្រមប្រតិបត្តិនៃវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ» ដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់សិទ្ធិ និងការបង្កើនកិច្ចការពារអតិថិជន ព្រមទាំងបង្កើនតម្លាភាពក្នុងវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាព និងបរិយាបន្ន។

គោលបំណងនៃក្រមប្រតិបត្តិនៃវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ គឺស្របទៅនឹងការរួមចំណែកនៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុឱ្យមានភាពរឹងមាំ បរិយាបន្ន ផ្ដោតលើតម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់ និងទំនុកចិត្ត កំណត់បទដ្ឋាន សីលធម៌នៃការប្រកបវិជ្ជាជីវៈប្រកបដោយ ទំនួលខុសត្រូវសម្រាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ក្រមប្រតិបត្តិនៃវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុនេះ គឺផ្តោតលើគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៅក្នុង វិស័យហិរញ្ញវត្ថុដែលខ្លឹមសារសំខាន់ៗមួយចំនួននៅក្នុងក្រុមនេះរួមមាន ៖ ១)អភិបាលកិច្ចល្អ ២)ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និង ការបណ្ដុះបណ្ដាល ៣)ហិរញ្ញប្បទានប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ ៤)ទំនាស់ផលប្រយោជន៍ គណនេយ្យភាព និងទំនុកចិត្ត ៥)ទំនួលខុសត្រូវ និងតម្លាភាព ៦)ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មការធ្វើទីផ្សារការលក់របស់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង ៧)ក្រមសីលធម៌ ដំណោះស្រាយទំនាស់សម្រាប់អតិថិជន និងសម្រាប់គ្រឹះស្ថាន ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ។

ក្រៅអំពីការផ្ដោតទៅលើបទដ្ឋានសីលធម៌ និងប្រកបទៅដោយវិជ្ជាជីវៈនោះ ក្រមប្រតិបត្តិនៃវិស័យ ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ផ្តោតយ៉ាងសំខាន់និងជាពិសេសទៅលើហិរញ្ញប្បទានប្រកបដោយទំនួលខុស ត្រូវ (Responsible Lending) ដែលក្នុងនោះបានចែងយ៉ាងច្បាស់អំពី៖ ១) ការអនុវត្តតាមវិធានផ្ដល់ឥណទាន (Lending Guidelines) និង ២) ការគោរពទៅតាមគោលការណ៍របស់ Client Protection Pathway (CP Pathway)។

វិធានផ្តល់ឥណទាននេះ បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងចម្បង ដើម្បីកាត់បន្ថយនូវហានិភ័យនៃ បំណុលច្រើនលើសលុប តាមរយៈការពង្រឹងគុណភាពទិន្នន័យឥណទាន ការលើកកម្ពស់ការប្រកួត ប្រជែងប្រកបដោយសមធម៌និងវិជ្ជាជីវៈ ដោយដាក់កម្រិតការបញ្ចេញឥណទានរបស់គ្រឹះស្ថានក្នុងស្តង់ដាមួយ ដើម្បីធ្វើការកំណត់កម្រិតបំណុលត្រួតគ្នា និង កំណត់កម្រិតនៃការធ្វើបុនហិរញ្ញប្បទាន។

ដើម្បីធានាថាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់អនុលោមទៅតាមវិធានផ្ដល់ឥណទាននោះ វិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុក៏បានបង្កើតយន្តការតាមដានត្រួតពិនិត្យនៃការអនុវត្តវិធាន តាមរយៈការបង្កើត dashboard ដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យវាយតម្លៃ។ លើសពីនេះទៅទៀត CP Pathway ត្រូវបានពិភពលោកទទួលស្គាល់ ថាជាស្តង់ដាមាស ក្នុងការអនុវត្តនូវនិយាមតឹងរឹង និងគោលនយោបាយនានា ដើម្បីធានានូវការការពារសិទ្ធិអតិថិជន៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកបម្រើការងារតាមផ្ទះរួមចំណែកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ និងជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

ប្រាក់ចំណូលរបស់កម្មករការងារតាមផ្ទះ រួមចំណែកមួយផ្នែកធំដល់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ និង បានរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជា

