ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបង្ហាញពីការអនុវត្តចំណូលនិងចំណាយក្នុងរយៈពេល ៥ ខែ ដើមឆ្នាំនេះ

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បង្ហាញពីការអនុវត្តចំណូលរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ និងការអនុវត្តចំណាយរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ ដោយក្នុងរយៈពេល ៥ ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៣ ការអនុវត្តចំណូលរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ សម្រេចបាន ៤១,១៥% នៃច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ ២០២៣ និងការអនុវត្តចំណាយរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ សម្រេចបាន ៣០,៨៨% នៃច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំ ឆ្នាំ២០២៣។ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ​ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២៣ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ចេញផ្សាយកាលពីថ្មីៗនេះ។

ការអនុវត្តចំណូល ៖ ការអនុវត្តចំណូលរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ សម្រេចបាន ១ ៧៤៦ ពាន់លានរៀលស្មើនឹង ៦,៦៥% នៃច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ ក្នុងនោះ ចំណូលពន្ធ ១ ៦២៥ ពាន់លានរៀល, អំណោយ ១៧ ពាន់លានរៀល និងចំណូលផ្សេងៗ ១០៤ ពាន់លានរៀល។ បើធៀបនឹងខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ការអនុវត្តចំណូល ថយចុះ ១០,៩៦% ក្នុងនោះ ចំណូលពន្ធ ថយចុះ ១,៨៨%, អំណោយ ថយចុះ ៩០, ៩៤%, និងចំណូលផ្សេងៗ ថយចុះ ១០,៤៨%។

ក្នុងរយៈពេល ៥ ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៣ ការអនុវត្តចំណូលរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ សម្រេចបាន ៤១,១៥% នៃច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ ២០២៣ ស្មើនឹង ១០ ៨០០ ពាន់លានរៀល ថយចុះប្រមាណ ៥,៥៣% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ២០២២ ដែលការថយចុះនេះបណ្ដាលមកពី ការធ្លាក់ចុះចំណូលពន្ធ ០,៥៩% និងការធ្លាក់ចុះអំណោយ ៥,៥២%។ ទន្ទឹមនឹងនេះ មុខសញ្ញាចំណូលមួយចំនួនមានការប្រែប្រួលគួរឱ្យកត់សម្គាល់ រួមមាន ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល (រូបវន្តបុគ្គល) កើនឡើង ១៣,១៥%, ចំណូលពីការផ្តល់ទំនិញនិងសេវា កើនឡើង ១១៣,៨៨%, ចំណូលពន្ធអាករ ពិសេស ធ្លាក់ចុះ ១៧,៧៦%, ចំណូលពន្ធពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសធ្លាក់ចុះ ០,៣៥%,ចំណូលពីភាគលាភ ធ្លាក់ចុះ ៩០,៣៨%, និងចំណូលការប្រាក់ ធ្លាក់ចុះ ៣៩,៨៥% ។

ផ្អែកលើការអនុវត្ត ៥ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៣ និងនិន្នាការនៃការអនុវត្តបណ្តាឆ្នាំកន្លងមក បើទោះបីជាការអនុវត្តចំណូល ៥ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៣ សម្រេចបានត្រឹម ៤១,១៥% នៃច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ ពោលគឺទាបជាងការអនុវត្តកន្លងមកដែលជាមធ្យមក្នុងរយៈពេល ៥ឆ្នាំចុងក្រោយ សម្រេចបាន ៤៦,៦៨% នៃច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ តែការអនុវត្តចំណូលឆ្នាំ២០២៣ នឹងនៅតែសម្រេចបានតាមផែនការប្រចាំឆ្នាំដែលបានអនុម័ត។

ការអនុវត្តចំណាយសរុប (Expenditure) ៖ ក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ការអនុវត្តចំណាយរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ សម្រេចបាន ១ ៦៣៣ ពាន់លានរៀល ស្មើនឹង ៤,៩៧% នៃច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ ក្នុងនោះ ចំណាយមូលធន ៧៥៩ ពាន់លានរៀល និងចំណាយចរន្ត ៨៧៤ ពាន់លានរៀល។ បើធៀបនឹងខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ការអនុវត្តចំណាយរបស់ រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ មានកំណើន ១២,៦៩% ក្នុងនោះ ចំណាយមូលធន កើនឡើង ៤០,៥១% និងចំណាយចរន្ត កើនឡើង ៣,៧៤%។