ផលិតផលថ្មីរបស់គ្រឿងហ្លួង កាន់តែជួយគាំទ្រ និងផ្សព្វផ្សាយមុខម្ហូបខ្មែរ

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 17/06/2024

គ្រឿងហ្លួង សាបារា ត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងទូលាយថាជាផលិតផលក្នុងស្រុកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Sabara Best Food សម្រាប់ជាគ្រឿងផ្សំរសជាតិទៅលើមុខម្ហូបបែបខ្មែរ

សម្ដេច​ធិបតី​ ជំរុញឱ្យ​​គិតគូរ ​និងអនុវត្តន៍ឱ្យបានតឹងរ៉ឹង​លើ​គម្រោង​ប្លង់មេក្នុង​តំបន់​ក្រុង​រណប ​និង​បុរី

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 17/06/2024

សម្ដេច​ធិបតី​ ហ៊ុន ម៉ាណែត បានជំរុញឱ្យ​រៀបចំ​ និងអនុវត្ត​ឱ្យ​បានតឹងរ៉ឹង​​ចំពោះ​គម្រោង​ប្លង់​មេ​នៅក្នុងតំបន់​ក្រុង​រណប និង​តាមបុរីនានា​

ផែនការមេដឹកនាំរុស្ស៊ីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមបង្កប្រតិកម្មពីប្រទេសជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

វៀតណាមបានធ្វើពហិកាមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅស្វីស ប៉ុន្តែបញ្ជូនអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទៅចូលរួម BRICS នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទៅវិញកាលពីសប្តាហ៍មុននេះ

ទុនពីវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជួយបង្កើនចំណូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេសកសិករ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 17/06/2024

វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានបង្កើតផលិតផលឥណទានកសិកម្ម និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសម្បូរបែប ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាកសិករ និងសហគមន៍កសិកម្មនៅតាមមូលដ្ឋាន

រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្ម ៖ ការចិញ្ចឹមត្រីតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវធានាបានសុវត្ថិភាព គុណភាព និងរសជាតិមិនចាញ់ត្រីធម្មជាតិឡើយ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានលើកឡើងថា ការចិញ្ចឹមត្រីអនុវត្តតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវ អាចធានាបានសុវត្ថិភាព គុណភាព និងរសជាតិមិនចាញ់ត្រីធម្មជាតិឡើយ

ក្រុមហ៊ុនលំដាប់ពិភពលោក BOSCH នឹងមកសិក្សាពីលទ្ធភាពបើករោងចក្ររបស់ខ្លួននៅកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

ក្រុមហ៊ុន BOSCH លំដាប់ពិភពលោកដែលមានបុគ្គលិកជិត ៤៣ ម៉ឺននាក់ នឹងមកសិក្សាពីលទ្ធភាពបើករោងចក្ររបស់ខ្លួននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

សហភាពអឹរ់ុបមានផែនការដាក់ពន្ធបន្ថែមជិត ៤០ ភាគរយលើរថយន្តអគ្គិសនីនាំចូលពីចិន

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/06/2024

សហភាពអឺរ៉ុបមានផែនការដាក់ពន្ធបន្ថែមលើរថយន្តអគ្គិសនីដែលនាំចូលពីចិនចន្លោះពី ១៧,៤ ភាគរយទៅ ៣៨,‌១ ភាគរយ ខណៈដែលអត្រាពន្ធបច្ចុប្បន្នមាន ១០ ភាគរយ

ធនាគារ វីង បើកសម្ពោធសាខាថ្មីក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំង

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 14/06/2024

សេវាធនាគារដ៏សម្បូរបែបរបស់ធនាគារ វីង ឥឡូវនេះបានពង្រីកទៅដល់ក្រុងកំពង់ឆ្នាំងហើយ ដើម្បីជួយសម្រួលប្រជាជនក្នុងខេត្តនេះជាមួយនឹងតម្រូវការសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំថ្ងៃកាន់តែប្រសើរ

៤០ឆ្នាំក្នុងនាមជារោងចក្រពិភពលោក តែមិនប្រាកដថាអាចបន្តភាពជោគជ័យក្នុងទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីនោះឡើយ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

រថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិន មិនប្រាកដថាអាថវាយឡុកទីផ្សារពិភពលោកបានជោគជ័យដូចជាទីផ្សារផលិតផល និងទំនិញរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់ធ្វើបានជាង៤០ឆ្នាំនោះឡើយ