ក្នុងរយៈពេល ៥ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៣ ការអនុវត្តចំណាយរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ សម្រេចបាន ៣០,៨៨% នៃច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំ ឆ្នាំ២០២៣ ស្មើនឹង ១០ ១៥៨ ពាន់លានរៀល កើនឡើង ១៧,៣៧% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេល ៥ឆ្នាំកន្លងមក ក្នុងនោះ ចំណាយមូលធន ធ្លាក់ចុះ ៩,៨៣% (ចំណាយដោយហិរញ្ញប្បទានក្នុងស្រុក កើនឡើង ៨៤,៥១% និងចំណាយដោយហិរញ្ញប្បទានក្រៅស្រុកកើនឡើង ៣៨,៨៧%) និង ចំណាយចរន្តកើនឡើង ២៨,៧០%។

ការកើនឡើងនៃការអនុវត្តចំណាយ ក្នុងរយៈពេល ៥ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៣ ធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នា ៥ឆ្នាំកន្លងមកនេះ បណ្ដាលមកពីការកើនឡើងចំណាយបន្ទុកបុគ្គលិក ចំណាយទំនិញនិងសេវា ចំណាយអត្ថប្រយោជន៍ជំនួយសង្គម ជាពិសេសការឧបត្ថមទៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ។ ជាមួយគ្នានេះ ក៍មានការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ ដូចជា ព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេម ប៉ារ៉ាហ្គេម ការរៀបចំការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រ ជាដើមក្នុងឆ្នាំ ២០២៣ នេះ។

តុល្យភាពថវិការដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ ៖ ក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ការអនុវត្តចំណូល សម្រេចបាន ១ ៧៤៦ ពាន់លានរៀលស្មើនឹង ៦,៦៥% នៃច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ និងការអនុវត្តចំណាយ សម្រេចបាន ១ ៦៣៣ ពាន់លានរៀល ស្មើនឹង ៤, ៩៧% នៃច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ២០២៣។ ជាលទ្ធផល ក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ការអនុវត្តថវិការដ្ឋសម្រេចបានអតិរេក ១១៣ ពាន់លានរៀល។ ក្នុងរយៈពេល ៥ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៣ ការអនុវត្តចំណូល សម្រេចបាន ១០ ៨០០ ពាន់លានរៀល ស្មើនឹង ៤១,១៥% នៃច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ និងការអនុវត្តចំណាយ សម្រេចបាន ១០ ១៥៨ ពាន់លានរៀល ស្មើនឹង ៣០,៨៨% នៃច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ២០២៣។

ជាលទ្ធផល ការអនុវត្តថវិកាថ្នាក់ជាតិ ក្នុងរយៈពេល ៥ខែ នេះ សម្រេចបានអតិរេក ៦៤២ ពាន់លានរៀល។ ជាមួយគ្នានេះ ក្នុងរយៈពេល ៥ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៣ ទ្រព្យសុទ្ធ (Net worth) របស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ សម្រេចបានសរុប ២ ៩៣៨ ពាន់លានរៀល (ថយចុះ ២៣,៧៦% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ២០២២) ដោយសារការកើនឡើងទ្រព្យសកម្ម ប្រមាណ ៤ ៧៩៨ ពាន់លានរៀល និងការកើនឡើងបំណុល សរុប ១ ៨៦០ ពាន់លានរៀល៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

គម្រោងលើកកម្ពស់គុណភាពផ្លូវជាតិលេខ៤៨ ស្រែអំបិល-កោះកុង សម្រេចបាន ៥២.១២ %

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 18/04/2024

បច្ចុប្បន្ននេះគម្រោងលើកកម្រិតគុណភាពផ្លូវជាតិលេខ៤៨(ស្រែអំបិល-កោះកុង)សម្រេចបានលទ្ធផល ៥២.១២% ហើយក្រសួងបានប្តេជ្ញាសម្រេចឱ្យបាន ៦០% នៅខែមិថុនា ។

World Bank ៖ បំណុល និងជម្លោះជាវិបត្តិសកលរយៈពេលខ្លី ប៉ុន្តែភាពក្រីក្រ ជាវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងររយៈពេលវែង

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 18/04/2024

វិបត្តិសកលទាំងអស់គឺមានការជាប់ទាក់ទងគ្នាយ៉ាងខ្លាំង រាប់ចាប់តាំងពីបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ, បញ្ហាបំណុល, បញ្ហាវិបត្តិស្បៀងអាហារ ទៅដល់ការពន្លឿននៃការរៀបចំប្រព័ន្ធខ្យល់អាកាស

អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុ សម្តែងរបាំត្រុដិ និងឆៃយ៉ាំ ទទួលស្វាគមន៍ទេសចរ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 18/04/2024

អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុ បានរៀបចំការសម្តែងរបាំត្រុដិ និងឆៃយ៉ាំ ដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ទេសចរបរទេសក្នុងឱកាសសង្រ្កាន្តឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​រៀបចំដែន​ដី ជំរុញឱ្យ​រៀបចំ​ទីក្រុង​ដើម្បី​សុខុមាលភាពពលរដ្ឋ​

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 18/04/2024

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​រៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់​ បាន​ជំរុញឱ្យក្រសួង និងស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ​រៀបចំទីក្រុង​ដោយផ្ដោត​លើ​សុខុមាលភាព​ពលរដ្ឋ​

Dytech Limited ជួយបង្កើនចំណូលសហគមន៍នៅប្រទេសហ្សំប៊ីពីការផលិតទឹកឃ្មុំ និងការពារជីវៈចម្រុះ

ធុរកិច្ចបរិយាបន្ន, ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 18/04/2024

Dytech Limited បានធ្វើការជាមួយសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់ដីសើមក្នុងការផលិតទឹកឃ្មុំ ដើម្បីឲ្យអ្នកភូមិចៀសឆ្ងាយពីការកាប់ដើមឈើ និងសកម្មភាពបរបាញ់ ដែលនាំឱ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវៈចម្រុះ

អត្រាអតិផរណានៅកម្ពុជារំពឹងថានឹងបន្តក្នុងកម្រិតទាប និងមានស្ថិរភាព

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 18/04/2024

អត្រាអតិផរណានៅកម្ពុជា ត្រូវបានព្យាករថានឹងបន្តថមថយនៅក្នុងរង្វង់ ២,០% នៅក្នុងរយៈពេល ២ ឆ្នាំខាងមុខ ស្របពេលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមានសម្ទុះវិជ្ជមានប្រសើរ

ត្រីមាស​ទី​១ ​ឆ្នាំ​២​០​២​៤​ កម្ពុជាទទួលបានចំណូលជិត ១០០លានដុល្លារពីការនាំចេញ​កង់​

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 18/04/2024

របាយការណ៍អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករបានឱ្យដឹងថាអំឡុងខែមករាដល់ខែមីនាកម្ពុជាបាននាំចេញកង់រួមទាំងកង់អគ្គិសនីដែលមានតម្លៃ ៩៦,៩ លានដុល្លារអាមេរិក

ទីផ្សារក្រមាខេត្តតាកែវ នៅតែមានប្រជាប្រិយភាព និងមានតម្រូវការទីផ្សារ

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 18/04/2024

បច្ចុប្បន្ន ទីផ្សារក្រមាក៏នៅតែមានដំណើរការ ព្រោះក្រៅពីការប្រើប្រាស់ ក្រមាក៏ជាអំណោយដ៏មានអត្ថន័យសម្រាប់ជូនដល់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ក្នុងឱកាសនានាផងដែរ។

ក្រុមហ៊ុនអ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង ទិញក្បាលម៉ាស៊ីនរថភ្លើងល្បឿនលឿនចំនួន ១១គ្រឿងពីប្រទេសជប៉ុន

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 18/04/2024

ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង បានទិញក្បាលម៉ាស៊ីនរថភ្លើងល្បឿនលឿនចំនួន ១១គ្រឿង ពីប្រទេសជប៉ុន ដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យរថភ្លើងនៅកម្ពុជា ។

ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​​រីករាយ​នឹង​ពិធី​បុណ្យចូលឆ្នាំ​ថ្មី​ប្រពៃណី​ជាតិប្រកបដោយស្នាមញញឹម

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 18/04/2024

ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិក្នុងបរិយាកាសសាមគ្គីភាព រំភើប និងសប្បាយរីករាយ ជាមួយនឹងស្នាមញញឹម